Język obcy dla każdego_darmowa aplikacja


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Język obcy dla każdego_darmowa aplikacja
Skrócony opis projektu
Darmowe zajęcia językowe dla początkujących w formie aplikacji mobilnej
Opis projektu

Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do edukacji języków obcych wśród mieszkańców Poznania.

Bez umiejętności posługiwania się językiem obcym niemożliwy jest rozwój osobisty, awans zawodowy, nawiązywanie nowych kontaktów. Nauka języka obcego rozwija zamiłowanie do nauki oraz przydaje się w życiu codziennym. Ludzie starsi, dorośli zaangażowani w życie rodzinne często nie mają możliwości czasowych i finansowych, aby korzystać z kursów. Są one także bardzo drogie.

Zwiększenie kompetencji zawodowych mieszkańców Poznania wpływa na wzrost konkurencyjności całego rejonu.

Język nauki: angielski/niemiecki/hiszpański

Kursy językowe są bardzo drogie i wielu z nas na to zwyczajnie nie stać. Aplikacja byłaby darmowa i dostępna dla każdego mieszkańca.

Aby kurs był skierowany tylko dla mieszkańców Poznania wymogiem zalogowania do aplikacji mogłoby być np. podanie nr karty PEKA. W przyszłości kurs mógłby być rozbudowywany o kolejne języki.

Realizacja projektu trwałaby tylko przez rok, w 2018, ale z zasobów aplikacji można by korzystać także w późniejszym okresie.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

cały Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

cały Poznań
Potencjalni odbiorcy projektu

wszyscy mieszkańcy Poznania

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Kursy językowe są bardzo drogie i wielu z nas na to zwyczajnie nie stać. Aplikacja byłaby darmowa i dostępna dla każdego mieszkańca. Oszczędza czas i wpływa na samorozwój.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Stworzenie i wdrożenie aplikacji 1 000 000
Administrowanie aplikacji 500 000
SUMA: 1 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Anna Kaźmierczak

Telefon

602645451

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Oświaty
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt nie jest rekomendowany do realizacji w ramach PBO 2018. Wydział Oświaty realizuje już zajęcia nauczania języków obcych na terenie swoich placówek oświatowych, tak w ramach programu nauczania, jak i podczas zajęć dodatkowych. W zakresie nauczania osób dorosłych projektodawcy zaproponowano kontakt z Centrum Inicjatyw Rodzinnych.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, dyrektor Wydziału Oświaty, Wanda Musioł, zastępca dyr. WO, Piotr Kurosiński, Eliza Malarecka, Hanna Janowicz, Małgorzata Szerszeń,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.