PLAC ZABAW NA CHARTOWIE


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
PLAC ZABAW NA CHARTOWIE
Skrócony opis projektu
PLAC ZABAW- TEREN REKREACYJNO- SPORTOWY DLA DZIECI I MLODZIEZY NA OSIEDLU ZODIAK
Opis projektu

PRZEWIDUJE SIE ZROZNICOWANE ELEMENTY PRACU ZABAW DLA STARSZYCH DZIECI I MLODZIEZY. OBEJMUJE TO URZADZENIA GIMNASTYCZNE, ROZWOJOWE, EDUKACYJNE. W SASIEDZTWIE DZIALKI PRZEWIDUJACEJ PROJEKT, POWSTALY W OSTATNICH LATACH NOWA OSIEDLA - POWSTAJA NOWE. BRAKUJE MIEJSCA, GDZIE MLODZI LUDZIE MOGLIBY AKTYWNIE SPEDZAC CZAS.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

UL. LWA

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

DZIALKA 15/7 OBREB CHARTOWA PRZEZNACZONA W MPZP JAKO TEREN ZIELONY- URZADZONY.
Potencjalni odbiorcy projektu

DZIECI I MLODZIEZ ZAMIESZKALI NA TERENIE DZIELNICY CHARTOWO

Uzasadnienie dla realizacji projektu

W OBREBIE NOWO BUDOWANYCH OSIEDLI I JUZ ISTNIEJACYCH BRAKUJE PLACU ZABAW DLA DZIECI I MLODZIEZY, GDZIE MOGLIBY AKTYWNIE SPEDZAC CZAS. ISTNIEJA TUTAJ CO PRAWDA PLACE ZABAW (ZAMKNIETE- PRZYOSIEDLOWE),ALE WYPOSAZENIE NA NICH PRZEZNACZONE JEST DLA DZIECI W WIEKU OD 0-6 LAT. STARSZE NATOMIAST NIE MOGA ROZWIJAC SIE KREATYWNIE.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
ELEMENTY WYPOSAZENIA PLACU ZABAW 85 000
MONTAZ WW ELEMENTOW 20 000
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA 20 000
SUMA: 125 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
ELEMENTY WYPOSAZENIA odpwybraneelementy.zip
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Agata Pasternak

Adres email

a.dombrzalska@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie Miasta Poznania, a jednostką właściwą do zaopiniowania projektu jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 13.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
  Zespół Obradował w składzie .
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Zgłoszony projekt spełnia wszystkie kryteria Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018, wyrażone w Załączniku nr 1 do Zarządzenia 252/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Wydział merytoryczny, weryfikujący projekt, kieruje się przede wszystkim kryteriami wymienionymi w Rozdz. 3, pkt. 6 w/w załącznika. Zgodnie z nimi wniosek powinien być zgodny ze Strategią Rozwoju Miasta, kompetencjami gminy i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Powinien być projektem niekomercyjnym, realizowanym na terenie zarządzanym przez Miasto, nie zagrożonym utratą własności, nie planowanym do realizacji przez Miasto w przeciągu najbliższych 2 lat, a jego koszty utrzymania w kolejnych 5 latach nie przekraczają 30% wartości projektu. Zgłoszony przeze mnie projekt spełnia wszystkie wyżej wymienione kryteria. Zgodnie z Rozdz. 3 pkt. 9 w/w załącznika „Ingerowanie w merytoryczny zakres propozycji, jak również doprecyzowanie nazwy projektów zgłoszonych do PBO18, w tym zmiana miejsca ich realizacji bądź łączenie z innymi zadaniami, jest możliwe po konsultacji z Wnioskodawcą, na wniosek wydziału lub jednostki merytorycznie weryfikującej.” Otrzymalam od Panstwa maila z zapytanie, czy istnieje mozliwosc przeniesienia projektu z uwagi na zwiekszone wydatki. Brak mojej odpowiedzi mial byc jednoznacznie zrozumiany z odmowa - co uczynilam. W mysl Rozdz. 3 pkt. 13 w/w załącznika: „Wydziały i jednostki miejskie mają możliwość dokonania własnej kalkulacji kosztów zadania na podstawie propozycji zawartych w formularzach zgłoszeniowych.” Oznacza to, że Zarząd Zieleni Miejskiej formalnie może zwiększyć/zmniejszyć wartość zgłoszonego przez Wnioskodawcę zadania, jeżeli kosztorys jest niezgodny ze stanem faktycznym. Natomiast powinien to zrobić w oparciu o elementy zawarte w projekcie, tym samym nie posiada kompetencji do zwiększania zakresu inwestycji, musi bazować na propozycji Wnioskodawcy. WTiZ w uzasadnieniu napisał "UWAGA: konieczna zmiana kategorii projektu ze względu na koszt ostateczny: 700000zł". Działka nr 15/7 ma powierzchnię ok 3600m2, to oznacza że wg WTiZ zagospodarowanie 1m2 terenu ma kosztować ok. 200zł. Mając na uwadze, że obecnie jest to teren zielony i już rośnie na nim kilka grup dużych drzew kosztorys WTiZ jest zdecydowanie przeszacowany i nie powinien przekroczyć 500000zł. Pragne rowniez zwrocic uwage że został złożony jeszcze jeden niezależny wniosek dot. zagospodarowania tej działki (Plac zabaw na Chartowie, zgł. nr 240), co oznacza że mieszkańcom bardzo zależy na szybkim zagospodarowaniu tego terenu. Inną kwestią jest fakt, że zgodnie z ideą budżetu obywatelskiego to mieszkańcy Poznania, a nie urzędnicy, zgłaszają projekty. To mieszkańcy Poznania, a nie urzędnicy, wskazują, jakie funkcje powinien mieć skwer zieleni, gdzie będą wypoczywać. Jeżeli urzędnicy mają odgórnie i autorytarnie decydować o budżecie obywatelskim, straci to swój sens i zniechęci obywateli Poznania do aktywnego zaangażowania w sprawy lokalne. Proszę zatem o przeanalizowanie raz jeszcze propozycji projektu. Mozna rozwazyc polaczenie wniosków... Z powazaniem Agata Pasternak
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazany we wniosku teren należy zagospodarować i stworzyć na nim pełnowartościowy, atrakcyjny skwer zieleni (z alejkami, nasadzeniami zieleni, elementami małej architektury, instalacją oświetlenia oraz montażem urządzeń zabawowych itp.) Jednakże stworzenie projektu dla całego terenu oraz jego kompleksowa realizacja znacznie przekraczają kwotę 500 000 zł, zatem koszty realizacji wniosku nie mieszczą się w zakresie projektu rejonowego (Zasady PBO18/Rozdział 2/pkt 12/lit. d).
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 125 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 700 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 28 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.