Przystanek szkoła


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Przystanek szkoła
Skrócony opis projektu
Założeniem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie możliwości bezpiecznego parkowania dla rowerów i samochodów.
Opis projektu

„Przystanek SZKOŁA”, to projekt, który miałby być zrealizowany na terenie Szkoły Podstawowej nr 74 w Poznaniu, mieszczącej się przy ulicy Trybunalskiej. Głównym założeniem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie możliwości bezpiecznego parkowania dla rowerów i samochodów. Projekt zakłada: wygospodarowanie terenu przed szkołą od strony ulicy Trybunalskiej na postawienie około 80 stojaków rowerowych na podłożu z kostki brukowej i uporządkowanie terenu zielonego oraz przystosowanie miejsca od strony ulicy Miecznikowskiej na wyznaczenie 10 miejsc parkingowych dla samochodów wraz z rekultywacją trawnika i izolacją północnej ściany budynku. Dodatkową składową projektu jest zamontowanie kamer oraz remont wejścia do szkoły, które będzie łącznikiem między tymi dwoma parkingami. Do szkoły uczęszcza około 450 uczniów, wielu z nich korzysta z roweru lub hulajnogi. Obecnie przed szkołą znajduje się około 15 miejsc parkingowych dla rowerów, co nie zapewnia możliwości zaparkowania wszystkich jednośladów. W związku z tym część dzieci rezygnuje z tego środka transportu lub parkują przy drzewach, krzewach, odkładając rowery lub hulajnogi na stopniach wejściowych do szkoły. Wartością dodaną projektu jest fakt, że jest to teren otwarty, więc z tego udogodnienia będą mogli korzystać również okoliczni mieszkańcy.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Trybunalska i Miecznikowska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren Szkoły Podstawowej nr 74
Potencjalni odbiorcy projektu

Rodzice i uczniowie oraz mieszkańcy

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Rower jest bez wątpienia jednym z najbardziej przyjaznych miastu środków transportu. Co ważne, korzyści z jego użytkowania odczuwa nie tylko kierujący, ale także otoczenie. Dlatego popularyzujemy wśród uczniów ten rodzaj komunikacji. Niestety brak miejsc parkingowych dla rowerów utrudnia dzieciom i rodzicom korzystanie z tego środka transportu. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom chcielibyśmy stworzyć przed szkołą taką infrastrukturę, która zapewni możliwość bezpiecznego zaparkowania rowerów oraz zwiększy ilość miejsc postojowych dla samochodów. Planowana inwestycja przyczyni się do poprawy wizerunku terenu przed Szkołą Podstawową nr 74 oraz usprawni ruch komunikacyjny odgradzając miejsca postojowe dla rowerów i samochodów.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszt wykonania projektu 358 146
Wykonanie kosztorysu i nadzór budowlany. 2 000
Koszt przetargu 2 000
Projekt i wizualizacja 600
SUMA: 362 746
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Projekt za_. nr 1 Projekt.pdf
Stan obecny i oczekiwany za_. nr 2 Stan obecny i oczekiany.pdf
Kosztorys za_. nr 3 Kosztorys.pdf
Rekomendacja - Rada Rodziców za_. nr 4 Rekomendacja - Rada Rodzic_w.pdf
Rekomendacja - Stowarzyszenie za_. nr 5 Rekomendacja - RdE.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Jolanta Czereśniowska

Adres email

jolanta.czeresniowska@sp74.eu

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie Miasta Poznania, a jednostką właściwą do zaopiniowania projektu jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 13.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, dyrektor Wydziału Oświaty, Wanda Musioł, zastępca dyrektora WO, Piotr Kurosiński, Eliza Malarecka, Hanna Janowicz, Małgorzata Szerszeń,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 362 746 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 375 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 5 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Bardzo interesującyi potrzebny projekt poprawiajacy bezpieczeństwo i wygodę uczniom, rodzicom i pracownikom w drodze do i z szkoły.
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla Grunwald Południe w pełnym składzie, na posiedzeniu zarządu w dniu 4.09.2017.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.