Forteczna zabawa na spacerze


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Forteczna zabawa na spacerze
Skrócony opis projektu
Celem projektu jest rewitalizacja ścieżek wokół Fortu IVa, postawienie ławek, koszy, tablic o przyrodzie.
Opis projektu

Celem projektu jest przygotowanie ścieżek spacerowych wokół Fortu IVa, umieszczenie przy nich ławek, koszy na śmieci, uprzątnięcie terenu oraz ustawienie tablic informacyjnych i latarni od strony os. Wilczy Młyn. To teren użytku ekologicznego dlatego warto opisać występujące tam gatunki flory i fauny.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Lechicka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Sąsiedztwo os. Wilczy Młyn
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy Naramowic i Winograd, Poznaniacy zainteresowani przyrodą i historią miasta, właściciele psów i rodzice z dziećmi.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dziś teren ten jest mocno zaniedbany, choć popularny wśród okolicznych mieszkańców. Często odwiedzany przez spacerowiczów mimo, że jest częścią użytku ekologicznego, jest śmietniskiem dla właścicieli np. ogródków działkowych. Wprowadzenie ścieżek, ławek, koszy na śmieci, czy fragmentarycznie latarni, zniechęci do śmiecenia oraz pozytywnie wpłynie na aktywność mieszkańców Winograd i Naramowic na łonie przyrody. Będzie także okazją do pokazania, przy pomocy tabli informacyjnych, dziedzictwa przyrodniczego i historycznego Miasta Poznania. Jest to także dobry początek dla rewitalizacji samego fortu, dziś utrzymywanego przez grupę harcerzy.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Uporządkowanie terenu 10 000
Alejki spacerowe, szutrowe 120 000
Kosze na śmieci (6) 3 000
Ławki (6) 12 000
Tablice informacyjne (4) 14 000
Oświetlenie od strony Wilczego Młyna (6 latarni) 40 000
SUMA: 199 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 6 000
Dodatkowe załączniki
Fotografia terenu IMG_5250.JPG
Fotografia terenu IMG_5247.JPG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Michał Kucharski

Adres email

michkucharski@op.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwą jednostką do zaopiniowania projektu jest Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 29.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Podstawowym elementem realizacji projektu jest uporządkowanie całego terenu fortu, które jak wynika z doświadczenia osób zajmujących się w WGN interwencyjnym porządkowaniem nieruchomości będzie znacznie przewyższało zakładaną w projekcie kwotę 10 000 zł. Wątpliwość budzi również koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat, który oszacowano na 6 000 zł. Z informacji zawartych w opisie projektu wynika, iż jest on nagminnie zaśmiecany przez właścicieli ogródków działkowych. Należy zatem zaznaczyć, iż takie sąsiedztwo fortu wymaga sukcesywnego i stałego sprzątania tego terenu, które ze względu na znaczy obszar nieruchomości jest czynnością kosztowną. W świetle powyższych założeń ww. projekt nie będzie mógł zostać zrealizowany kompleksowo ze względu na niewłaściwie oszacowane koszty. Należy podkreślić, iż wszelkie działania inwestycyjne na obszarze ochrony konserwatorskiej (np. latarnie) wymagają uzgodnień m. in. z MKZ, co finalnie może wpłynąć na wydłużenie czasu realizacji projektu. Na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę może zajść konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych itd.
  Zespół Obradował w składzie: Szymon Błażek, Bożena Urbaniak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 199 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 6 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 350 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 80 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Elżbieta Grzegorek, Tomasz Klemenczak, Michał Kucharski, Eleonora Mikołajczyk-Winiarska, Paweł Nowak, Elzbieta Skrzypczyńska, Paweł Sowa, Maciej Stachowiak, Alicja Staniszewska, Anna Wachowska-Kucharska – uchwała nr XXXIV/187/II/2017 Rady Osiedla Naramowice z dnia 12 września 2017 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.