Montaż oświetlenia na ulicy Jaśkowiaka


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Montaż oświetlenia na ulicy Jaśkowiaka
Skrócony opis projektu
Projekt montażu oświetlenia, mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.
Opis projektu

Projekt montażu oświetlenia, mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz użytkowników ruchu drogowego i pieszego. Droga na przestrzeni ostatnich kilku lat jest wysoce eksploatowana i stanowi połączenie drogowe dla mieszkańców dzielnic Morasko-Radojewo. Oprócz tego tworzy drogę przejazdową do Poznania i pobliskich aglomeracji miejskich, w tym mieszkańców miasta Biedrusko. Na wskazanym i pobliskim terenie należy zauważyć rozbudowę coraz to liczniejszych terenów zamieszkałych, co sugeruje wzrost liczby mieszkańców na przestrzeni kolejnych lat. Warto również nadmienić o ruchu dzikich zwierząt o zmroku, które mogą stwarzać zagrożenie dla użytkowników tejże drogi.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Jaśkowiaka, Morasko-Radojewo

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Droga łącząca wskazane wyżej dzielnice, a także inne aglomeracje miejskie.
Potencjalni odbiorcy projektu

Osoby zamieszkałe na ul. Jaśkowiaka, mieszkańcy dzielnic Morasko-Radojewo, miasta Poznania i Biedruska, a także innych aglomeracji miejskich (m.in. Suchy Las).

Uzasadnienie dla realizacji projektu

W celu zwiększenia bezpieczeństwa obecnych jak i przyszłych mieszkańców ul. Jaśkowiaka, dzielnicy Morasko-Radojewo, miasta Poznania i Biedruska, a także innych aglomeracji miejskich, zwracam się z prośbą o realizację projektu. Obecna droga o słabej nawierzchni, wymaga - choćby w minimalnym stopniu, zwiększenia bezpieczeństwa. Budowa latarni ulicznych na wskazanym odcinku wydaje się być projektem pochłaniającym najmniejsze koszta realizacji, a w kolejnych latach - eksploatacji.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt budowlany 2 000
Szacowany koszt montażu latarni wraz z zasilaniem wzdłuż ulicy Jaśkowiaka, na odcinku ok. 1,4 km przy tym zakładając: montaż latarni na odcinku niezabudowanym, montaż 14 latarni po jednej stronie drogi i ich budowę co 100 metrów, zakładając koszt jednej lampy za kwotę 2000 zł. 28 000
SUMA: 30 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 600
Dodatkowe załączniki
ul. Jaśkowiaka 5.jpg
ul. Jaśkowiaka 1.jpg
ul. Jaśkowiaka 2.jpg
ul. Jaśkowiaka 3.jpg
ul. Jaśkowiaka 4.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Sandra Szymańska

Adres email

sandraszymvnska@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomość znajduje się w zasobie Miasta Poznania - ulica Jaśkowiaka znajduje się w administracji Zarządu Dróg Miejskich
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 16.05.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO, ponieważ ulica ma nieuregulowany stan prawny (Zasaday PBO18 Rozdział 2/pkt. 11/lit.b). Dokonano szczegółowej analizy zakresu projektu - działki nie będące w pasie drogowym ZDM: obr 54 ark. 07 działka 437, obr 55 ark. 15 działka 113/1.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 30 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 5 600 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.