Budowa chodników wzdłuż ul. Teofila Mateckiego


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Budowa chodników wzdłuż ul. Teofila Mateckiego
Skrócony opis projektu
Uzupełnienie ciągów pieszych wzdłuż ul. Teofila Mateckiego wraz z ewentualnym dopuszczeniem ruchu rowerowego.
Opis projektu

Koncepcja budowy chodników z dopuszczonym ruchem rowerowym na dwóch odcinkach ul. Mateckiego: Odc.1 od przejazdu kolejowego (skrzyżowanie z ul. Bł. Marka z Aviano) do ul. T. Mateckiego 21 (osiedle Złote Ogrody). Lokalizacja: po zachodniej stronie ulicy - bezpieczne połączenie z chodnikiem z dopuszczonym ruchem rowerowym wzdłuż ul. Morasko wraz z komfortowym i bezpiecznym dojściem do przystanku autobusowego. Odc. 2 od ul. T. Mateckiego 24 (os. Złote Ogrody) do skrzyżowania z ul. Obornicką. Lokalizacja: po wschodniej stronie ulicy. Dopuszczony ruch rowerowy należy uzależnić od możliwości technicznych ominięcia drzew rosnących wzdłuż ul. Mateckiego. Podział na odcinki wynika z faktu,że wzdłuż osiedla Złote Ogrody istnieje ogólnie dostępny chodnik po wschodniej stronie ul. Mateckiego.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ulica Teofila Mateckiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Odcinek od ul. Obornickiej do ul. T. Mateckiego 24 i od. ul. T. Mateckiego 21 do skrzyżowania z ul. Bł. Marka z Aviano
Potencjalni odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są mieszkańcy Piątkowa, szczególnie osiedli wybudowanych i powstających w okolicy ul. Mateckiego, osiedla Marysienki, Jana III Sobieskiego. Ul. Mateckiego jest naturalnym łącznikiem między Podolanami, ul. Obornicką i Moraskiem.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Bardzo duży ruch samochodowy, liczny ruch rowerowy (ul. Mateckiego jest naturalnym szlakiem prowadzącym do ul. Morasko i Wzgórza Morasko), liczne usługi zlokalizowane wzdłuż ulicy, coraz większa liczba mieszkańców (nowe osiedla) oraz dwa przystanki autobusowe powodują konieczność zadbania o bezpieczeństwo każdego użytkownika. Powstała niedawno trasa piesza z dopuszczeniem ruchu rowerowego prowadząca od przejazdu kolejowego wzdłuż ul. Morasko powinna mieć swoją kontynuację wzdłuż ul. Mateckiego. Należy tworzyć spójny system, by komfort życia mieszkańców Poznania wzrastał. Projekt ma za zadanie doprowadzić do ucywilizowania korzystania ze zlokalizowanych przy ulicy Mateckiego przystanków autobusowych, usług, ułatwienia przejścia i przejazdu ulicą pieszym i rowerzystom oraz radykalnej poprawy bezpieczeństwa przy zwiększeniu dostępności miejsc atrakcyjnych turystycznie (Wzgórze Moraskie).

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszt wykonania koncepcji 15 000
Pozostała dokumentacja projektowa 70 000
Budowa chodników wraz z ewentualną likwidacją przeszkód terenowych 410 000
Zakup i montaż tablicy informującej o finansowaniu inwestycji 5 000
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Sebastian Maćkowiak

Adres email

sebastian_mackowiak@interia.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, po konsultacji z Wnioskodawcą do analizy przyjął nieruchomość (dz. nr 808/1, ark. 02, obr. Piątkowo), która znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwą jednostką do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 30.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie W trakcie opiniowania projektu dokonano szczegółowej analizy zakresu projektu. Ze względu na nieuregulowany stan prawny, realizacja zadania jest sprzeczna z zasadami PBO 2018 Rozdział II pkt. 11b. Działka nie będąca w pasie drogowym ZDM: obr 53 ark. 23 działka 6/25 i 37/8. Dokładne określenie zakresu regulacji terenowo – prawnych może zostać określone podczas analizy projektowej. Aktualnie w pasie drogowym ul. Mateckiego po zachodniej stronie zlokalizowane są lampy i drzewa. Chodnik musi zostać odsunięty od drogi (konieczna przebudowa kanału deszczowego) - spowoduje to konieczność wykupu działki obr./ark. 53/23 działka 6/25. Dokładne określenie wykupu nieruchomości możliwe jest po opracowaniu koncepcji lub projektu. Budowa chodnika po wschodniej stronie wymaga skanalizowania istniejących rowów, wykonania krawężników i dokonania wycinki drzew. Konieczne będą regulacje terenowo – prawne działki obr/ark 53/23 dz nr: 37/8.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.