Remont nawierzchni ulicy Dmowskiego


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Remont nawierzchni ulicy Dmowskiego
Skrócony opis projektu
Remont nawierzchni jezdni ulicy Dmowskiego na Łazarzu pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Stablewskiego i Potockiej.
Opis projektu

Projekt zakłada wymianę nawierzchni jezdni ul. Romana Dmowskiego na Łazarzu na krótkim odcinku między skrzyżowaniami z ulicami Klaudyny Potockiej oraz Floriana Stablewskiego. Wybrano fragment ulicy charakteryzujący się dużym natężeniem ruchu pojazdów i jednocześnie najbardziej zniszczony. Nie jest konieczna wymiana wszystkich warstw nawierzchni wraz z podbudową - w celu zmniejszenia kosztów przebudowy można się ograniczyć do wymiany warstwy ścieralnej. Ponieważ projekt ma dotyczyć niedługiego odcinka (ok.140 metrów o szerokości jezdni ok. 6 metrów), istnieje możliwość zrealizowania go w ramach projektów rejonowych, a nie ogólnomiejskich. Jest to istotne, gdyż ulica Dmowskiego ma raczej charakter lokalny.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Romana Dmowskiego - odcinek między ulicami Floriana Stablewskiego i Klaudyny Potockiej

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Łazarz
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy Łazarza, a zwłaszcza okolic ulic Dmowskiego, Potockiej i Stablewskiego, rodzice uczniów i pracownicy Gimnazjum nr 51, kierowcy przejeżdżający przez tę część osiedla ruchem tranzytowym oraz osoby odwiedzające klub osiedlowy "Krąg".

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ulica Dmowskiego jest być może najważniejszą arterią przeszywającą wschodnią część Łazarza. Mieszkańcy poruszają się tą drogą samochodami, pieszo i rowerami do pracy, na zakupy czy do szkoły. Nie brakuje tutaj także ruchu tranzytowego, gdyż jest to trasa alternatywna dla ul. Glogowskiej. Niestety ulica ta jest zaniedbana zarówno jeśli chodzi o jezdnię, jak i o chodniki. Wymaga zatem pilnie przynajmniej doraźnych remontów. Oprócz bezpieczeństwa, zwiększyłoby to także estetykę okolicy. Przy ulicy Dmowskiego, która prowadzi do Rynku Łazarskiego znajdują się bowiem dwie szkoły, przedszkole, liczne budynki mieszkalne i sklepy oraz klub osiedlowy "Krąg". Można zatem powiedzieć, że to właśnie tutaj bije serce Łazarza. Warto, by tak istotna ulica miała estetyczną, jednolitą nawierzchnię, pozbawioną szpetnych dziur i ubytków. Trzeba przy tym nadmienić, że wiele okolicznych ulic o mniejszym natężeniu ruchu (np. Lodowa i Stablewskiego), doczekało się już doraźnych remontów nawierzchni i/lub chodników. Tymczasem najważniejsza jezdnia tej części osiedla wciąż czeka na modernizację.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Opracowanie dokumentacji projetkowej i uzyskanie potrzebnych pozwoleń 20 000
Sfrezowanie starej warstwy ścieralnej nawierzchni i ułożenie nowej SMA na odcinku około 140 metrów 480 000
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Adam Sokół

Adres email

adam.pzn@op.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 26.05.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 20 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Opiniowanie uchwała Rady Osiedla z dnia 23.08.2017 r
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.