Centrum Kultury i Integracji "Dworzec"


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Centrum Kultury i Integracji "Dworzec"
Skrócony opis projektu
Utworzenie centrum kultury i integracji społecznej dla mieszkańców Osiedla Kiekrz w budynku nieczynnego dworca.
Opis projektu

Propozycja ta zakłada utworzenie centrum kultury i integracji społecznej dla mieszkańców Osiedla Kiekrz w budynku nieczynnego dworca kolejowego na stacji Kiekrz poprzez adaptację pomieszczeń no nowy, inny jakościowo cel, jakim będzie powstanie wielofunkcyjnej sali wykorzystywanej na integracyjne spotkania mieszkańców, przede wszystkim seniorów i młodzieży.

 1. na organizowanie imprez kulturalnych, wystaw, spotkań z ciekawymi ludźmi,
 2. na działalność klubową dla osób chcących rozwijać swe pasje i zainteresowania,
 3. na potrzeby biblioteki i czytelni czasopism oraz punktu dostępu do internetu.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Chojnicka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

dogodne położenie: dostęp PKP MPK; łatwe dostosowanie dla osób niepełnosprawnych
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy Osiedla Kiekrz: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy. Członkowie organizacji i stowarzyszeń (Klub Seniora, ASTER, harcerze i in.). Czytelnicy książek i czasopism. Kuracjusze sanatariów w Kiekrzu. Turyści, żeglarze, Poznaniacy.

Uzasadnienie dla realizacji projektu
 1. Osiedle Kiekrz pozbawione jest całkowicie jakiegokolwiek ośrodka kultury; brak tu biblioteki, czytelni, a także przestrzeni wspólnej dla istniejących stowarzyszeń, dla mieszkańców i społeczników na organizowanie spotkań okolicznościowych i zebrań.
 2. Powstanie ośrodka kultury i integracji umożliwiłoby mieszkańcom ciekawe spędzanie czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań, wpłynęłoby pozytywnie na zintegrowanie społeczności lokalnej.
 3. Z racji peryferyjnego położenia Osiedla Kiekrz mieszkańcy mają utrudniony dostęp do innych placówek tego typu (zwłaszcza dzieci, seniorzy).
 4. Z braku jakiekolwiek oferty spędzania czasu wolnego na osiedlu coraz bardziej doczuwalne są wynikłe stąd konsekwencje (dewastacje, zagrożenie nałogami)
 5. Dzięki realizacji projektu piękny architektonicznie budynek nieczynnego dworca kolejowego zyskałby nową funkcję, na nowo służąc społeczności.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Remont i adaptacja pomieszczeń (sala klubowa, biuro, kuchnia, łazienka) 250 000
Zakup umeblowania (stoliki, krzesła, regały, biurko, wieszaki itp.) 20 000
Zakup 3 komputerów, aparatury rtv i nagłośnienia 10 000
Zakup księgozbioru, prenumerat czasopism 20 000
Koszty eksploatacyjne 100 000
Koszty osobowe 100 000
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 150 000
Dodatkowe załączniki
Zdjęcie budynku nieczynnego dworca PKP w Kiekrzu Zdj_cie budynku nieczynnego dworca PKP w Kiekrzu.pdf
Mail z informacją o stanie prawnym budynku Mail z informacj_ o stanie prawnym budynku.pdf
Informacja PKP S.A. w sprawie zmiany zagospodarowania i użytkowania Informacja z PKP S.A. w sprawie zmiany zagospodarowania i u_ytkowania..pdf
Wywiad z Przewodniczącym Rady Miasta Poznania Wywiad z Przewodnicz_cym Rady Miasta Poznania.pdf
Wywiad z Radnym Miasta Poznania p. M. Boruczkowskim Wywiad z Radnym Miasta Poznania p. M. Boruczkowskim.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Urszula Filimon-Kucharska

Adres email

filkucharska@pro.onet.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości (dz. nr 505/5, ark. 12, obr. 27), która nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste PKP). W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 6.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
  Zespół Obradował w składzie .
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Niniejszym składam odwołanie od negatywnej opinii i braku rekomendacji do dalszego etapu zgłoszonego przeze mnie w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2018 projektu "Centrum Kultury i Integracji "Dworzec" i wnioskuję o wydanie akceptujcej decyzji umożliwiającej poddanie go ocenie mieszkańców Poznania w głosowaniu PBO0218. Tak jak wskazałam to w opisie projektu, za jego realizacją przemawia ważny interes społeczny nie tylko mieszkańców osiedla, ale wszystkich osób przebywających w tej części Poznania, gdzie niestety coraz bardziej widoczne i dokuczliwe stają się przejawy negatywnych zjawisk społecznych, często wynikających z niedosatku, nudy i braku możliwości zagospodarowania czasu wolnego. Ten ważny interes społęczny to także otoczenie troską i należyte wykorzystanie obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe najbliższego dla nas otoczenia, gdzie budynek dworca kolejowego w Kiekrzu stanowi jedno z ważnych (i niestety nielicznych na naszym osiedlu) architektonicznie cennych miejsc. Zmiana funkcji nieruchomości pozostającej w gestii PKP SA i przeznaczenie budynku na cele kultury i integracji społęcznej sa w Polsce możliwe, istnieją już pozytywne przykłądy współpracy w tym zakresie z terenu np. Rumii i Sopotu. Na swych stronach internetowych PKP SA zachęca jednostki Samorządu Terytorialnego do współpracy "w zakresie zmiany zagospodarowania i sposobu użytkowania gruntów i budynków, zbędnych z punktu widzenia działalności Grupy PKP, a jednoczesnie mogących służyć lokalnej społeczności". Zatem fakt, że wskazana lokalizacja realizacji projektu "Centrum Kultury i Integracji "Dworzec" aktualnie znajduje się jeszce w użytkowaniu wieczystym PKP SA nie powinna stanowić przeszkody dla właściwego wydziału Urzędu Miasta Poznania do wystąpienia z wnioskiem umożliwiającym realizację mojego projektu, zwłaszca, że nieruchomość ta pozostaje od wielu lat zamknięta na głucho, podatna na dewastacje a mieszkańcy z rozrzewieniem wspominają gminną bibliotekę istniejącą przy ul. Chojnickiej przed włączeniem tego terenu do miasta Poznania (1987 rok!). Z góry dziękuję za wnikliwe i pozytywne rozpatrzenie mego odwołania. Z poważaniem. Urszula Filimon-Kucharska
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości (dz. nr 505/5, ark. 12, obr. 27), która nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste PKP). W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak, Dagmara Woźniak, Karolina Kubis, Michalina Rachelska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.