Relaks nad Jeziorem Rusałka


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Relaks nad Jeziorem Rusałka
Skrócony opis projektu
Projekt polega na modernizacji i doposażeniu obszaru rekreacyjnego nad Jeziorem Rusałka w Poznaniu.
Opis projektu

Projekt zakłada uatrakcyjnienie i doposażenie ogólnodostępnego, bezpłatnego obszaru rekreacyjnego nad Jeziorem Rusałka w Poznaniu. To ulubione miejsce spędzania wolnego czasu wśród poznaniaków, które wymaga dalszego stałego rozwoju i unowocześniania. W ramach projektu powstanie przestrzeń piknikowa – zostaną zamontowane domki, wiaty, ławki, stoły, betonowy śmietnik. Projekt zakłada również modernizację dwóch pomostów oraz budowę slipu wodnego. W ramach projektu zostanie dosypany piasek na plaży.


notatka GP 3.08 i 18.08: po konsultacji z jednostką merytoryczną wnioskodawca zmodyfikował zakres projektu

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Golęcińska, Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Ośrodek Wypoczynkowy Rusałka nad Jeziorem Rusałka w Poznaniu Strefa piknikowa – działka nr 3/4 Dosypanie piasku na plaży, modernizacja pomostów oraz budowa slipu wodnego – działka nr 3/4
Potencjalni odbiorcy projektu

Potencjalnymi odbiorcami projektu są mieszkańcy Poznania, bez względu na wiek, którzy w atrakcyjny i bezpieczny sposób będą odpoczywać, spędzając swój czas wolny, a w szczególności:

 1. rodziny z dziećmi,

 2. młodzież,

 3. osoby aktywne,

 4. seniorzy.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Jezioro Rusałka to ulubione miejsce wypoczynku poznaniaków wobec tego wymaga rozwoju i modernizacji aby odpowiedzieć na zgłaszane problemy odwiedzających, tj. m.in.: brak wyznaczonego miejsca na piknik, gdzie można: usiąść i zjeść, wyrzucić śmieci. Obserwowany jest wzrost osób odpoczywających nad Jeziorem Rusałka, podczas lata. Szacuje się, że weekendami przebywa tutaj aż 5 tys. poznaniaków. Konieczne jest zapewnienie mieszkańcom Poznania infrastruktury, dopasowanej do ich potrzeb. Wobec tego należy:

 1. Zmodernizować pomosty oraz uatrakcyjnić teren poprzez budowę slipu wodnego,
 2. Zbudować przestrzeń piknikową,
 3. Dosypać piasek na plaży.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Dosypanie piasku na plaży 50 000
Budowa przestrzeni piknikowej (domki, wiaty, ławki, stoły, betonowy śmietnik) na działce ¾ za boiskami do siatkówki 70 000
Modernizacja dwóch pomostów oraz budowa slipu wodnego 570 000
SUMA: 690 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 25 000
Dodatkowe załączniki
Przykładowa ława piknikowa Lawa piknikowa.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Sławomir Szymczak

Adres email

slawomir.szymczak.81@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie Miasta Poznania, a jednostką właściwą do zaopiniowania projektu jest Wydział Sportu.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 13.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Piotr Wrześniewski - Wydział Sportu, Łukasz Miadziołko, Andrzej Kras, Karol Seweryn, Tomasz Sobkowiak - Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 690 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 25 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 690 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 35 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie - dotychczas do publicznej wiadomości nie został przedstawiony projekt całościowego zagospodarowania terenów rekreacyjnych nad Rusałką - Przestrzen rekreacyjna zarządzana jest przez prywatnego operatora. - ZASADNYM natomiast jest budowa slipu wodnego.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Sołacz upoważniła Zarząd Osiedla do zaopiniowania projektów ( uchwała nr XXXIX/153/VII/2017 z dnia 5 września 2017 roku) Zarząd obradował w składzie: Paweł Szwaczkowski i Bogumiła Rosińska. (została podjęta uchwała opiniująca o numerze 8/VII/2017 w dniu 7 września 2017)
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.