Kuźnia talentów przy Przedszkolu nr 150


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Kuźnia talentów przy Przedszkolu nr 150
Skrócony opis projektu
Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w Przedszkolu nr 150 na salę gimnastyczną, pracownię plastyczną i językową.
Opis projektu

Projekt "Kuźnia talentów przy Przedszkolu nr 150" ma na celu stworzenie w pomieszczeniach piwnicznych Przedszkola miejsca, gdzie dzieci będą mogły rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Adaptacja pomieszczeń piwnicznych o powierzchni 150 m2 polegałaby na gruntownym remoncie i dostosowaniu sal do rodzaju mających się tam odbywać zajęć. Po remoncie powstałaby sala gimnastyczna, gdzie odbywałyby się zajęcia sportowe, taneczne i rytmiczne; sale do zajęć: plastycznych, językowych, teatralnych oraz dla zapewnienia higienicznych warunków - łazienka.Projekt również zakłada stworzenie pokoju dla oczekujących na dzieci rodziców z mini zapleczem kuchennym umożliwiającym przygotowanie kawy lub herbaty. Wyposażenie poszczególnych sal zapewnia dyrektor Przedszkola nr 150. Do godziny 16:00 z pomieszczeń "Kuźni talentów" korzystałyby dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 150 wraz z nauczycielkami, które prowadziłyby zajęcia, a po godzinie 16:00 "Kuźnia talentów" byłaby udostępniona dla dzieci do 10 roku życia zamieszkujących rejon Chartowa, Rataj i Żegrza.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

os. Rusa 120

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przedszkole nr 150 usytuowane jest u zbiegu ulic Piaśnickiej i Kurlandzkiej, dokąd dojeżdżają autobusy oraz tramwaje z rejonu całego miasta.
Potencjalni odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu będą dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 150 w Poznaniu oraz dzieci do 10 roku życia, wraz z rodzicami, zamieszkujące w rejonie Chartowa, Rataj i Żegrza.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Do Przedszkola nr 150 uczęszcza 143 dzieci, wszystkie sale są wypełnione dziećmi. Brakuje sali gimnastycznej i miejsca na zajęcia dodatkowe.Nauczycielki Przedszkola nr 150 oprócz wychowania przedszkolnego mają ukończone studia podyplomowe nadające im kwalifikacje do: nauczania języka angielskiego, logopedii, tańca, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, terapii pedagogicznej oraz zajęć teatralnych. Codziennie nauczycielki przedszkola jako wolontariuszki prowadziłyby nieodpłatne zajęcia dodatkowe dla chętnych dzieci z wyżej wymienionego rejonu, co pozwoliłoby dzieciom mniej zamożnych rodziców rozwijać swoje zainteresowania i talenty. "Kuźnia" byłaby również miejscem spotkań rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia, którzy oczekując na swoje pociechy "przy kawie" mieliby możliwość integracji i wymiany doświadczeń. Z działalności "Kuźni" byliby zadowoleni zarówno dzieci, rodzice i pracownicy Przedszkola, ponieważ jego baza wzbogaciłaby się w tak bardzo potrzebne miejsce do zajęć ruchowych i innych rozwijających zainteresowania dzieci oraz mieszkańcy rejonu Chartowa. Rataj i Żegrza, dla których stworzona byłaby oferta nieodpłatnych zajęć dla dzieci oraz miejsce spotkań rodziców dzieci w podobnym wieku.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
adaptacja pomieszczeń piwnicznych planowane prace: - skucie luźnej posadzki betonowej - zagruntowanie środkiem betonkontakt posadzki przed wyrównaniem poziomów - wyrównanie poziomów pod wykonanie wylewki samopoziomujacej - zagruntowanie pod wykonanie wylewki samopoziomującej - wykonanie wylewki samopoziomującej - obłożenie ścian płytami g-k - montaż narożników ochronnych - demontaż kasetonów z sufitu w jednym pomieszczeniu - oczyszczenie i zeskrobanie farby z sufitu - zagruntowanie przed wyrównaniem powierzchni sufitu - wyrównanie nierówności w suficie (surowa płyta żelbetowa) - zagruntowanie przed szpachlowaniem ścian - szpachlowanie płyt g-k - zagruntowanie przed szpachlowaniem sufitu szpachlowanie sufitu - zagruntowanie przed malowaniem sufitu i ścian 60 000
- dwukrotne malowanie farbą sufitu i ścian farbą lateksową - dostosowanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach z montażem lamp, gniazdek i włączników -malowanie rur c. o., wodnych i rur w otulinie - malowanie grzejników c.o. typu favier - montaż nawiewników higrosterowalnych w oknach - wykonanie otworów w kominie i montaż kratek wentylacyjnych w ramach możliwości technicznych - wykonanie warstwy szczepnej pod wykładzinę PCV - ułożenie wykładziny PCV przemysłowej, ekologicznej przeznaczonej do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu - montaż listew PCV - wydzielenie toalety wraz z wyposażeniem i doprowadzeniem instalacji wod-kan z pralni oraz wykonanie przewiertów w ścianie żelbetowej - przygotowanie pokoju dla rodziców z aneksem kuchennym - wywóz gruzu i utylizacja 80 000
SUMA: 140 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Zgoda dyrektora Przedszkola nr 150 na realizację projektu 20170602172555742.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Agata Gaul

Telefon

61 877 91 31

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Oświaty
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Proponowana w projekcie akceptacja pomieszczeń piwnicznych na salę gimnastyczną, pracownię plastyczną i językową nie spełnia wymagań, określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich utrzymanie ( Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z późń. zmianami)
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, dyrektor Wydziału Oświaty, Wanda Musioł, zastępca dyrektora WO, Piotr Kurosiński, Eliza Malarecka, Hanna Janowicz, Małgorzata Szerszeń,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 140 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 140 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 2 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.