Renowacja pomnika 15. Pułku Ułanów Poznańskich


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
Renowacja pomnika 15. Pułku Ułanów Poznańskich
Skrócony opis projektu
Modernizacja i czyszczenie pomnika 15. Pułku Ułanów Poznańskich przy ul. Ludgardy na Górze Przemysła.
Opis projektu

Projekt zakłada odnowienie jednego z najładniejszych poznańskich pomników. Chodzi o monument upamiętniający 15 Pułk Ułanów Poznańskich. Jest to pomnik konny, nawiązujący do wyobrażeń przedstawiających św. Jerzego, który stoi w bardzo ważnym i wyeksponowanym miejscu - na Starym Mieście, w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Rynku. Ulica Ludgardy, przy której się znajduje, przebiega między Muzeum Narodowym a klasztorem franciszkanów i prowadzi na Górę Przemysła w kierunku Zamku Królewskiego. Przy jego projektowaniu pracowali tak znamienici artyści, jak Adam Ballenstedt. Pomnik został odbudowany po wojnie dopiero w 1982. W tym roku mija dokładnie 35 lat od tego wydarzenia, zaś pomnik traci już swój blask. W związku z tym proponuje się gruntowne oczyszczenie, naprawę i odnowienie elewacji cokołu i figury. Bardziej czytelna musi też być zabrudzona tablica podpisująca obiekt. Dodatkowo oczyszczone ma zostać zabytkowe otoczenie pomnika, czyli charakterystyczny placyk, na którym odbywają się capstrzyki. Dzięki temu monument zyska jednolitą, jasną powierzchnię, pozbawioną porostów i zacieków. Mając na uwadze zasady PBO warto nadmienić, iż projekt nie dotyczy budowy nowego pomnika, a jedynie renowacji już istniejącego, bez żadnej zmiany jego kształtu. NOTATKA GP: 21/06/2017 opinia MZK w GP

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Ludgardy, ul. Paderewskiego, ul. Franciszkańska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Stare Miasto, Góra Przemysła - pomnik stoi na należącej do miasta działce obr/ark: 51/27, nr 55.
Potencjalni odbiorcy projektu

Wszyscy poznaniacy i turyści zwiedzający okolice Starego Rynku. Szczególnymi beneficjentami projektu będą weterani II wojny światowej oraz osoby związane z 15. Pułkiem Ułanów Poznańskich.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Tradycja ułańska była w Poznaniu zawsze żywa, czego wyrazem są obchodzone co roku Dni Ułana. Pomnik przy ulicy Ludgardy jest centralnym miejscem tej tradycji, jednak dziś jest przez przechodniów mijany raczej obojętnie. Choć z woli poznaniaków ustawiony został w reprezentacyjnym miejscu ze względu na zasługi ułanów w walkach powstania wielkopolskiego oraz wojny polsko-bolszewickiej, dziś jest zaniedbany i nie stanowi punktu, przy którym warto się zatrzymać. Figura ze względu na swoją lokalizację w samym sercu Starego Miasta powinna być utrzymywana w jak najlepszym stanie. Mimo że obudowa Zamku Królewskiego wzbudziła sporo kontrowersji, to jednak powstała dzięki temu wieża widokowa oraz nowa ekspozycja Muzeum Sztuk Użytkowych przyciągają na Górę Przemysła niespotykane wcześniej liczne grupy turystów. Warto więc, by osoby tłumnie przemierzające gwarne ulice między Starym Rynkiem a wzgórzem zamkowym oglądały po drodze spójną, estetyczną i zadbaną przestrzeń, której gwarantem w tym miejscu byłby odnowiony pomnik i jego otoczenie.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Opracowanie dokumentacji, nadzór artystyczny 50 000
Czyszczenie i odnowienie bryły pomnika wraz z cokołem i tablicą 300 000
Gruntowne czyszczenie nawierzchni placyku przed pomnikiem z brudu i porostów 15 000
Konserwacja/naprawa istniejących reflektorów podświetlających pomnik po zmroku 10 000
SUMA: 375 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Stan obecny pomnika Widok ogolny od przodu.JPG
Stan obecny cokołu Cokol z boku.JPG
Stan obecny cokołu Cokol od tylu.JPG
Stan obecny tablicy pod cokołem Tablica.JPG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Adam Sokół

Adres email

adam.pzn@op.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Dróg Miejskich. GP w dn.1/06/17 zwrócił się do Miejskiego Konserwatora Zabytków o dodatkową opinię. Opinia MKZ jest pozytywna. W wyniku ustaleń podczas spotkania prez. Wudarskiego z przedstawicielami Zarządu Dróg Miejskich i Gabinetu Prezydenta projekt przedekretowano na Wydział Kultury (13.07.17).
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 30.05.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Pomnik 15 Pułku Ułanów wpisano do rejestru zabytków decyzją nr 153/Wlkp./B z dnia 30 czerwca 2009 roku. Pomnik odsłonieto w 1927 roku. Zaprojektował go wraz z otoczeniem architekt Adam Ballenstaedt, projektantem i twórcą rzeźby był Mieczysław Lubelski. Rzeźba ułana, zniszczona przez okupanta w 1939 roku, w 1982 roku została odtworzona wg przekazów ikonograficznych, przy udziale poznańskich rzeźbiarzy Józefa Murlewskiego i Benedykta Kaszni. Pomnik wymaga przeprowadzenia w trybie pilnym kompleksowych prac konserwatorskich, łącznie z nawierzchnią placu, na którym jest posadowiony.
  Zespół Obradował w składzie: Miejski Konserwator Zabytków - Joanna Bielawska Pałczyńska, z-ca MKZ Magdalena Kostencka Burek, gł. specjalista w Biurze MKZ - Iwona Błaszczyk, st. specjalista w Biurze MKZ - Magdalena Łyszczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 375 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 375 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Uchwała NR NR XXX/ /II/2017 Rady Osiedla z 31 sierpnia 2017 roku
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.