RowerowaTrasa Kórnickiej. Odcinek Milczańska- Traszki Ratajskie


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
RowerowaTrasa Kórnickiej. Odcinek Milczańska- Traszki Ratajskie
Skrócony opis projektu
Projekt jest domknięciem ważnego tranzytowego korytarza rowerowego z centrum na wschód Poznania.
Opis projektu

Odcinek od skrzyżowania z Milczańską do skrzyżowania z Inflancką (gdzie przecina tory tramwajowe) to obecnie wąski, połamany i dziurawy chodnik na szerokość 4 płytek, użytkowany wspólnie przez pieszych i rowerzystów. Dalej, przejazd przez Rezerwat Traszki Ratajskie to cała sieć alejek pieszo- rowerowych, niestety o bardzo zniszczonej, popękanej, wybrzuszonej i pełnej dziur nawierzchni ze starego asfaltu. Projekt polegałby na wyremontowaniu tych właśnie dwóch odcinków o łącznej długości 1300 m: 1) na odcinku Milczańska- Inflancka (750 m)- na położeniu nowego, równego chodnika; 2) na odcinku Traszki Ratajskie (550 m).

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Milczańska, Inflancka, Piaśnicka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

wdłuż linii tramwajowej Kórnicka- Franowo
Potencjalni odbiorcy projektu

piesi i rowerzyści z os. Milczańska, Os. Tysiąclecia, Os. Lecha, Os. Rusa, Os. Czecha. Rowerzyści jadący do centrów handlowych na Franowie.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Rowerowa Trasa Kórnicka jest bardzo ważną arterią rowerową na linii wschód- zachód łączącą centrum miasta z osiedlami górnego tarasu Rataj. Niestety jest bardzo nierówna jeżeli chodzi o jakość nawierzchni. Dzięki projektowi powstałaby ciągłość tej trasy rowerowej od ul. Kurlandzkiej (górny taras Rataj) do Pl. Bernardyńskiego o łącznej długości 4,3 km. Trasa ta już w tech chwili użytkowana jest przez bardzo dużą liczbę rowerzystów, a po podniesieniu jej jakości zachęciłaby następnych. Nie bez znaczenia jest też znaczna poprawa wygody dla pieszych, Zalety tego pomysłu można łatwo sprawdzić na przykładzie wyremontowanego w 2016 r. chodnika na odcinku od skrzyżowania z J.Pawła II-go do ul. Milczańskiej. Należy podkreślić, że projekt jest bardzo tani, nie budzący żadnych kontrowersji, łatwy do zrealizowania a korzyści odczuje bardzo duża liczba mieszkańców.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
remont chodnika od ul Milczańskiej do ul. Inflanckiej 150 000
droga rowerowa przez Traszki Ratajskie 200 000
SUMA: 350 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
mapka remontowanych odcinków Trasa K_rnicka.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Maciej Kacprzak

Telefon

618427445

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie Miasta Poznania, a jednostką właściwą do zaopiniowania projektu jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 12.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Dokonano szczegółowej analizy zakresu projektu. Ze względu na nieuregulowany stan prawny - działki nie będące w zasobie miasta: obr. 06 ark. 02 działki: 17/1, 35/1, 25/3, 24/1, realizacja zadania jest sprzeczna z zasadami PBO18 (Rozdział II pkt 11b). Dodatkowo podobny zakres projektu zostanie zrealizowany podczas przebudowy Górnego Tarasu Rataj.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 350 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.