Poznań pod palcami


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
Poznań pod palcami
Skrócony opis projektu
Nazwy ulic w brajlu i z informacjami dla niewidomych i turystów na Starym Mieście
Opis projektu

Założeniem projektu jest stworzenie wizerunku miasta przyjaznego osobom niepełnosprawnym poprzez umieszczenie na rogach ulic znajdujących się w obrębie Centrum Miasta (ze szczególnym uwzględnieniem miejsc atrakcyjnych turystycznie) oraz przy przejściach dla pieszych tablic z informacją o nazwie ulicy przedstawioną w alfabecie brajla oraz dodatkowo z kodem QR. Opis w brajlu będzie stanowił czytelną informację dla osoby niewidomej o tym, gdzie dokładnie się znajduje, natomiast kod QR może zawierać szereg innych, przydatnych informacji przeznaczonych nie tylko dla osób niewidomych, jak np. opis miejsca, w którym się znajdujemy, informacja o najbliższych atrakcjach turystycznych i wskazówkach jak do niego dotrzeć itp. Kod QR to kod, który jest łatwy do odczytania dla każdego użytkownika telefonu komórkowego. Trudno dziś znaleźć osobę, która się nim nie posługuje, nawet wśród osób niewidomych. Informacje w nich zawarte mogą być zakodowane w językach obcych i w ten sposób goście z zagranicy będą mogli się z nimi zapoznać. W tym celu wystarczy zeskanować kod QR. Tablice zostaną zamontowane na takiej wysokości, aby mogła z nich skorzystać również osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim. W ten sposób Poznań dołączyłby do grona nowoczesnych metropolii na świecie, które wdrożyły już u siebie tego typu rozwiązania dając dobry przykład innym polskim miastom.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Stare Miasto, Stary Rynek

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Centrum Miasta oraz miejsca atrakcyjne pod względem turystycznym
Potencjalni odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu będą turyści i mieszkańcy Poznania, w tym osoby niewidome i niedowidzące. W samym Poznaniu wg. danych PZN zamieszkuje ok. 1 tys. osób z niepełnosprawnością wzroku. W całej Wielkopolsce jest to liczba ok. 4 tys. osób. Według danych z Urzędu Miasta Poznań odwiedza rocznie 1,7 mln turystów.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na terenie Wielkopolski to właśnie w Poznaniu mieszka najwięcej osób z niepełnosprawnością wzrokową, co determinuje działania miasta na poprawę jakości życia mieszkańców z dysfunkcją wzroku. Poznań jest również licznie odwiedzany przez turystów, dla których największą atrakcją jest Stary Rynek i okolice. Pomysł na oznaczenia ulic miasta w alfabecie brajla doskonale przyjął się już np. w australijskim Sydney. Powstało tam do tej pory ponad 2000 tabliczek, które zostały zainstalowane przy przejściach dla pieszych. Powodem do stworzenia całego systemu nawigacji była poprawa bezpieczeństwa i wzmocnienie samodzielności osób niewidomych i słabowidzących. Dla osób niepełnosprawnych wzrokowo szybkie i sprawne odnalezienie się w przestrzeni ułatwia poruszanie się po mieście i daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Tablice ulokowane w obszarze Starego Miasta będą łatwe w znalezieniu, na wysokości odpowiedniej do odczytania rękami i dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Przygotowanie tabliczek z opisem w brajlu (ok. 300 tabliczek x 300 zł) 90 000
2. Przygotowanie kodów QR (100 zł x 300 tabliczek) 30 000
3. Projekt tabliczek i montaż 18 000
SUMA: 138 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Poparcie Fundacji Szansa dla Niewidomych pismo Fundacja BO 2018.jpg
Przykłady tablic na świecie Przyk_adowe tablice z nazwami ulic w brajlu.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Sławomir Seidler

Telefon

728868785

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie W opinii Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych nie przesłanek, aby wniosek odrzucić.
  Zespół Obradował w składzie: Dorota Potejko Józef Solecki Opinię na temat wniosku wydała również Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 138 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 138 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Uchwała NR NR XXX/ /II/2017 Rady Osiedla z 31 sierpnia 2017 roku
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.