EKO-ROZWÓJ na Kiekrzu, Krzyżownikach, Podolanach, Strzeszynie


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
EKO-ROZWÓJ na Kiekrzu, Krzyżownikach, Podolanach, Strzeszynie
Skrócony opis projektu
Celem projektu jest dostarczenie infrastruktury i materiałów metodycznych dla nauczycieli w zakresie edukacji ekologicznej
Opis projektu

Projekt zakłada opracowania geograficzno-kulturowej koncepcji dla ścieżki dydaktycznej, która posłużyła by jako forma prowadzenia zajęć pozaszkolnych w lokalnych placówkach oświatowych. a) opracowanie koncepcji ścieżki, b) przygotowanie treści metodycznej i dydaktycznej dla tablic dydaktycznych w terenie, c) opracowanie wydania papierowego przewodnika metodycznego dla nauczycieli, d) opracowanie wydania papierowego zeszytu ćwiczeń dla uczniów, e) zakup i montaż 15-tu tablic dydaktycznych

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Osiedla Kiekrz, Krzyżowniki - Smochowice, Strzeszyn, Podolany

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

dolina Bogdanki, jezioro Kierskie i Strzeszyńskie
Potencjalni odbiorcy projektu

Uczniowie lokalnych szkół, zainteresowana młodzież, mieszkańcy Poznania

Uzasadnienie dla realizacji projektu
 • rozpoznanie genezy powstania tej części Poznania, szczególne struktury jeziora Kierskiego i Strzeszyńskiego oraz poznanie powstania i rozwoju doliny rzeki Bogdanka,
 • możliwość wykorzystania materiałów przez uczniów poprzez zastosowanie proponowanych metod z przewodnika metodycznego,
 • możliwość samodzielnej pracy uczniów z zeszytem ćwiczeń, który zaproponuje samodzielne zadania do wykonania
 • dostarczenie funkcji dydaktycznych dla terenów zieleni położonych w północno-zachodniej części Miasta, szczególnie w zakresie prowadzenia lekcji terenowych,
 • zwiększenie świadomości ekologicznej potencjalnych odbiorców, tj. uczniów lokalnych szkół, mieszkańców, turystów
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
zebranie treści koncepcyjnej i metodycznej dla przygotowania treści tablic dydaktycznych, przewodnika metodycznego i zeszytów ćwiczeń, opracowanie grafiki dla zeszytów ćwiczeń oraz przewodnika 100 000
zakup 15 tablic solidnych dydaktycznych (stelaży) oraz plansz dla tablic wraz z montażem 150 000
wydruk przewodników metodycznych dla nauczycieli i decydentów - 60 szt. 10 000
wydruk zeszytów ćwiczeń dla uczniów - 500 szt. 40 000
SUMA: 300 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Dawid Abramowicz

Adres email

abramowicz.dawid@wp.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Oświaty
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie W projekcie nie zaznaczono, w jakich placówkach oświatowych miałby być realizowany Eko- Rozwój na Kiekrzu, Krzyżownikach, Podolanach i Strzeszynie. Nie określono więc beneficjenta projektu.Zgodnie z pkt 12 regulaminu PBO 2018 nie mogą być zgłaszane projekty, które wymagają współpracy instytucjonalnej, jeżeli osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia. Tutaj wnioskodawca został wezwany do złożenia listy placówek oraz zgody ich dyrekcji do współpracy przy tym projekcie i listy takiej nie dostarczył we wskazanym terminie.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, dyrektor Wydziału Oświaty, Wanda Musioł, zastępca dyrektora WO, Piotr Kurosiński, Eliza Malarecka, Hanna Janowicz, Małgorzata Szerszeń,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 300 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 300 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 5 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.