Centrum sportowo-rekreacyjne na Wichrowym Wzgórzu


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Centrum sportowo-rekreacyjne na Wichrowym Wzgórzu
Skrócony opis projektu
Rozbudowa miniparku liniowego „Małpi Gaj” o czwartą wieżę oraz oświetlenie boiska piłkarskiego TPS Winogrady.
Opis projektu

W latach 2013-2017 trwa budowa miniparku linowego „Małpi Gaj” na Wichrowym Wzgórzu, który znajduje się obok stacjonarnej siłowni zewnętrznej wybudowanej w 2011 r. i boiska piłkarskiego TPS WINOGRADY im. Tadeusza Mariana Rogowskiego. Wszystkie obiekty znajdują się na terenie Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych nr 37 i stanowią kontynuację programu budowy „Centrum sportowo-rekreacyjnego na Wichrowym Wzgórzu”. Minipark linowy „Małpi Gaj” na Wichrowym Wzgórzu jest jedynym tego rodzaju obiektem w Poznaniu i Wielkopolsce – otwarty, bezpłatny i ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców oraz objęty całodobowym monitoringiem wizyjnym. O trafności tej inwestycji świadczy przede wszystkim niekończąca się radość wśród dzieci widoczna każdego dnia na obiekcie. Do chwili obecnej zostały już postawione trzy wieże typu „linarium”: DEIMOS (5 metrów wysokości, 8 metrów szerokości), TRITON (8 metrów wysokości, 10 metrów szerokości) i TITAN (6 metrów wysokości, 9 metrów szerokości) – połączone wiszącymi mostkami. Boisko piłkarskie im. Tadeusza Mariana Rogowskiego na Wichrowym Wzgórzu stanowi podstawową bazę treningową i meczową dla dzieci, młodzieży i dorosłych. PROJEKT ZAKŁADA PRZEPROWADZENIE NASTĘPUJĄCYCH PRAC: 1. W miniparku linowym „Małpi Gaj” postawienie czwartej wieży typu „linarium” WICHROWE WZGÓRZE (9,6 metrów wysokości, 5,6 metrów szerokości) wyposażonej w ślizgi (zjeżdżalnie) i elementy wspinaczkowe. Wieża będzie połączona wiszącymi mostkami z pozostałymi wieżami. 2. Oświetlenie boiska piłkarskiego TPS WINOGRADY im. Tadeusza Mariana Rogowskiego poprzez założenie 6 lamp oświetleniowych na slupach wraz z szafą sterowniczą. Oświetlenie umożliwi prowadzenie treningów i rozgrywek piłkarskich w godzinach późnopopołudniowych.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych nr 37 na Wichrowym Wzgórzu.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Obiekt jest położony w centrum osiedla obok górki, parku i kościoła.
Potencjalni odbiorcy projektu

Dzieci, młodzież i dorośli - mieszkańcy osiedla, Winograd i całego Miasta.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Pozyskane w Poznańskiem Budżecie Obywatelskim środki finansowe pozwolą zakończyć realizację budowy miniparku linowego „Małpi Gaj” oraz przeprowadzić długo oczekiwaną modernizację boiska piłkarskiego TPS WINOGRADY im. Tadeusza Mariana Rogowskiego.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Czwarta wieża „WICHROWE WZGÓRZE” wyposażona w ślizgi (zjeżdżalnie) i elementy wspinaczkowe. 328 004
Oświetlenie ledowe boiska piłkarskiego. 170 496
SUMA: 498 500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
Wieża ze zjeżdżalniami „WICHROWE WZGÓRZE” - karta produktu 2017.04.06 Karta produktu Wichrowe Wzgorze.pdf
Wieża ze zjeżdżalniami „WICHROWE WZGÓRZE” - kosztorys 2017.04.06 Oferta 23-TK-17 WICHROWE WZGORZE.pdf
Oświetlenie ledowe boiska piłkarskiego - wizualizacja Boisko - wizualizacja.jpg
Oświetlenie ledowe boiska piłkarskiego - kosztorys Boisko - oswietlenie - ledowe.pdf
Oświetlenie ledowe boiska piłkarskiego - obliczenia Boisko - obliczenia.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Jan Muczek

Adres email

janmuczek@wtvk.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie Miasta Poznania, a jednostką właściwą do zaopiniowania projektu jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 12.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, dyrektor Wydziału Oświaty, Wanda Musioł, zastępca dyrektora WO, Piotr Kurosiński, Eliza Malarecka, Hanna Janowicz, Małgorzata Szerszeń,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 498 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 30 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 495 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 30 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 4 400 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Bartosz Werner, Jan Muczek, Agnieszka Adamczak ; Uchwała Zarządu nr 14/II/2017 Rady Osiedla Nowe Winogrady Północ z dnia 10.09.2017
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.