Zieleniec przy KS Energetyk Poznań


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Zieleniec przy KS Energetyk Poznań
Skrócony opis projektu
Zagospodarowanie zieleni w pasie drogowym przy KS Energetyk Poznań
Opis projektu

Skwer naprzeciwko głównej bramy targów poznańskich przy ul. Grunwaldzkiej , a od strony Bukowskiej naprzeciwko Starego ZOO to obecnie niewykorzystana przestrzeń wypoczynku dla mieszkańców Miasta Poznania oraz dzieci i młodzieży-zawodników KS Energetyk Poznań i I LO w Poznaniu. Brak warunków sprzyjających spędzaniu wolnego czasu w tym miejscu powoduje że obecnie jest to jedynie korytarz komunikacyjny dla osób poruszających się ul. Grunwaldzką i Bukowską, a wieczorami miejsce schadzek osób spożywających alkohol. Założenia: poprawienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży(obecne miejsce stanowi zagrożenie - szczególnie w okresie zimowym ze względu na brak oświetlenia), poprawa wizerunku Miasta Poznań jako atrakcyjnego i uporządkowanego, stworzenie warunków do wypoczynku. Działania: wykonanie projektu na bazie stworzonej wizualizacji , realizacja inwestycji . Teren objęty wizualizacją jest w zarządzaniu jednostek Miasta Poznania ( głównie działka nr 1/18 oraz przylegające) W załączeniu poglądowe ZDJĘCIA oraz FILM-dostępny na życzenie


NOTATKA GP 28.07.2017 r.: Wnioskodawca w porozumieniu z jednostką opiniującą projekt wyraził zgodę na modyfikację wniosku w zakresie ograniczenia działań do obrębu pasa drogowego. W tym obszarze wykonane zostaną działania mające na celu poprawę zagospodarowania zieleni. W opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków przed pomnikiem należy m.in. pozostawić plac, konieczne jest zrezygnowanie z poszatkowania placu elementami roślinnymi, należy zrezygnować z punktowego oświetlenia na rzecz światła zalewowego.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

rozwidlenie ulicy Bukowskiej i Grunwaldzkiej, naprzeciwko starego ZOO i głównej bramy targów poznańskich

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

ul.Grunwaldzka 1, Bukowska 1
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy Miasta Poznania, goście targów poznańskich, zawodnicy KS Energetyk Poznań i I LO w Poznaniu, studenci Uniwersytetu Medycznego, osoby zwiedzające Stare ZOO, sportowcy z całej Polski uczestniczący w rozgrywkach wojewódzkich i krajowych organizowanych przez Klub Sportowy Energetyk Poznań

Uzasadnienie dla realizacji projektu

konieczny projekt poprawiający estetykę Miasta Poznania i wykorzystanie jej przestrzeni dla celów rekreacji i wypoczynku w miejscu betonowym ze starymi i niefunkcjonalnymi donicami, obecnie wizerunkowa katastrofa, na dzień dzisiejszy miejsce wykorzystywane dla realizacji potrzeb fizjologicznych ludzi i zwierząt, miejsce schadzek osób spożywających alkohol, zagrożenie dla bezpieczeństwa przechodniów ( jeden przypadek udokumentowany)

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
projekt zagospodarowania zieleni 10 000
realizacja zadania uzależniona od ogłoszonego przetargu i wyceny realizacji inwestycji, do kwoty 490.000 490 000
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 15 000
Dodatkowe załączniki
poglądowe zdjęcia wizualizacji zdj_cia PBO RR(1).pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Robert Rakowski

Adres email

akademiasportu@onet.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie Miasta Poznania, a jednostką właściwą do zaopiniowania projektu jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 12.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 15 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 15 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Każdy teren zieleni jest dla Jeżyc bardzo cenny, ponieważ w trakcie ostatnich kilkudziesięciu lat ulega ona systematycznej degradacji, a powierzchnia terenów zielonych na mieszkańca jest tu szczególnie niska.
  Zespół Obradował w składzie: Sesja Rady Osiedla Jeżyce w dniu 6 września, uchwała nr XXXVI/249/VI/2017
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Opiniowanie uchwała Rady Osiedla z dnia 23.08.2017 r
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.