Plac zabaw na Kwiatowym- biegiem, marsz!


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Plac zabaw na Kwiatowym- biegiem, marsz!
Skrócony opis projektu
Plac zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Opis projektu

Celem projektu jest zapewnienie dzieciom właściwego zapotrzebowania na ruch, trening umiejętności społecznych i stymulację ich zmysłów. Plac zabaw dla wielu naszych dzieci z osiedla Kwiatowego jest jedynym miejscem, gdzie mogą bawić się na świeżym powietrzu - tym samym zabieramy najmłodszych sprzed tv i komputerów. Okres dzieciństwa to CZAS ZABAWY! Chcemy by ta zabawa sprawiała radość i była bezpieczna. Kontakt z rówieśnikami, również bawiącymi się na placu nauczy tak potrzebnych cech, jak współpraca w grupie, rozwiązywanie konfliktów, nawiązywanie kontaktów, czy oczekiwanie na swoją kolej. Ćwiczy także samą mowę oraz, jakże istotne - poczucie własnej wartości.To wszystko jest szczególnie ważne dla prawidłowego funkcjonowania zarówno w społeczności przedszkolnej, jak i szkolnej. Plac stanowi znakomitą okazję do aktywności fizycznej w formie zabaw, co wpłynie prawidłowo na układ mięśniowy i kostny naszych dzieci. Bawiąc się na placu zabaw dziecko otrzyma bodźce stymulujące układ nerwowy, zmysły - przede wszystkim dotyku, wzroku, słuchu czy równowagi. Sprzęty na placu zabaw pomogą doskonalić koordynację ruchową i kontrolę własnego ciała. Wzrasta zapotrzebowanie i zainteresowanie rodziców na terapie integracją sensoryczną ich pociech. Odwiedzając nasz plac zabaw stworzą swoim maluchom terapię bez kosztów i poczucia odbywania zajęć wymagających wysiłku. W przestrzeni naszego osiedla brak takich miejsc, gdzie dzieci mogłyby się zatracić w beztroskiej zabawie - która ma ogromny, pozytywny wpływ na ich rozwój psychomotoryczny. Stwórzmy naszym dzieciom bezpieczny i przyjazny plac zabaw, zachęcający do aktywności, poznawania i odkrywania nowego! Przy tworzeniu projektu współpracowały: Barbara Glapka, Alina Danielewska, Daria Zając. NOTATKA GP: 16/08/17 wydział uszczegółowił z wnioskodawcązakresprojektu

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Nieruchomość położona pomiędzy ulicami Krokusowa, Irysowa, a Stokrotkowa

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Ogrodzony teren pomiędzy ulicami Krokusowa, Irysowa, a Stokrotkowa
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy Grunwaldu, Osiedla Kwiatowego.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dzieci to nasz skarb, dlatego w trosce o ich rozwój i przyszłość należy wzbogacić nasze osiedle o plac zabaw, który pozwoli im przyjemnie spędzić czas. Na naszym osiedlu dalej brakuje miejsc integracji najmłodszych. Spacerujący rodzice z pociechami, czy dziadkowie zajmujący się wnukami, mogliby tu mile spędzić czas w nadziei, że maluch znajdzie kompana do zabawy na osiedlu domków jednorodzinnych, gdzie kontakt z rówieśnikami i planowanie wspólnej zabawy, czasu wolnego jest znacznie trudniejsze, niż na osiedlach wielkiej płyty. Dbając o dobro naszych dzieci dbamy o nasze wspólne dobro!


notatka GP: po kontakcie z wydziałem merytorycznym doprecyzowano zakres projektu. Szczegóły znajdują się w załączniku nr 5 do projektu.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw - syntetyczna Plac zabaw - FUTURA PLAY z montażem, Huśtawka typu Bocianie gniazdo z montażem, Chata małolata z montażem, Mini TIR z montażem, Karuzela Tomek z montażem, Statek mały z montażem, ławka z oparciem z montażem (szt.3), stojak na rowery (1 szt. - 5-cio stanowiskowy), kosze na śmieci (szt.4), tablice ogłoszeniowe 2 szt. i regulaminowe 2 szt., Wykonanie projektu wraz z nadzorem inwestorskim Prace ziemne, niwelacyjne, ogrodnicze, nawierzchnia utwardzona (kostka betonowa, piasek), - szczegóły w załączniku nr 5 236 000
SUMA: 236 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 2 000
Dodatkowe załączniki
Uchwała nr 547/2000 w sprawie: przekazania Osiedlu Kwiatowemu w Poznaniu, do korzystania, nieruchomości położonej pomiędzy ulicami Irysową, Krokusową, a Stokrotkową. Uchwa_a nr 547:2000.pdf
Zdjęcie placu Zdje_cie placu_1.jpg
Zdjęcie placu Zdje_cie placu_2.jpg
Zdjęcie placu Zdje_cie placu_3.jpg
Aktualizacja zakresu projektu szczeg_y projektu - aktualizacja.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Daria Zając

Adres email

zajac.daria@o2.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, teren władany jest przez Radę Osiedla (Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Urzędu Miasta Poznania). Jednostką właściwą do oceny merytorycznej projektu jest Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych. Jednocześnie Wydział zwraca uwagę, aby podczas oceny merytorycznej porównane zostały zapisy zawarte w Zarządzeniach, którymi przekazywane były nieruchomości do korzystania na rzecz Rady Osiedla, tak aby cel w nich zawartych był zgodny z założeniami projektu. notatka GP 7.06: rekomendacja WGN została zmieniona po konsultacji z Wydziałem Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta i Gabinetem Prezydenta.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 5.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia pozytywna – środki zostaną przyjęte do budżetu WJPM. Realizacja wniosku poszerzy i wzbogaci bazę rekreacyjną dla dzieci z terenu osiedla. Nieruchomość, na której ma zostać zrealizowane zadanie, została przekazana Osiedlu Kwiatowe do korzystania Uchwałą Nr 547/2000 Zarządu Miasta Poznania z 26.09.2000 r. celem urządzenia na niej ogólnodostępnego placu gier i zabaw. Wniosek wpisuje się w cel przeznaczenia terenu. Wobec dużej liczby zadań zaplanowanych do realizacji na terenach przekazanych Osiedlom, których realizatorem będzie WJPM oraz ze względu na ograniczone zasoby kadrowe w zakresie prowadzenia inwestycji w Wydziale, do kosztów szacunkowych został doliczony nadzór inwestorski, który zostanie zlecony firmie zewnętrznej, a realizację zadania planuje się w ciągu 2 kolejnych lat budżetowych.
  Zespół Obradował w składzie: Marzena Achtenberg, Katarzyna Filipowska, Tomasz Wiśniewski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 236 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 2 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 301 954 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 35 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Barbara Glapka - Przewodnicząca Zarządu Osiedla Kwiatowego; decyzja podjęta uchwałą na sesji w dniu 29.08.2017 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.