ROWEROWE POŁUDNIE. Z Głogowskiej na Dębinę!


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
ROWEROWE POŁUDNIE. Z Głogowskiej na Dębinę!
Skrócony opis projektu
Rowerowe połączenie mieszkańców Grunwaldu, Łazarza, Górczyna i Świerczewa z Łęgami Dębińskimi i Wartą.
Opis projektu

Projekt zakłada utworzenie rowerowego połączenia od okolic skrzyżowania ul. Głogowskiej/Ściegiennego z istniejącą infrastrukturą rowerową na skrzyżowaniu ul. Czechosłowacka/Śliwkowa. Utworzenie ciągu zapewni wygodny dojazd od ul. Głogowskiej do Dębiny i nad rzekę Wartę.

Propozycja przewiduje opracowanie projektu budowlanego, projektów organizacji ruchu, projektu sygnalizacji (skrzyżowanie ul. Górecka/Czechosłowacka) oraz innej niezbędnej dokumentacji celem utworzenia połączenia rowerowego od okolic skrzyżowania ul. Głogowskiej/Ściegiennego do skrzyżowania Czechosłowacka/Śliwkowa.

Przebieg: 1. Wiadukt Kosynierów Górczyńskich (strona południowo-wschodnia) - wprowadzenie oznakowania C-13/16 oraz C-13/16a od wjazdu na wysokości ul. Krzywej do przejścia dla pieszych przez ul. Czechosłowacką, 2. ul. Rakoniewicka, Czechosłowacka (strona południowa) - budowa ciągu pieszo-rowerowego (3,0 m) lub drogi dla rowerów i chodnika od przejścia dla pieszych do skrzyżowania z ul. Śliwkową z włączeniem się do istniejącej infrastruktury.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Głogowska, Leszczyńska, Rakoniewicka, Czechosłowacka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

grunty w wytyczonym przebiegu stanowią własność Miasta Poznań. Ze względu na lokalizację, nie jest wymagana budowa oświetlenia
Potencjalni odbiorcy projektu

Rowerzyści miejscy, mieszkańcy całego miasta, a zwłaszcza Osiedli na Grunwaldzie, Górczyna, Świerczewa, Wildy i Zielonego Dębca

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wykonanie infrastruktury rowerowej w tej części miasta umożliwi dogodne rowerowe przemieszczenia w południowej części miasta w relacji wschód - zachód.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
dokumentacja techniczna, w tym projekt budowlany, projekty organizacji ruchu, projekt sygnalizacji na jednym skrzyżowaniu oraz ewentualna koncepcja 250 000
budowa drogi dla rowerów i chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego 1 700 000
wdrożenie organizacji ruchu 45 000
zakup i montaż tablicy informacyjnej o finansowaniu inwestycji 5 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Justyna Abramowicz

Adres email

abramowicz.jus@wp.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie Miasta Poznania, a jednostką właściwą do zaopiniowania projektu jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 9.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Koszt realizacji zadania znacznie przewyższa możliwości finansowe PBO (Zasady PBO18/Rozdział 2/pkt 12//lit. d)
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 20 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.