Zielone Miasto - Park na Grunwaldzie


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Zielone Miasto - Park na Grunwaldzie
Skrócony opis projektu
Rewitalizacja terenu zielonego, rejon Husarskiej, Cześnikowskiej, Kanclerskiej. Uworzenie terenu rekreacji, wypoczynku i aktywności sportowej.
Opis projektu

Zielone Miasto - Park na Grunwaldzie. Obecnie brakuje przestrzeni, w której mieszańcy mogliby się spotkać i porozmawiać. Gdzie mogą z przyjemnością spędzić czas, wypocząć i wyrwać się z izolacji swoich „czterech ścian”. Minęły czasy gdy na skwerach w okolicy miejsca zamieszkania można było wyjść i w najbliższym otoczeniu usiąść na ławeczce i oderwać się od swoich problemów. Założenie: Na każdym osiedlu znajduje się przestrzeń, która obecnie jest marnowana i zazwyczaj leży odłogiem. Przestrzeń tę należy przywrócić mieszkańcom i zrewitalizować zamieniając na miejsce gdzie chce się przebywać i odpoczywać. Przestrzeń ta jest ważna przede wszystkim dla mieszkańców mniej mobilnych tzn. osób starszych i dzieci. Rewitalizacja ma polegać na zaprojektowaniu oraz uzupełnieniu zieleni, wytyczeniu ścieżek oraz przygotowaniu infrastruktury np. ławki , oświetlenie, place zabaw itp. Materiał z jakiego będą wykonane podstawowe elementy to: tylko produkty naturalne np. ławki – drewno, ścieżki to nie asfalt ale np. kamień tłuczeń lub otoczaki o różnej frakcji lub jeśli wymagać tego będzie sytuacja elementy budowlane typu bruk z odpowiednim odwodnieniem aby umożliwić wsiąkanie wody w ziemie a nie jej gromadzenie na ścieżce. Generalna zasada to: stosowanie tam gdzie to celowe tylko naturalnych produktów. Bezpieczeństwo: Teren powinien zostać oświetlony instalacjami parkowymi np. systemy solarne.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Skwer w między ulicami Kanclerską, Husarską i Cześnikowską, tuż przy przedszkolu nr 40 „Poznańskie Koziołki”.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Rejon ulic: Husarskiej, Cześnikowskiej, Kanclerskiej. Teren ten graniczy z Przedszkolem Poznańskie Koziołki (Przedszkole nr 40) oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie przy ulicy Cześnikowskiej.
Potencjalni odbiorcy projektu

Wszyscy okoliczni mieszkańcy dzielnicy Grunwald Południe: dzieci, młodzież, osoby dorosłe, osoby starsze.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt spełnia nastepujące kryteria” 1. Bezpieczeństwo ponieważ zostaje stworzna: mała architektura, • oświetlenie itp. 2. Jakość życia podnosi poprzez zaprowadzenie porządku tam gdzie go nie dotychczas nie było. Ładnie utrzymana okolica wzmacnia dbałość ozieleń i czystość 3. Identyfikacja mieszkańców z miejscem zamieszkania - miejsce spotkań 4. Rekreacja - Powstają miejsca do aktywności sportowej (zestaw siłowni zewnętrznej) - Infrastruktura blisko domu 5. Kultura - miejsce potencjalnych spotkań dla mieszkańców i z mieszkańcami
6. Działalność informacyjna i integrująca - Miejsce potencjalnych spotkań z mieszkańcami

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt zakłada: Wybudowanie (wymianę) istniejącej infrastruktury chodnikowej ok. 300 m2. Powstanie siłowni zewnętrznej wraz z projektem. Zainstalowanie 7 ławek z oparciem z katalogu mebli miejskich. Posadzenie kilku drzew z roczną pielęgnacją Posadzenie 300 krzewów oraz bylin. Urządzenie trawnika ok. 5000 m2. Ustawienie 7 latarni ulicznych 285 000
SUMA: 285 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 8 500
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Jan Szymczak

Adres email

janszy4000@interia.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Zieleni Miejskiej.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 8.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazany we wniosku teren należy zagospodarować i stworzyć na nim pełnowartościowy, atrakcyjny skwer zieleni (z alejkami, nasadzeniami zieleni, elementami małej architektury, instalacją oświetlenia oraz montażem urządzeń zabawowych itd.). Jednakże stworzenie projektu dla całego terenu oraz jego kompleksowa realizacja znacznie przekraczają kwotę 500.000,00, zatem koszty realizacji wniosku nie mieszczą się w zakresie projektu rejonowego (Zasady PBO18/Rozdział 2/pkt 12/lit. d).
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 285 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 8 500 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 750 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 44 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.