Ogólnodostępne boisko sportowe przy SP 79


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Ogólnodostępne boisko sportowe przy SP 79
Skrócony opis projektu
Modernizacja i przystosowanie boiska, na potrzeby bezpiecznego uprawiania koszykówki, siatkówki i lekkiej atletyki.
Opis projektu

Propozycja ta obejmuje wymianę nawierzchni boiska i stworzenie infrastruktury dla uprawiania koszykówki, siatkówki i lekkiej atletyki. Celem jest stworzenie bezpiecznego miejsca do uprawiania tych dyscyplin sportowych dla uczniów szkoły i okolicznych mieszkańców. Środki finansowe, które szkole udaje się pozyskać na remonty, przeznaczane są bieżące, pilne potrzeby i z tego powodu brakuje pieniędzy na boiska sportowe. Te ze względu na intensywne użytkowanie oraz brak bieżącej modernizacji, są w bardzo złym stanie, co stwarza dodatkowe niebezpieczeństwo dla użytkowników, zwłaszcza dzieci i młodzieży szkolnej. Obecne niewielkie rozmiary sal gimnastycznych w szkole, znacznie ograniczają możliwości do pełnego i bezpiecznego uprawiania koszykówki, siatkówki i lekkiej atletyki. Problem tym bardziej się powiększy, gdy od nowego roku szkolnego, w szkole podstawowej pojawią się starsze klasy: VII i VIII. Ponad to, na ogólnodostępnym terenie szkoły, aktualnie w ogóle nie ma miejsc do bezpiecznego uprawiania tych dyscyplin. Zewnętrzne boiska szkolne, na mocy porozumienia Dyrekcji Szkoły z Radą Osiedla są ogólnodostępne i bezpłatne dla wszystkich mieszkańców.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Szkoła Podstawowa nr 79, ul. Jesionowa 14, 61-432 Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Grunty miejskie, zapewniające atrakcje sportowe i aktywny wypoczynek dla mieszkańców Dębca i Świerczewa
Potencjalni odbiorcy projektu

Dzieci i młodzież szkolna oraz wszyscy okoliczni mieszkańcy Dębca i Świerczewa

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Szkoła Podstawowa nr 79 w Poznaniu, we wszystkich rocznikach, od wielu lat prowadzi klasy sportowe o profilu koszykarskim. Uczniowie, dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pasji nauczycieli, osiągają wiele sukcesów na arenie miejskiej, powiatowej i wojewódzkiej. Udaje się to, pomimo braku dostępu do pełnowymiarowego boiska do uprawiania koszykówki, a także siatkówki, czy lekkiej atletyki. W obecnym roku szkolnym, dzięki staraniom nauczycieli i rodziców, udało się zakupić i zainstalować na starym betonowym boisku, profesjonalne tablice do koszykówki. Sama nawierzchnia boiska wymaga jednak remontu. Jest to stary, pofałdowany i częściowo zniszczony beton, który stwarza niebezpieczeństwo dla użytkowników. Przy okazji remontu, można samo boisko przystosować do uprawiania innych dyscyplin sportowych, jak np. siatkówki, a budując w bezpośredniej bliskości bieżnię, także lekkiej atletyki. W ten sposób można zagospodarować teren, który będzie mógł służyć uczniom, a także okolicznym mieszkańcom, zapewniając wszystkim bezpieczne uprawianie sportu.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Remont nawierzchni boiska o wym. 30x17m (510m2) - wykonanie dodatkowego utwardzenia (podbudowy) do wymiaru boiska 30x17 - wykonanie warstwy ET 2-3cm - ułożenie maty SBR 10-12mm - wykonanie natrysku w kolorze ceglanym - wymalowanie linii do siatkówki i koszykówki 141 696
Bieżnia czterotorowa, zakończona piaskownicą do skoku w dal - wykonanie utwardzenia (podbudowy) 4x70m (280m2) - wykonanie warstwy ET 2-3cm - ułożenie maty SBR 10-12mm - wykonanie natrysku w kolorze ceglanym - wymalowanie linii w kolorze białym 92 988
Trybuna dwurzędowa na 20 miejsc 4 920
Ogrodzenie - Słupy stalowe z profilu 80x80 l=6m malowane proszkowo podkładem cynkowym i farbą nawierzchniową - 26szt - Zastrzały stalowe z profilu 60x40 l=6m malowane proszkowo podkładem cynkowym i farbą nawierzchniową - 8szt - Siatka polipropylenowa fi 4mm oko 100x100 kolor zielony – 470m2 - Furtka dwuskrzydłowa 2,30x2,10 z profilu 40x40 wypełniona pionowymi rurami fi 30 całość malowana proszkowo, zamek firmy locinox - 1szt - olinowanie piłkochwytu wraz z naciągami i haczykami do siatki - 1kpl - montaż piłkochwytu - 1kpl 29 520
Komplet do siatkówki - słupki aluminiowe wielofunkcyjne do siatkówki - siatka do siatkówki biała z antenkami - tuleje montażowe - dekielki maskujące tuleje - montaż 2 337
Lampa solarna dobierana mocą w zależności od położenia boiska i jego doświetlenia przez słońce 14 760
SUMA: 286 221
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 6 000
Dodatkowe załączniki
kosztorys wraz ze zdjęciami kosztorys.pdf
mapka sytuacyjna mapka skan.pdf
rekomendacja Dyrekcji Szkoły rekomendacja dyrekcji SP 79 w Poznaniu.pdf
rekomendacja Rady Rodziców Rekomendacja Rady Rodzic_w.jpg
rekomendacja Dyrekcji Gimnazjum Rekomendacja Gimnazjum 44.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Roman Winkel

Adres email

roman.winkel@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie Miasta Poznania, a jednostką właściwą do zaopiniowania projektu jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 9.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, dyrektor Wydziału Oświaty, Wanda Musioł, zastępca dyrektora WO, Piotr Kurosiński, Eliza Malarecka, Hanna Janowicz, Małgorzata Szerszeń,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 286 221 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 6 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 310 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 15 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Bartoszewicz-Sarna Anna, Gadzińska Hanka, Matusewicz-Potocka Anna, Maćkowiak Marcin, Pajtasz Maria, Sulanowski Jan, Szymański Błażej, Woźniak Mirosław
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.