Rewitalizacja fragmentu Alei Marcinkowskiego


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Rewitalizacja fragmentu Alei Marcinkowskiego
Skrócony opis projektu
Przywrócenie spacerowego charakteru Alei Marcinkowskiego na odcinku od pomnika Karola marcinkowskiego do ul. Solnej.
Opis projektu

Przewiduje się przywrócenie spacerowego i reprezentacyjnego charakteru tego fragmentu Alei, likwidację parkingu (ew. zachowanie kilku miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na wysokości gmachu Sądu), posadzenie drzew i krzewów na wzór górnej części arterii oraz identyczną organizację dróg spacerowych i trawników. Sam pomnik i jego otoczenie łącznie z krzewami pozostają bez zmian.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Aleja Marcinkowskiego, odc. ul. 23 lutego do ul. Solnej

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

od otoczenia pomnika do ul. Solnej
Potencjalni odbiorcy projektu

ogół mieszkańcó Poznania wraz z wszystkimi gośćmi naszego miasta.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dotychczasowe wykorzystanie tego cennego pod względem znaczenia historycznego ukłądu ulic w Poznaniu miejsca zakrawa na skandal i wstyd dla miasta i jego mieszkańcó. Postać dr Karola marcinkowskiego zasługuje ze wszech miar na szacunek i nie może sprawiać wrażenia, iż jest On tutaj "Dziadkiem parkingowym" (podobną rolę pełnił pomnik w W-wie Józefa Piłsudskiego). Przywróćenie reprezantacyjnego charakteru tej części Alei spowoduje znaczne upiększenie tego fragmentu miasta, któa przed Wojną stanowiła jedną charakterystyczną dla Poznania arterię od Placu Wolności do ul. Solnej. Biorąc jednocześnie pod uwagę wielomilionowe koszty rewitalizacji ul.Św.Marcina, byłoby bardzo nieuzasadnionym nieuwzględnieniem wydatku o wiele mniejszego na realizację ww projektu.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
koncepcja oraz projekt rewitalizacji 35 000
odbrukowanie miejsc parkingowych (likwidacja) 50 000
budowa chodnika z kostki brukowej dł. 150 m 75 000
posadzenie drzew o śred.wysokości 50 szt.+lampy parkowe 140 000
krzewy tworzące ew.szpaler 80 szt.+ławki i kosze na śmieci 32 000
budowa trawnika po obu stronach ciągu ca 1000m2 20 000
SUMA: 352 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Jacek F. Szulczyński

Adres email

jfs@tlen.pl

Telefon

795 149 467

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 5.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zarząd Zieleni Miejskiej jest zainteresowany możliwością rewitalizacji tego miejsca i przywrócenia mu funkcji reprezentacyjnej, ale zmiana przeznaczenia terenu na Al. Marcinkowskiego na odcinku od ul. 23 Lutego do ul. Solnej budzi spore kontrowersje wśród mieszkańców, a także przedstawicieli instytucji, które mają tam swoje siedziby. Podczas spotkań z mieszkańcam, które odbywały sie na poczatku br. Zarząd Dróg Miejskich przekazywał informację, że zmiany nie będą wprowadzane bez wcześniejszych konsultacji tego tematu z mieszkańcami, aby wspólnie ustalić jakie rozwiązania mogą być tam wdrożone. Porozumienie trzeba wypracować pomiędzy: Radą Osiedla Stare Miasto, Zarządem Zieleni Miejskiej, Miejskim Konserwatorem Zabytków a Policją, władzami Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda i władzami Sądu Okręgowego.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 352 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.