Strzeszyniada Reaktywacja!


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Strzeszyniada Reaktywacja!
Skrócony opis projektu
budowa pieszojezdni, łącznika drogi rowerowej od przejazdu kolejowego na os. Sobieskiego do ul Aviano
Opis projektu

Budowa pieszojezdni o szerokości 2 metrów. Od przejazdu kolejowego przy ulicy Nad Różanym Potokiem /Stróżyńskiego dalej północnym brzegiem ul/ Stróżyńskiego do przejścia dla pieszych obok przystanku autobusowego pomiędzy blokami 22 i 21 ( obręb 53 arkusz 21,działki 49/27, 49/26, 71/154). Przejazd rowerowy równolegle do przejścia dla pieszych na południową stronę ul. Stróżyńskiego i dalej wzdłuż południowej krawędzi ul Stróżyńskiego do wyjazdu z os. Sobieskiego przy bloku 21. Przejazd rowerowy wraz z przejściem dla pieszych na północną stronę ul. Stróżyńskiego. Dalej północną krawędzią ul. Stróżyńskiego do skrzyżowania z ul. błogosławionego Marka z Aviano (obręb 53, arkusz21 działki 71/150 i 49/301 oraz obręb 53 arkusz 22 działka 71/18). Wraz z planowaną przebudową ul. błogosławionego Marka z Aviano pozwoliło by to domknąć szlak rowerowy łączący Stary rynek z północną granica miasta z gmina Suchy Las w miejscu skrzyżowania ul. Morasko z ul. Meteorytową.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul Franciszka Stróżyńskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

odcinek od przejazdu kolejowego na os Sobieskiego do ul. Aviano
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy Piątkowa udający się w kierunku Suchego Lasu, lub Moraska w celach rekreacji, mieszkańcy Moraska i Suchego Lasu chcący dojechać rowerem do Dworca Autobusowego i pętli PST na osiedlu Jana III Sobieskiego. W przypadku zwiększenie się udziału ruchu rowerowego w transporcie pomiędzy Suchym Lasem a Poznaniem także użytkownicy drogi S11.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wraz z remontem ul. Morasko powstała pieszojezdnia prowadząca do granic miasta i dalej do terenów wykorzystywanych dla potrzeb rekreacji (Las Sucholeski, jezioro Strzeszynek). Pieszojezdnia ta nie łączy się niestety z miejskim systemem dróg rowerowych. Brakuje odcinków wzdłuż ul błogosławionego Marka z Aviano i ul. Stróżyńskiego. W przyszłym roku 300 metrowy odcinek na ul Aviano ma szansę powstać wraz z gruntownym remontem tej ulicy. By zamknąć połączenie potrzebne jest wybudowanie 650 metrowego odcinka pieszojezdni wzdłuż ul Stróżyńskiego. Dzięki realizacji tego projektu mieszkańcy Poznania i Suchego Lasu uzyskają pierwsze w pełni kompletne połączenie rowerowe pomiędzy gmina Suchy Las a centrum miasta (Starym Rynkiem). Mieszkańcy Suchego Lasu będą mogli rowerem dotrzeć na Pętle PST na os Sobieskiego i pozostawić swój rower na parkingu rowerowym dalej korzystając z usług MPK. Pozwoli to zredukować ruch samochodowy na zakorkowanej ul. Obornickiej i zmniejszyć ekspozycję na zanieczyszczenia samochodowe mieszkańców osiedli Jana III Sobieskiego i Marysieńki.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
budowa pieszojezdni o szerokości 2 metrów 700 złotych x 650 metrów 455 000
SUMA: 455 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Pieszojezdnia na ul Strózyńskiego odcinek a Str_zy_skiego a.jpg
Pieszojezdnia na ul Strózyńskiego odcinek b Pieszojezdnia Str_y_skiego b.jpg
Pieszojezdnia na ul Strózyńskiego odcinek c Pieszojezdnia Str_y_skiego c.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Przemysław Czechanowski

Adres email

czechanowski@interia.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie Miasta Poznania, a jednostką właściwą do zaopiniowania projektu jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 14.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek uzyskał rekomendację negatywną ze względu na przygotowaną koncepcję przebudowy skrzyżowania Morasko/Mateckiego/Aviano celem poprawy przejezdności.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 455 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.