Rewitalizacja parku przy ul.Browarnej w Poznaniu(ścieżki)


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Rewitalizacja parku przy ul.Browarnej w Poznaniu(ścieżki)
Skrócony opis projektu
Wykonanie ścieżek na terenie parku: roboty ziemne i rozbiórkowe z nawierzchnią technologii mineralnej wodoprzepuszczalnej.
Opis projektu

Podstawą rewitalizacji parku jest projekt opracowany przez pracownię "Perspektywa" a finansowany przez Radę Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole w 2016 r. Jednym z etapów w/wym. rewitalizacji jest wykonanie ścieżek pieszych tj.główna aleja (zabytkowa) o szer. 4m, ścieżka okrężna o szer. 2m, ścieżki lokalne o szer. 1,5 m. Wszystkie będą wykonane w technologii utwardzonej nawierzchni mineralnej wodoprzepuszcalnej - Hansegrand Mineral i Hansegrand Robust (główna aleja), zabezpieczonej obrzeżami betonowymi. Wzdłuż ścieżek w pewnych odstępach będą wykonane zatoczki z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej, imitującej kostkę granitową, na których będą mocowane łąwki parkowe. W celu uniemożliwienia realizacji budowy ścieżek, w parku usunięto dziko rosnące drzewa samosiejki, które wyrosły w okresie kilkudziesięciu lat gdy park był zaniedbany. Powyższe prace zostały sfinansowane z budżetu Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole w roku 2016 i 2017. Realizacja oipisanej powyżej inwestycji umożliwi pełną dostępność parku dla mieszkańcó osiedla m.in. do celó spacerowo-wypoczynkowych i rekreacyjnych.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Browarna, Chociebora, Ludosławy

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Centralny punkt osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy osiedla, rodzice z dziećmi, sportowcy

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Mój wniosek jest zgodny z polityką Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, mającą na celu kompleksową rewitalizację parku, który przez wiele lat był wstydliwym punktem tej części Poznania. W parku zbierali się głónie ludzie sopżywajązy alkohol, którzy zanieczyszczali go. Dla postronnych spacerowiczów nie było to miejsce bezpieczne. W latach 60-tych park nosił nazwę "XX-lecia PRL", były zamontowane elementy zabawowe dla dzieci, był krąg na tzw. "majówki". Park był częścią osiedla, któe tętniło życiem i było miejscem spotkań młodych oraz starszych mieszkańcó. Finansowanie było głównie z funduszy "Huty Szkła", głównego zakładu osiedla Antoninek.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wykonanie nawierzchni ścieżek i zatoczki do ławek, wraz z pracami ziemnymi i rozbiórką 495 000
tablica informacyjna PBO 5 000
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
scan map Skan map.pdf
rekomendacje rekomendacje.pdf
zdjęcia zdj_cia.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Rafał Franek

Adres email

rafuf@wp.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie Miasta Poznania, a jednostką właściwą do zaopiniowania projektu jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 13.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 30 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 495 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 60 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Komisja wyraziła pozytywną opinię . Zakładana w projekcie chęć rewitalizacji ścieżek jest podstawą do dalszego działania mającego na celu przywrócenie dawnej świetności parku. Autor projektu wszedł w dialog z działaniami Rady Osiedla AZK, która z własnych środków rozpoczęła rewitalizację. Park będzie służył szerokiej rzeszy mieszkańców osiedla, pozwoli na integrację nie tylko podczas codziennych spacerów, ale również do festynów i zabaw w ogródku dla dzieci. Odrestaurowanie parku jest zgodne z strategią rozwoju Miasta, a teren ten przestanie szpecić .
  Zespół Obradował w składzie: Krzysztof Bartosiak, Mieczysław Wachowiak, Dionizy Radojewski, Tadeusz Szczepaniak, Jarosław Klessa, Magdalena Ziółkowska.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.