Zbieraj po swoim psie -akcja lojalnościowa


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Zbieraj po swoim psie -akcja lojalnościowa
Skrócony opis projektu
Nagradzanie przez Miasto tych, którzy lojalnie zbierają po swoich psach
Opis projektu

Zaangażowanie miasta polega na: - opracowaniu wzorów graficznych dla wersji "poznańskiej" woreczków do zbierania psich kup (w kilku rozmiarach i fasonach) i dodatkowych akcesoriów z tym związanych (zawieszek na obrożę, pojemników na woreczki do umocowania do smyczy, oraz wzoru "Karty lojalnościowej Zbieracza Kup"); - wybraniu producentów serii wstępnej woreczków, gadżetów, kart lojalnościowych oraz punktów sprzedaży; - promocji całej akcji i "Karty Lojalnościowej" jako wyrazu poznańskiego patriotyzmu. "Karta Lojalnościowa" może być papierowa, z miejscem na pieczątki.

Wybrane punkty sprzedaży rozpoczynają sprzedaż pierwszej partii wykonanych przedmiotów, wydając Karty Lojalnościowe kupującym. Kart uprawnia do zniżki przy kolejnych zakupach. Okresowo określona liczba kart jest losowana w ramach przyznawania dodatkowych upominków miejskich: - darmowej lub ulgowej Karty PEKA, - wejściówek na imprezy organizowane przez Miasto itp.

Produkcja i sprzedaż kolejnych partii opracowanych akcesoriów jest już samofinansująca (sprzedawcy zamawiają - za zgodą Miasta - te akcesoria u producentów).

NOTATKA GP: 18/08/17 po otrzymaniu uwag i wyjasnień od wnioskodawcy, Wydział podtrzymuje rekomendację negatywną.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Cały Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

brak dodatkowych informacji
Potencjalni odbiorcy projektu

Wszyscy posiadacze psów w Poznaniu, a także ich dzieci (promocja w szkołach). Sprzedawcy psich akcesoriów. Producenci woreczków i pozostałych akcesoriów objętych projektem. Producenci "Karty Lojalnościowej"

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ze sprawy wstydliwej, sprzątanie po swoim psie stanie się powszechnie reklamowaną akcją (przez Miasto, producentów woreczków i sprzedawców). Oszczędni posiadacze psów zaczną chętniej kupować, aby włączyć się w akcję promocyjną. Jednocześnie Miasto wyjdzie naprzeciw jednej z najczęściej wymienianych w ankietach poznańskich plag - psich kup na chodnikach.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt "spersonalizowanych" woreczków , akcesoriów i karty lojalnościowej (może konkurs ?) 10 000
Zamówienie i zakup pierwszej partii 150 000
Promocja akcji, dystrybucja w punktach sprzedaży 50 000
Okresowe akcje promocyjne (losowanie nagród dla posiadaczy kart lojalnościowych) - 12 akcji w roku, 1000 zł na losowanie 12 000
SUMA: 222 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 60 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Jacek Piotrowski

Adres email

jacekppiotrowski@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Gospodarki Komunalnej
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Przedmiotowy projekt zakłada wytworzenie i rozpropagowanie woreczków oraz gadżetów wśród mieszkańców w ramach przeprowadzenia akcji lojalnościowej. Projekt wiązałby się z dużymi trudnościami dot. dystrybucji ww. gadżetów oraz wskazaniem jednostki, która miałaby zajmować się ich rozpropagowaniem wśród mieszkańców. Należałoby stworzyć miejsca magazynowe do przechowywania zakupionych materiałów, punkty sprzedaży oraz zorganizować sposób księgowania. Przy tworzeniu punktów sprzedaży trzeba by umożliwić pobór opłat w formie gotówkowej, bezgotówkowej, z użyciem kart płatniczych oraz ich rozliczanie zgodnie z wystawionymi dokumentami sprzedaży i zasadami rachunkowości. Należałoby również prowadzić na bieżąco rejestr sprzedaży VAT na podstawie wystawionych dokumentów sprzedaży. Organizacja wnioskowanej akcji wiązałaby się z koniecznością oddelegowania pracowników lub zatrudnienia nowych w celu obsługi ww. projektu. Ponadto projekt wymaga zorganizowania jednostki nadzorującej i kontrolującej w sposób ciągły realizację akcji. Należy również zwrócić uwagę na dość duże koszty utrzymania realizowanego projektu w latach następnych. Jednocześnie zwracamy uwagę, że Wydział Gospodarki Komunalnej od wielu lat prowadzi podobne akcje edukacyjne w ramach prac Zespołu koordynującego program miejski „Kejter też poznaniak”. WGKo stara się edukować właścicieli psów na terenie Miasta Poznania w tematyce sprzątania po swoich psach. W tym celu ściśle współpracuje z Radami Osiedli oraz spółdzielniami na terenie Miasta, zachęcając do przeprowadzania własnych akcji edukacyjnych na podległych terenach i wspomagając w organizacji ww. akcji poprzez przekazywanie materiałów dot. psiej tematyki. Dodatkowo Wydział sugeruje jakie działania mogą podjąć RO i Spółdzielnie w zakresie edukacji czy też budowy infrastruktury (budowa psich toalet, wybiegów, instalacja koszy). W 2016 r. WGKo w ramach prac w Zespole zadaniowym koordynującym projekt miejski Kejter też poznaniak stworzył panel edukacyjny "Utrzymanie zwierząt w mieście Poznaniu", który jest swoistym kompendium wiedzy w tej tematyce. Zawiera informacje dot. m.in. obowiązków właścicieli psów (w tym konieczności sprzątania po psach), czipowania, szczepień, lokalizacji wybiegów oraz sposobie korzystania z nich, wykaz parków, w których znajdują się miejsca gdzie możemy puścić psa luzem , listę weterynarzy, u których zaczipujemy psa bezpłatnie itp. Panel wraz z pakietami worków został przekazany spółdzielniom, celem rozpropagowania ich wśród mieszkańców. Ponadto WGKo cyklicznie (średnio raz do roku) zakupuje woreczki na psie odchody z logiem wykonanym specjalnie dla Miasta, które później przekazywane są do użycia podczas akcji edukacyjnych. Dodatkowo tut. Wydział przeznacza część woreczków na potrzeby Straży Miejskiej Miasta Poznania, która następnie rozdaje je wśród mieszkańców, a także wspomaga Gabinet Prezydenta poprzez przekazanie woreczków na coroczną Kejtrówkę. Kejtrówka to jedna z większych akcji społeczno-edukacyjnych, która jest organizowana każdego roku na terenie Cytadeli przez Gabinet Prezydenta przy współudziale Zespołu, mająca na celu promowanie właściwych zachowań właścicieli psów, w tym sprzątania. W związku z wyżej wymienionymi trudnościami oraz dublowanierm się działań podejmowanych przez Zespół zadaniowy koordynujący projekt miejski Kejter też poznaniak, Wydział Gospodarki Komunalnej negatywnie opiniuje przedmiotowy projekt.
  Zespół Obradował w składzie: Józef Rapior, Ewa Rawicka, Robert Górny
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - tak
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 222 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 60 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.