Moc leśnej przygody


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Moc leśnej przygody
Skrócony opis projektu
Projekt uzupełnienia i uatrakcyjnienia ścieżki przyrodniczo-leśnej oraz założenia Zielonych Punktów Kontrolnych w Lasku Marcelińskim.
Opis projektu

Lasek Marceliński to jedna z najbardziej atrakcyjnych zielonych oaz Poznania. To idealna przestrzeń do rekreacji i odpoczynku, chętnie wykorzystywane przez mieszkańców miasta i okolicy. Dzięki wzbogaceniu i poszerzeniu dostępnej infrastruktury edukacyjno-turystyczno-wypoczynkowej, las ten, z całą pewnością na stałe zapisze się na mapie ulubionych miejsc do aktywnego spędzania czasu dla Poznaniaków. Spacer po Lasku może stanowić także okazję do wzbogacenia wiedzy przyrodniczej i podniesienia świadomości ekologicznej dorosłych i młodzieży, a także do zapewnienia kontaktu z naturą, a co za tym idzie do „wyrównania deficytów przyrody” wśród dzieci. Projekt zakłada uzupełnienia i poszerzenie informacji przyrodniczych w oparciu o istniejąca już ścieżkę przyrodniczo-leśną w Lasku Marcelińskim w wariancie A o długości 2,9 km. Zakłada się prowadzenie prac w porozumieniu z Zakładem Lasów Poznańskich oraz w porozumieniu z Katedrą Łowiectwa i Ochrony Lasu Wydziału Leśnego UP w Poznaniu. Projekt zakłada modernizacje i uzupełnienie 5 istniejących już tablic przyrodniczo-edukacyjnych oraz umieszczenie kilku (3-4 nowych tablic) oraz urządzeń aktywizujących. W efekcie na każdym z przystanków znajdować się będzie wielofunkcyjna tablica edukacyjna z QR Codem poszerzającym informacje na niej zawarte. Proponowane nowe tematy stacji to na przykład leśna fotografia, dzień z pracy leśnika, roślinne skarby lasu (rośliny zielne i ich wykorzystanie), woda w mieście i zwierzęta związane z woda, leśne ścieżki tropowe, rola zapylaczy w mieście. Fotokody odsyłać będą do podstron strony internetowej ZLP, na których zamieszczone będą dwujęzyczne (polskie i angielskie) wersje zadań aktywizujących oraz ciekawych informacji ze świata przyrody. Dodatkowo planowane jest umieszczenie urządzeń aktywizujących dla użytkowników, zgodnych z tematyką stacji. Tematyka tablic i zadania zaplanowane zostaną w taki sposób, aby były atrakcyjne zarówno dla najmłodszych, jak i dla starszych użytkowników. Ścieżka to także arena gry terenowej, której zasady i polecenia umieszczone będą w broszurze gry dostępnej zarówno na stronie internetowej Miasta Poznania, Rady Dzielnicy Ławica oraz Zakładu Lasów Miejskich w Poznaniu. Możliwe jest także

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Lasek Marceliński

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Lasek Marceliński – istniejąca ścieżka przyrodniczo – leśna w wariacie A
Potencjalni odbiorcy projektu

Ścieżka przyrodniczo-leśna, Zielone Punkty Kontrolne i gra terenowa będą skierowane do przede wszystkim do dzieci i młodzieży, ale zarówno zakres tematyczny tablic, QR Codów oraz zadania gry terenowej będą mogły dostarczać ciekawostek i poszerzyć wiedzę przyrodniczą dorosłych. Zielone Punkty Kontrolne skierowane będą do młodzieży i dorosłych licznie korzystających z Lasku.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Powstałe dzięki temu projektowi miejsca będą pełniły przede wszystkim funkcje edukacyjną, ale także pozwolą na atrakcyjny wypoczynek w Lasku Marcelińskim. Uzupełniona ścieżka przyrodniczo-leśna to 2,9 kilometrowa wycieczka, która pozwoli poznać, zrozumieć, dotknąć i poczuć otaczająca nas przyrodę. Podzielona zostanie na około 10 przystanków edukacyjnych, zawierających informacje ogólne, jak i specyficzne dla tego miejsca takie jak: przekrój gatunków zwierząt, opis pracy leśnika, informacje o miejscach historycznie znaczących itp. Ścieżka zaplanowana zostanie w taki sposób, aby można było przeprowadzić zajęcia terenowe z uczniami na różnych etapach edukacji. Przygotowane zostaną scenariusze zajęć dla nauczycieli ze wszystkich etapów nauczania, umożliwiające samodzielne przeprowadzenie zajęć w terenie. Różnorodność tematyczna i bogata paleta zadań terenowych sprawią, że będzie to także doskonałe miejsce na edukacyjne spacery dla lokalnej społeczności. Wszystko to pozwoli zaoferować zwiedzającym atrakcyjny kontakt z przyrodą, pozostawiając intrygujący dotyk natury. NOTATKA GP 24.07.2017 r.: dokonano zmian w projekcie na prośbę Wnioskodawcy w uzgodnieniu z wydziałem opiniującym,3/03/2017zgodawnioskod.nazmianęrejonuz5na11

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Przygotowanie projektu:· prace terenowe – inwentaryzacja istniejącej infrastruktury, wyznaczenie miejsc na nowe przystanki, przygotowanie map do orientacji terenowej niezbędnych do wyznaczenia Zielonych Punktów Kontrolnych· prace koncepcyjne – przygotowanie koncepcji projektu wraz z opisem i projektem tablic i dwujęzycznymi QR Codami i urządzeniami aktywizującymi. 2. Realizacja projektu:· przygotowanie tablic i urządzeń aktywizujących· wyznaczenie i montaż Zielonych Punktów Kontrolnych· opracowanie i wykonanie formularzy gry terenowej i scenariuszy zajęć· montaż przygotowanej infrastruktury 150 000
SUMA: 150 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Małgorzata Krokowska-Paluszak

Adres email

gosiakrokowska@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie Miasta Poznania, a jednostką właściwą do zaopiniowania projektu jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 13.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 150 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 150 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia pozytywna
  Zespół Obradował w składzie: Uchwała Rady Osiedla Junikowo Nr XXXI/97/VII/2017 podjęta na XXXI sesji 11 września 2017 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rada Osiedla Ławica nie rekomenduje projektu do realizacji, mając na uwadze wystarczającą już eksploatację terenu Lasu Marcelińskiego. Obecnie istniejąca oferta edukacyjna jest zadowalająca i nie ma aktualnie potrzeby jej dalszego rozwijania. Eksploatacja terenu Lasu Marcelińskiego może w konsekwencji spowodować zaburzenie naturalnego środowiska jakim jest las. Dodatkowo Rada uznała wartość projektu za wycenioną zbyt wysoko w stosunku do przedstawionej oferty .
  Zespół Obradował w składzie: Ryszard Tylkowski - przewodniczący zarządu Osiedla Ławica; decyzja zgodnie z uchwałą podjętą na sesji RO Ławica 11 września 2017 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.