Rowerowo-pieszy Łazarz i Jeżyce 2018


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Rowerowo-pieszy Łazarz i Jeżyce 2018
Skrócony opis projektu
Bezpieczne połączenie Dolnego i Górnego Łazarza Kanałowa/Berwińskiego. Kontraruch na Wawrzyniaka. Udogodnienia dla pieszych
Opis projektu

Projekt zakłada rowerowe udogodnienia na Łazarzu i Jeżycach. Dodatkowo wprowadza udogodnienia dla pieszych w dotarciu na ul. Głogowską.

Na Łazarzu istnieje duży problem z przejazdem przez ul. Głogowską między Dolnym a Górnym Łazarzem. Wiele ulic jest niebezpiecznych dla rowerzystów, bo na szerokich jezdniach auta jadą zbyt szybko. Rowerzyści jadący ul. Matejki w stronę Głogowskiej nie mogą wjechać w ul. Berwińskiego (bo ta jest jednokierunkowa), i żeby dojechać do ul. Głogowskiej muszą jechać naokoło, przez ul. Wyspiańskiego. Projekt zakłada stworzenie bezpiecznej trasy rowerowej w ciągu ulic Berwińskiego – Kanałowej. Na Berwińskiego powstanie kontrapas, dzięki czemu rowerzyści jadący ul. Matejki będą mogli wzdłuż Parku Wilsona dojechać do ul. Głogowskiej. Dzięki wprowadzeniu kontraruchu na ul. Kanałowej, będą mogli przejechać na wprost przez ul. Głogowską i dostać się na Dolny Łazarz. Będą też mogli skręcić w prawo lub w lewo w ul. Głogowską. Natomiast dla jadących od strony ul. Głogowskiej, postanie na Berwińskiego pas rowerowy.

Projekt zakłada też umożliwienie pieszym wygodnego dojścia do ul. Głogowskiej po ul. Wyspiańskiego. Obecnie na odcinku między ul. Matejki a Głogowską warunki ruchu pieszego są skandaliczne. Chodnik po północnej stronie został całkowicie zamknięty dla pieszych i przeznaczony na parking. Natomiast na wąskim chodniku po południowej stronie parkują samochody (często w niedozwolonych miejscach), pozostawiając pieszym ok. 100 do 150cm przestrzeni. To powoduje, ze piesi muszą chodzić „gęsiego”, trudno się wyminąć rodzicom z wózkami dziecięcymi czy osobom na wózkach inwalidzkich. Auta parkują w obrębie przystanku autobusowego, skrzyżowań, przed przejściem dla pieszych. Projekt zakłada wygrodzenie słupkami chodnika po południowej stronie, między Matejki a Głogowską, na całej jego długości.

Na Jeżycach zostanie dokończone rowerowe połączenie na ul. Wawrzyniaka, poprzez wprowadzenie kontraruchu, dzięki czemu rowerzyści będą mogli jechać „pod prąd” na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Słowackiego. Znacząco ułatwi to i skróci podróże rowerem po dzielnicy.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Berwińskiego, Kanałowa, Wyspiańskiego, Głogowska, Matejki, Wawrzyniaka, Dąbrowskiego, Słowackiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

w obrębie pasa drogowego
Potencjalni odbiorcy projektu

osoby poruszające się rowerem po Łazarzu i Jeżycach osoby poruszające się pieszo po Łazarzu, majace problem z komfortowym dotarciem do ul. Głogowskiej po ul. Wyspiańskiego

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Umożliwienie komfortowego, bezpiecznego poruszania się rowerem po Łazarzu i Jeżycach.

Umożliwienie pieszym wygodnego dotarcia do ul. Głogowskiej przez ul. Wyspiańskiego; jest to ważna trasa dla pieszych - przy ul. Wyspiańskiego znajduje się przystanek autobusowy, przy ul. Głogowskiej - przystanki tramwajowe, sklepy, punktu usługowe. Parkujące na chodniku, w większości z naruszeniem przepisów samochody zostawiają pieszym bardzo mało miejsca. Jest to ulica, po której chodzi wielu mieszkańców.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
kontraruch na Wawrzyniaka 20 000
zabezpieczenie słupkami ul. Wyspiańskiego 5 000
Wykonanie kontraruchu na Kanałowej, kontrapasa i pasa rowerowego na Berwinskiego, umożliwienie przejazdu "na wprost" przez Głogowską 475 000
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
Projekt zmian na Berwińskiego Berwi_skiego.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Andrzej Janowski

Adres email

rowerowyprojekt@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 5.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 20 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 20 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Kontraruch przy ul. Wawrzyniaka pozwoliłby dojeżdżać od ul. Kościelnej i ul. Dąbrowskiego do istniejącej już infrastruktury rowerowej przy ul. Słowackiego i Szamarzewskiego. Zmiana organizacji ruchu ułatwiłaby też bardzo potrzebny na tej ulicy remont chodników.
  Zespół Obradował w składzie: Sesja Rady Osiedla Jeżyce w dniu 6 września, uchwała nr XXXVI/249/VI/2017.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt zakłada że rowerzyści jadący ul. Matejki w stronę Głogowskiej nie mogą wjechać w ul. Berwińskiego aby dojechać do ul. Głogowskiej muszą jechać przez ul. Wyspiańskiego w związku z tym projekt zakłada stworzenie bezpiecznej trasy rowerowej w ciągu ulic Berwińskiego – Kanałowej. Na Berwińskiego powstanie kontrapas , dzięki czemu rowerzyści jadący ul. Matejki będą mogli wzdłuż Parku Wilsona dojechać do ul. Głogowskiej. Dzięki wprowadzeniu kontraruchu na ul. Kanałowej, będą mogli przejechać na wprost przez ul. Głogowską i dostać się na Dolny Łazarz. Natomiast dla jadących od strony ul. Głogowskiej, powstanie na Berwińskiego pas rowerowy. Projekt takiego rozwiązania znalazł się w projekcie PBO Rowerowy Łazarz i wywołał "oburzenie" mieszkańców, którzy zdecydowanie odrzucili to rozwiązanie. Po wielomiesięcznych konsultacjach RO wspólnie z ZDM ustaliła że przejazd przez ul. Głogowską powstanie w ciągu ul. Niegolewskich do Rynku Łazarskiego. Pozytywne zaopiniowanie tego projektu będzie odrzuceniem uwag mieszkańców i preferowanie tylko jednej grupy. Spowoduje także olbrzymie problemy w ruchu samochodów na Dolnym Łazarzu w rejonie ul.Kanałowej i Małeckiego, szczególnie przy likwidacji lewoskrętu z ul.Głogowskiej w Berwińskiego i konieczności objazdu ulicami Strusia , ul.Kanałową i Małeckiego.RO planuje wprowadzenie w najbliższym czasie Strefy 30 na łazarskich ulicach i to ułatwi jazdę rowerzystom. W ostatnim miesiącu dla rowerzystów wykonano wiele udogodnień poprzez wprowadzenie kontraruchu rowerowego.
  Zespół Obradował w składzie: opiniowanie uchwała RO z dnia 23.-8.2017 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.