Zdrowy Przedszkolak


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Zdrowy Przedszkolak
Skrócony opis projektu
Bezpłatne zajęcia zapobiegające wadom postawy dla wszystkich przedszkolaków w rejonie Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzanie cotygodniowych, bezpłatnych zajęć zapobiegających wadom postawy dla wszystkich przedszkolaków rejonu Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki. Zajęcia są skierowane dla dzieci wszystkich grup wiekowych i odbywać się będą w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu. Specjalnie dobrane zabawy, prowadzone przez wykwalifikowaną osobę (np. fizjoterapeutę) będą kładły nacisk na wszechstronny, prawidłowy rozwój dzieci. Niestety żyjemy w czasach, w których dzieci coraz dłużej przesiadują przed komputerem, telewizorem czy smartfonem i wady postawy pojawiają się jak grzyby po deszczu. Stąd, niezwykle ważna jest ich profilaktyka i dbanie o prawidłową sylwetkę od najmłodszych lat. Zajęcia powinny być prowadzone w formie profilaktycznych zabaw ruchowych, a nie żmudnych ćwiczeń gimnastycznych, tak żeby przedszkolaki chętnie brały w nich udział i podejmowały je również samodzielnie w domu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Przedszkola w rejonie Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

nie dotyczy
Potencjalni odbiorcy projektu

Przedszkolaki wszystkich grup wiekowych przedszkoli w rejonie Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Działając w Fundacji Aktywnego Zdrowia przy organizacji różnorodnych zajęć zapobiegających wadom postawy, z przerażeniem obserwuję, że niestety coraz większa ilość dzieci ma tendencję do rozwoju wady postawy. Bardzo ważne jest podjęcie działań profilaktycznych od najmłodszych lat. Dostęp do gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej mają niestety zazwyczaj tylko dzieci z najstarszych grup wiekowych, a powinny brać w niej udział wszystkie dzieci. Profilaktyka wad postawy polega na zapobieganiu wystąpienia nieprawidłowości w sylwetce. Nie powinniśmy biernie czekać na pojawienie się u dzieci wad postawy, ale im zapobiegać. Dlatego projekt "Zdrowy Przedszkolak" kierowany jest do wszystkich dzieci - młodszych i starszych, bez względu na to czy mają prawidłową postawę czy nie. Bardzo duży nacisk powinien być kładziony na formę przeprowadzenia zajęć. Specjalnie opracowane zabawy profilaktyczne sprawią, że dzieci będą się świetnie bawić i nawet nie domyślą się, że ćwiczą.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
sprzęt i materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć, promocja i obsługa projektu 14 000
wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w projekt (np.fizjoterapeutów prowadzących zajęcia) 57 000
SUMA: 71 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
zdjęcie z przykładowej zabawy profilaktycznej zabawy profilaktyczne2.png
zdjęcie z przykładowej zabawy profilaktycznej zabawy profilaktyczne3.png
zdjęcie z przykładowej zabawy profilaktycznej zabawy pofilaktyczne4.png
zdjęcie z przykładowej zabawy profilaktycznej urodzinowy prezent (2).jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Andrzej Besz

Adres email

fundacjaaktywnegozdrowia@wp.pl

Telefon

509-964-938

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Oświaty
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
  Zespół Obradował w składzie .
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Jesteśmy świadomi i doceniamy działania Miasta Poznania w zakresie przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w wieku przedszkolnym, niestety obejmują one jedynie wybraną grupę dzieci. W większości przedszkoli zajęciami z gimnastyki korekcyjnej objęte są jedynie dzieci sześcio i ewentualnie pięcioletnie i to jedynie te, które posiadają ważne skierowanie lekarskie, potwierdzające zasadność udziału w takich zajęciach. Celem naszego projektu jest profilaktyka przeciwko wystąpieniu wad postawy u wszystkich dzieci, również z grup najmłodszych, także wśród dzieci z prawidłową sylwetką, nie posiadających wskazań do gimnastyki korekcyjnej. Naszym celem nie jest o tyle korekta istniejących wad, ale właśnie zapobieganie ich wystąpieniu. Zajęcia dbające o wszechstronny rozwój dzieci, pod bacznym okiem fizjoterapeuty wychwytującego tendencje do rozwoju wady u dziecka, są wskazane u wszystkich dzieci. Fakt, że dziecko aktualnie nie ma wady postawy, absolutnie nie gwarantuje, że nie rozwinie się ona u niego w najbliższym czasie. Ważne jest, żeby uchwycić odpowiedni moment w którym u dziecka zaczynają pojawiać się nieprawidłowości w sylwetce, niezrównoważone napięcia mięśni mogące powadzić do zaburzeń postawy, co zauważyć może prowadzący zajęcia fizjoterapeuta. Istotą profilaktyki nie jest czekanie aż u dziecka pojawią się wskazania do udziału w gimnastyce korekcyjnej, ale właśnie nie dopuszczanie by te wskazania się pojawiły. Od wielu lat zajmujemy się zawodowo profilaktyką i korektą wad u dzieci. Z naszych badań własnych wynika, że coraz większa ilość dzieci ma tendencje do powstawania wad postawy. Korekta wad postawy u uczniów klas podstawowych jest dużo trudniejsza (i o wiele mniej ekonomiczna) niż ich zapobieganie u młodszych dzieci. Jesteśmy przekonani, że wprowadzenie zajęć ogólnorozwojowych, zapobiegających wystąpieniu wad postawy u dzieci już trzyletnich (w formie specjalnie skonstruowanych zabaw, w takcie których dzieci nawet nie domyślają się, że ćwiczą) jest jak najbardziej zasadne. Potrzebę wprowadzenia zajęć zapobiegających wadom postawy dostrzegają również Dyrektorzy przedszkoli. Jesteśmy pewni, że projekt "zdrowy Przedszkolak", byłby bardzo dobrym dopełnieniem (a nie dublowaniem) działań jakie Państwo już podejmują. Nasz projekt mógłby ewentualnie wykluczyć udział dzieci zakwalifikowanych o gimnastyki korekcyjnej finansowanej przez Miasto Poznań, chociaż nie mamy żadnych wątpliwości, że dodatkowe zajęcia wspomagające ich prawidłowy rozwój byłyby dla nich bardzo korzystne. Będziemy bardzo wdzięczni za udzielenie naszemu projektowi rekomendacji do jego realizacji.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wydział Oświaty nie rekomenduje tego projektu do realizacji ze względu na to, że WO (Miasto Poznań) realizuje już działania o tym samym charakterze- na przeciwdziałanie wadom postawy dzieci w wieku przedszkolnych, w tym gimnastykę korekcyjną, miasto wydaje 637 000 rocznie -plus 700 000 na zajęcia dodatkowe, także na tego rodzaju gimnastykę. Działanie, które jest celem projektu do PBO 2018 nie może być dublowane z tym, które miasto już realizuje.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, dyrektor Wydziału Oświaty, wanda Musioł, zastępca dyrektora WO, Piotr Kurosiński, Eliza Malarecka, Hanna Janowicz, Małgorzata Szerszeń,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 71 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 71 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.