Rekreacja na Smochowicach


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Rekreacja na Smochowicach
Skrócony opis projektu
Organizacja imprez osiedlowych: Smochy Festiwal, Letnie Kino Plenerowe
Opis projektu

Propozycja ta polega na zorganizowaniu wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych na Osiedlu Krzyżowniki – Smochowice, skierowanych do mieszkańców w każdym wieku z osiedli peryferyjnych: Krzyżowniki – Smochowice, Kiekrz, Strzeszyn, Wola. Proponowane przedsięwzięcia: - organizacja SMOCHY FESTIWAL - dwudniowa impreza z okazji DNIA DZIECKA pod znakiem muzyki, podczas której promowane byłyby młode talenty, lokalne grupy muzyczne, taneczne; Festiwal wzbogacony byłby o działania rekreacyjne, artystyczne, takie jak: spektakl teatralny dla dzieci, warsztaty tematyczne, warsztaty rękodzieła artystycznego, warsztaty i pokazy naukowe, rodzinne i indywidualne konkursy i quizy tematyczne, a wszystko to w luźnej atmosferze piknikowej. - organizacja LETNIEGO KINA PLENEROWEGO wraz z warsztatami dla dzieci – zagospodarowanie czasu wolnego (1x w tygodniu) podczas całych wakacji, dla dzieci z osiedla i okolic poprzez organizację warsztatów, zabaw, spektakli teatralnych i wieczornych seansów filmowych.


notatka GP 4.08: po konsultacji z wydziałem merytorycznym wnioskodawca zgodził się na modyfikację oraz dodanie nowych pozycji w kosztorysie

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Obiekt Sportowy, ul. Braniewska /pomiędzy ulicami Myśliborską, Tczewską, Lubowską/

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Obiekt znajduje sie w zarządzie Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. Pozytywna rekomendacja/opinia dla projektu w załączeniu.
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy Poznania, przyjezdni, a w szczególności mieszkańcy osiedli peryferyjnych: Krzyżownik-Smochowic, Kiekrza, Strzeszyna, Woli.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wyżej wymienione osiedla są oddalone od centrów wydarzeń kulturalnych, dlatego też wnioskodawca proponuje poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego w tym rejonie miasta. Istotną kwestią i celem obu wydarzeń jest rozwijanie wspólnotowości i budowanie sąsiedzkich relacji, a także zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej tych mieszkańców, którzy mają do niej utrudniony dostęp. Takie inicjatywy dają również sposobność do realizowania ambicji kulturalnych, artystycznych.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
KOSZTY TECHNICZNE /wynajem scen, projektor, transport, nagłośnienie itp/ 82 000
KOSZT WYNAGRODZEŃ PROWADZĄCYCH WARSZTATY, ANIMACJE, WYKONAWCÓW, KOSZTY PRODUKCJI 82 200
KOSZTY ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM I PORZĄDKIEM / wynajem toalet, ochrona, zabezpieczenie medyczne, sprzątanie itp/ 11 300
PROMOCJA, REKLAMA WYDARZEŃ /np. plakaty 4 500
koszty obsługi produkcyjno - księgowe 2 000
SUMA: 182 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Opinia Zarządu Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice dotycząca projektu opinia Zarz_du rady Osiedla Krzy_owniki-Smochowice.JPG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Dorota Matkowska

Adres email

dor.mat@poczta.fm

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Dyrektor Wydziału Kultury Justyna Makowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury Marcin Kostaszuk, Anna Fil-Kowanek
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 182 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 182 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: głosowanie wszystkich radnych - LI Sesja Rady Osiedla Krzyżowniki - Smochowice
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.