Rekreacja na Strzeszynie 3


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Rekreacja na Strzeszynie 3
Skrócony opis projektu
Rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego wraz z placem zabaw miedzy ulicami Owidiusza a Horacego.
Opis projektu

Projekt ten ma na celu rewitalizację terenu rekreacyjno-sportowego położonego miedzy ulicami Owidiusza a Horacego poprzez następujące działania : 1.Wymiana zużytych i zakup nowych elementów placu zabaw. 2.Zakup i montaż zespołu elementów aktywności typu street workout. 3.Niwelacja terenu po boiskach i stworzenie eko-sfery reklaksu wraz z elementami aktywności seniora np.stoliki do szachów,rzutnia do buli itp. 4. Przeniesienie boisk do siatkówki plażowej i koszykówki 5. Budowa chodnika wzdłuż ulic Owidiusza, Homera, Horacego 6. Montaż ławek tożsamych z istniejącymi na obiekcie 7.Uruchomienie oświetlenia tego terenu wraz ze sterowaniem elektronicznym umożliwiającym wygaszanie oświetlenia po godzinach zmierzchu 8. Projekt zagospodarowania terenu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

miedzy ulicami Owidiusza a Homera,od placu zabaw w stronę torów kolejowych

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

działki nr 1/763,1/764,1/765, 1/766, 1/767; teren jest obecnie w zarządzie Rady Osiedla
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy Poznania ,Mieszkańcy Osiedla Strzeszyn i sąsiadujących Osiedli .

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Poprzez wieloletnie bardzo intensywne eksploatowanie placu zabaw i terenu sportowo- rekreacyjnego nastąpiło znaczące pogorszenie ich stanu a wręcz miejscami dewastacja. Część elementów placu zabaw wymaga wymiany lub naprawy ,istnieje również zapotrzebowanie na nowe wyposażenie. Uruchomienie oświetlenia tego terenu pozwoli na dłuższe korzystanie z jego infrastruktury jak również podniesie poziom bezpieczeństwa tego terenu.Długość czasu oświetlenia będzie sterowana elektronicznie. Bardzo ważną propozycją projektu jest przeniesienie aktywności sportowej w pobliże torów kolejowych a w pobliżu placu zabaw stworzenie eko-sfery relaksu z elementami aktywności senioralnej(szachy ,bule ).Umiejscowieni zespołu elementów do aktywności typu street work out wzbogaci znacząco infrastrukturę tego terenu. Bardzo istotnym elementem jest budowa chodnika wraz z ławkami wzdłuż ulic Owidiusza i Homera, na terenie wymienionych działek, przez co nastąpi istotne wydłużenie tras spacerowych po tym terenie.


notatka GP 11.08: po spotkaniu z wydziałem merytorycznym uszczegółowiono i zmodyfikowano zakres projektu. Szczegóły znajdują się w załączniku do wniosku.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1.wymiana, zakup, montaż elementów placu zabaw 2.zakup i montaż zespołu elementów street workout 3. niwelacja terenu,budowa ekosfery relaksu wraz z elementami aktywności senioralnej, nasadzenia 4. przeniesienie boisk 5. budowa chodników 6. montaż ławek 7. uruchomienie oświetlenia terenu 8.projekt zagospodarowania terenu notatka GP 16.08: wydział uszcegółowił z wnioskodawcą zakres projektu pozostałe składowe w zał. nr 253 600
SUMA: 253 600
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 25 360
Dodatkowe załączniki
Aktualizacja zakresu projektu szczeg_y projektu - aktualizacja (rekreacja).pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

wojciech bratkowski

Adres email

bratkowski@data.pl

Telefon

791170647

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie Miasta Poznania, właściwym do zaopiniowania jest Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 8.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia pozytywna – środki zostaną przyjęte do budżetu WJPM. Realizacja wniosku poszerzy bazę rekreacyjną na osiedlu dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych. Rozbudowa terenu o miejsce aktywności fizycznej dla seniorów, modernizacja placu zabaw oraz boisk uatrakcyjni istniejący już teren rekreacyjno – sportowy. Nieruchomość, na której ma zostać zrealizowane zadanie, została przekazana Osiedlu Strzeszyn do korzystania Zarządzeniem Nr 936/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z 17.12.2003 r. (zmienione Zarządzeniem Nr 417/2017/P PMP z 22.06.2017 r.), w celu urządzenia na nim zespołu rekreacyjno – sportowego. Wniosek wpisuje się w cel przeznaczenia terenu. Wnioskodawca dopuszcza możliwość nieprzenoszenia boiska do koszykówki, co zostanie ostatecznie ustalone w trakcie opracowywania projektu zagospodarowania terenu. Wobec dużej liczby zadań zaplanowanych do realizacji na terenach przekazanych Osiedlom, których realizatorem będzie WJPM oraz ze względu na ograniczone zasoby kadrowe w zakresie prowadzenia inwestycji w Wydziale, do kosztów szacunkowych został doliczony nadzór inwestorski, który zostanie zlecony firmie zewnętrznej, a realizację zadania planuje się w ciągu 2 kolejnych lat budżetowych. Ze względu na niedostarczenie na etapie opiniowania projektu zagospodarowania terenu i nieuwzględnienie tego kosztu w projekcie, szacowane koszty zostały odpowiednio zwiększone.
  Zespół Obradował w składzie: Marzena Achtenberg, Katarzyna Filipowska, Tomasz Wiśniewski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 253 600 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 25 360 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 248 600 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 25 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Wojciech Bratkowski, Arleta Matuszewska, Bogusławska Małgorzata, Szymaniak Małgorzata, Marcin Klemenski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.