Ogólnomiejska plaża z kąpieliskiem w Kiekrzu


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Ogólnomiejska plaża z kąpieliskiem w Kiekrzu
Skrócony opis projektu
Plaża z ogólnodostępną plażą i kąpieliskiem na działce miejskiej w Kiekrzu (linia brzegowa Jeziora
Opis projektu

Projekt zakłada urządzenie ogólnodostępnej plaży z kąpieliskiem na działce miejskiej przy ul. ks. E. Nawrota w Poznaniu (położona prosto za kościołem) poprzez podjęcie następujących działań: - rewitalizację istniejącej plaży trawiastej, - wyposażenie kąpieliska w sprzęt ratunkowy i medyczny, - zagospodarowanie terenu w zakresie montażu pawilonu dla ratowników i stróżów terenu, budowy wiaty, montażu obiektów małej architektury, oświetlenia i wykonania ścieżek w ramach uzupełnienia projektu PBO 2016 pn. "Plażojada", - zapewnienie toalet przenośnych typu TOI TOI w sezonie kąpielowym oraz - wykonanie prac porządkowych w zieleni niskiej. Ponadto proponuję założenie kroniki plaży, która mogłaby być przechowywana w RO Kiekrz. Jeśli w trakcie realizacji projektu okazałoby się, że potrzebne będą jeszcze inne prace albo jakieś udogodnienia lub dodatkowe wyposażenie, to można by je także zrealizować

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. ks. E. Nawrota w Kiekrzu

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Działka miejska nad Jeziorem Kierskim, prosto za Kościołem w Kiekrzu (że jest to działka miejska słyszałam z mediów)
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy Poznania i aglomeracji oraz turyści

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Jezioro Kierskie jest największym jeziorem w Poznaniu, a w samym Kiekrzu nie ma żadnej ogólnodostępnej plaży z kąpieliskiem i ludzie nie mają dostępu do jeziora w Kiekrzu, bo cała linia brzegowa w Kiekrzu jest zajęta.

NOTATKA GP: 1/08/2017 zmiany w projekcie uzgodnione z wnioskodawcą

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Urządzenie plaży z kąpieliskiem 200 000
Elementy zagospodarowania i prace porządkowe 500 000
SUMA: 700 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 70 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Hanna Wawrzynkiewicz

Telefon

660832919

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 5.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Piotr Wrześniewski, Paweł Koralewski - Wydział Sportu, Łukasz Miadziołko, Andrzej Kras, Karol Seweryn, Tomasz Sobkowiak, Paweł Wichłacz - Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 700 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 70 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 700 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 70 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie W związku z pismem Gabinetu Prezydenta z 7 sierpnia 2017 r. ws. opiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 oraz § 28 ust. 1 w związku z § 9 ust. 1 pkt 9 uchwały nr LXXVI/1121/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Kiekrz (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2010 r. Nr 244, poz. 4187), stanowiącym, że do zadań Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Osiedla w związku z czym Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez Radę Miasta, Prezydenta i jednostki organizacyjne Miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
  Zespół Obradował w składzie: Andrzej Fiszer Sławomir Fiszer Urszula Filimon-Kucharska Ireneusz Dolata Andrzej Dworzyński Jacek Lewandowski Jan Szelągiewicz
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.