ZDROWE RATAJE


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
ZDROWE RATAJE
Skrócony opis projektu
Projekt prozdrowotny, podnoszący świadomość społeczeństwa odnośnie wpływu prawidłowego żywienia na zdrowie i promujący ruch.
Opis projektu

Realizacja projektu opiera się na 4 filarach: 1. szkolenia dot. zasad zdrowego odżywiania, 2. aktywność grupowa w terenie , 3. ćwiczenia indywidualne, 4. zmiana złych nawyków. Poszczególne etapy będą realizowane w wynajętych salach, pomieszczeniach, placach, boiskach itp. Zajęcia prowadzić będą szkoleniowcy i trenerzy spec. angażowani do konkretnych zadań program będzie dostępny w telewizji lokalnej, radio, internecie i w wersji drukowanej. projekt uczy zdrowego żywienia i przekonuje do aktywności ruchowej zarówno w mieszkaniu jak i na świeżym powietrzu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Zamenhofa, Żegrze, Hetmańska, Chartowo, Kurlandzka.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Zasadniczo osiedla mieszkaniowe Spółdzielni Mieszkaniowej OSIEDLE MŁODYCH
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy RATAJ, szczególnie grupa osób o wskaźniku BMI ponad 31 oraz grupa wiekowa 60+

Uzasadnienie dla realizacji projektu

1- Poczucie troski o zdrowie mieszkańców RATAJ; 2- Rosnąca liczba osób z nadwagą i otyłością; 3- Statystyczny wzrost liczby chorych na cukrzycę, udar, zawał, miażdżycę i inne choroby cywilizacyjne ( lub zagrożonych); 4- Powszechnie występujące złe nawyki żywieniowe; 5- Wysokie koszty leczenia skutków otyłości, zawałów, udarów i innych; 6- Uznanie zdrowia za czynnik wpływający na wzrost gospodarczy kraju i regionu; 7- Niewystarczająca świadomość społeczeństwa odnośnie prawidłowego żywienia i jego wpływu na zdrowie.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1- NAJEM SAL I POMIESZCZEŃ (84.000) 2- TRENERZY, INSTRUKTORZY i LEKARZ (96.000) 3- MATERIAŁY SZKOLENIOWE i INFOR. (36.000) 4- PRASA, RADIO, TV, INTERNET (31.000) 5- OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA (33.000) 6- SPRZĘT ZAKUP lub NAJEM (38.000) 318 000
SUMA: 318 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Deklaracja wiedeńska za_. 1 Deklaracja wiedenska.pdf
EKES o otyłości za_. 2 EKES o zdrowiu i otylosci.pdf
Razem na rzecz zdrowia za_. 3 Razem na rzecz zdrowia.pdf
Polityka senioralna za_. 4 Polityka Senioralna.pdf
Rekomendacja SM OM za_. 5 Rekomendacja SM OM.JPG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Robert Rydlewski

Adres email

robroy61@tlen.pl

Telefon

602706029

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt rekomendowany negatywnie - wnioskodawca projektu nie udzielił odpowiedzi na kluczowe dla oceny wniosku, pytania pracownika merytorycznego WZiSS opiniującego ww. Nie przedstawiono definitywnej zgody na współpracę Spółdzielni. W związku z tym, zgodnie z zapisem zawartym w Zasadach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 w § 3 ust. 7 oraz rozdz.2 pkt. 12f projekt oceniono negatywnie
  Zespół Obradował w składzie: Katarzyna Kobryń Urszula Piaszczyńska Magdalena Pietrusik-Adamska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 318 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 300 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.