Makieta oraz mapa interaktywna Poznania


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Makieta oraz mapa interaktywna Poznania
Skrócony opis projektu
Powtórzenie wniosku ubiegłorocznego konsultowane z mieszkańcami, radnymi ekspertami. Budowa makiety jest niezbędna
Opis projektu

Wzorem innych miast w Polsce i Europie makieta będzie stanowić niezbędne narzędzie przy konsultacjach społecznych w trakcie opracowania mpzp. Przywiezione zdjęcia i filmy oraz adresy ewentualnych wykonawców znajdują się od wielu lat w zasobach Urzędu. Aktualnie odrzucone zgłoszenie z ubiegłego roku bada Komisja Rewizyjna U. Miasta.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ogólnomiejska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Dotyczy miasta oraz poszczególnych dzielnic
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy Poznania

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wielokrotnie wnioskowana makieta ułatwi mieszkańcom orientację w tworzeniu planów miejscowych. Unikniemy w ten sposób konfliktów oraz zwiększymy aktywny udział obywateli w podejmowaniu decyzji.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Około 1000 000. Szczegółowe informacje dostarczą działy merytoryczne 1 000 000
SUMA: 1 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 0
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Lechosław Lerczak

Adres email

lechlerc@gmail.com

Telefon

503161310

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Urbanistyki i Architektury
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wydział Urbanistyki i Architektury nie rekomenduje projektu Makieta oraz mapa interaktywna Poznania do kolejnego etapu. Uzasadnienie: UA negatywnie opiniuje zgłoszony wniosek Makieta oraz mapa interaktywna Poznania z uwagi, na fakt iż ZGiKG Geopoz obecnie opracowuje projekt „Poznań 19115 Kontakt Mieszkańca” gdzie znajduje się podprojekt „Model 3D Poznania”. Wykonanie przez Miasto makiety w formie elektronicznej jest uzasadnione. Pozwoli m.in. na lepszą promocję Miasta np. przy okazji różnych przedsięwzięć targowych. Umożliwi łatwiejszy dialog z mieszkańcami, deweloperami np. przy różnego rodzaju konsultacjach społecznych w tym opiniowaniu planów miejscowych. Profesjonalne wykonanie makiety elektronicznej, w standardzie przewidzianym przez Geopoz, będzie również podstawą do podjęcia dalszych kroków w przypadku woli realizacji makiety fizycznej. Ponadto negatywna opinia wynika również z: braku wskazania w projekcie miejsca lokalizacji makiety. Obecnie Miasto Poznań nie dysponuje miejscem - wolnym lokalem, gdzie tak duża makieta mogłaby zostać usytuowana, zgłaszający nie określił kosztów dodatkowych generowanych w kolejnych latach, a składają się na nie m.in.: najem, media, obsługa, aktualizacja makiety oraz ewentualne naprawy i ubezpieczenie, zaproponowana kwota 1 mln zł prawdopodobnie jest zbyt niska. W roku 2016 Wydział Urbanistyki i Architektury ogłosił przetarg na wykonanie makiety przestrzennej, do którego zgłosiła się tylko jedna firma. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w związku z faktem, iż oferta przewyższyła kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia (300.000 zł) . Złożona oferta opiewała na kwotę prawie 4 mln zł.
  Zespół Obradował w składzie: Zofia Czarnowska-Giese, Małgorzata Szymczak, Piotr Libicki, Bartosz Putz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - nie
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 0 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 4 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 1 250 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.