Jeżycki program „Korzystanie z konsultacji społecznych”


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Jeżycki program „Korzystanie z konsultacji społecznych”
Skrócony opis projektu
Przeprowadzenie na Jeżycach programu promowania konsultacji społecznych jako formy dialogu Miasta z jego mieszkańcami
Opis projektu

W maju 2017 Rada Miasta Poznania uchwaliła nowe zasady przeprowadzania konsultacji społecznych. W ramach projektu chcemy stworzyć program w odniesieniu do Osiedla Jeżyce, który pomoże Miastu i Mieszkańcom realizować te konsultacje w sposób właściwy i skuteczny dla obu stron.

Oto lista tego co powinno być wynikiem realizacji projektu: - plakaty itp. materiały promujące konsultacje; - broszura informująca o celach i zasadach konsultacji społecznych; - spotkania edukacyjno – szkoleniowe (otwarte, w szkołach itp.); dostęp do materiałów związanych z konsultacjami (materiałów informacyjnych, harmonogramów, ogłoszeń, ankiet, formularzy wyborczych, map i wybranych na nich elementów, zgłoszonych uwag, wyników itp.).

Planowany jest roczny cykl programu propagującego konsultacje na Jeżycach. Po tym okresie zbierania doświadczeń, podobne programy mogłyby być prowadzone na innych osiedlach.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

całe osiedle

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

brak
Potencjalni odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są wszyscy wymienieni w Uchwale XLVIII/844/VII/2017 uczestnicy lub inicjatorzy konsultacji związani z Osiedlem Jeżyce: - Mieszkańcy (w tym poszczególne ich grupy: dzieci i młodzież, dorośli, seniorzy, kierowcy, rowerzyści …); - Inni Interesariusze (kierowcy, właściciele nieruchomości, prowadzący działalność gospodarczą itp.).

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Uchwała z 16 maja 2017 stworzyła ramy prawne realizacji konsultacji społecznych. Projekt zapewnia środki i zespół osób promocji tej formy dialogu społecznego na terenie Osiedla Jeżyce. Wskazujemy na Jeżyce jako na pilotową dzielnicę dla takich działań ze względu na przypadki wcześniej realizowanych konsultacji, które wg części mieszkańców nie były realizowane właściwe. W ten sposób osoby te będą mogły uczestniczyć w tworzeniu takich form konsultacji, które wezmą pod uwagę dotychczas niezaspokojone potrzeby, a także propagować konsultacje w środowiskach które się jeszcze z nimi nie spotkały (wśród młodzieży, seniorów itp.).


NOTATKA GP: 8.08: na prośbę wnioskodawcy zmieniono zapisy w projekcie, 17.08: wnioskodawca wyraził zgodę na zmodyfikowanie projektu, konieczne do jego pozytywnego zaopiniowania

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Opracowanie, wydanie i dystrybucja materiałów informacyjnych 20 000
Wynagrodzenie osób realizujących działania szkoleniowo-edukacyjne 48 000
Inne działania edukacyjno-promocyjne 12 000
SUMA: 80 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Jacek Piotrowski

Adres email

jacekppiotrowski@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Gabinet Prezydenta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Gabinet Prezydenta rekomenduje projekt pozytywnie
  Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak, Dagmara Woźniak, Karolina Kubis, Michalina Rachelska-Gwóźdź
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 80 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 80 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt uzyskał rekomendację, ale głosy radnych były podzielone, ponieważ tym, czego przede wszystkim brakuje, nie jest promocja konsultacji, lecz osoby i środki umożliwiające ich wykonanie - dysponujące kompetencjami, pieniędzmi i czasem niezbędnym do prowadzenia licznych konsultacji.
  Zespół Obradował w składzie: Sesja Rady Osiedla Jeżyce w dniu 6 września, uchwała nr XXXVI/249/VI/2017.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.