Świerczewskie centrum sportu i rekreacji (ul.Buczka)


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Świerczewskie centrum sportu i rekreacji (ul.Buczka)
Skrócony opis projektu
Boiska piłkarskie (typu Orlik)
Opis projektu

Propozycją projektu jest budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30 m × 62 m ze sztuczną nawierzchnią, ogrodzenia boiska, utworzenie powierzchni utwardzonej doprowadzającej do boiska.Obecnie w tym miejscu znajduje się boisko do piłki nożnej z naturalną nawierzchnią trawiastą. Boisko ma nierówną powierzchnię murawy, przez co bardzo trudno na nim się gra. Ponadto jest ono bardzo duże (odległość między bramkami 90 m), dlatego jest niefunkcjonalne i bardzo rzadko wykorzystywane. Obok głównego boiska zostały przez mieszkańców wkopane dwie mniejsze bramki w bliższej odległości i są one wykorzystywane zdecydowanie częściej.

NOTATKA GP: 16/08/17 wydział uszczegółowił z wnioskodawcą zakres projektu, szczegóły w załączniku

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Buczka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

teren sportowo-rekreacyjny
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy Świerczewa, Dębca i Lubonia, młodzież i seniorzy

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ma na celu udostępnienie dzieciom i młodzieży profesjonalnie przygotowanego miejsca do gry w piłkę nożną. Wybudowane zgodnie z projektem boisko będzie zachęcało młodzież do spędzania czasu na wolnej przestrzeni, będzie również dawało możliwość rozwoju kompetencji zespołowych. Ponadto realizacja projektu będzie przykładem dobrej praktyki zagospodarowania terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-sportowe.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Boisko piłkarskie o wymiarach 30 m × 62 m ze sztuczną nawierzchnią wraz z drenażem i odwodnieniem Rozbiórka istniejącej nawierzchni utwardzonej z płyt betonowych Ogrodzenie – piłkochwyty pomiędzy obiema alejkami spacerowymi a boiskiem Mała architektura (tablica z regulaminem) Powierzchnie utwardzone (chodnik, droga dojazdowa na boisko dla sprzętu konserwującego) 500 000
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 7 000
Dodatkowe załączniki
Koncepcja zagospodarowania Buczka.pdf
aktualizacja projektu za_cznik aktualizacja.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Przemysław Marciniak

Adres email

przemo_m@wp.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie Miasta Poznania, a jednostką właściwą do zaopiniowania projektu jest Wydział Transportu i Zieleni. notatka GP 13.07.17: w związku z trwającą procedurą przekazania terenów radzie osiedla, projekt został przedekretowany na Wydział Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 12.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia pozytywna – środki zostaną przyjęte do budżetu WJPM. Realizacja wniosku poszerzy bazę rekreacyjno-sportową na Osiedlu. Nieruchomość, na której ma zostać zrealizowane zadanie, została przekazana Osiedlu Świerczewo do korzystania zarządzeniem Nr 489/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z 17.07.2017 r. w celu utrzymania istniejących obiektów oraz realizacji nowych inwestycji o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Wniosek wpisuje się w cel przeznaczenia terenu. W porozumieniu z wnioskodawcą ustalono, że ewentualne zaoszczędzone w trakcie realizacji zadania środki zostaną przeznaczone na wykonanie pełnego ogrodzenia boiska. Wobec dużej liczby zadań zaplanowanych do realizacji na terenach przekazanych Osiedlom, których realizatorem będzie WJPM oraz ze względu na ograniczone zasoby kadrowe w zakresie prowadzenia inwestycji w Wydziale, do kosztów szacunkowych został doliczony nadzór inwestorski, który zostanie zlecony firmie zewnętrznej, a realizację zadania planuje się w ciągu 2 kolejnych lat budżetowych.
  Zespół Obradował w składzie: Marzena Achtenberg, Katarzyna Filipowska, Tomasz Wiśniewski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 7 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 497 900 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 2 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Bartoszewicz-Sarna Anna, Gadzińska Hanka, Matusewicz-Potocka Anna, Maćkowiak Marcin, Pajtasz Maria, Sulanowski Jan, Szymański Błażej, Woźniak Mirosław
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.