Dokończmy Park Przy Żurawińcu!


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Dokończmy Park Przy Żurawińcu!
Skrócony opis projektu
Dokończmy Park: wykonajmy oświetlenie, ścieżki, ławki, kosze na śmieci i posadźmy nowe drzewa!
Opis projektu

Projekt zakłada dokończenie prac w Parku Przy Żurawińcu: wykonanie ścieżek o ekologicznej nawierzchni typu HanseGrand wraz z obrzeżami, postawienie nowych ławek oraz koszy na śmieci zgodnie z projektem budowlanym "Parku rekreacyjno-sportowego Przy Żurawińcu", według którego powstał I etap tej inwestycji - ze środków PBO2016, wykonany w 2016 roku. Ponadto zakłada się doświetlenie istniejącego placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz ścieżki pomiędzy os. Łokietka a ul. Jasna Rola, która stanowi bardzo ważny ciąg pieszy pomiędzy obszarami o gęstej zabudowie. Oświetlenie zostanie wykonane za pomocą lamp solarnych. Planuje się także nasadzenia zieleni - drzewa powinny być już sporej wielkości (ok. 2-3 metrów wysokości) - obsadzenie ścieżki łączącej os. Łokietka z ul. Jasna Rola drzewami wiśni ozdobnej koloru różowego odmiany "Pink Perfection" - łącznie 30 sztuk. Warto zaznaczyć, że omawiany teren składa się z trzech działek: jedna z nich jest miejska (obr. 50 ark.17 dz. 1/1), dwie są w trakcie przejęcia gruntów przez Miasto (planowana część działek obr. 50 ark. 17 dz. 2/1 i obr. 50 ark. 19 dz. 2/1, która po podziale będzie należeć do Miasta). Procedurę nadzoruje Wydział Gospodarki Nieruchomościami, a na wcześniejsze inwestycje zgodę wydał (wtedy jeszcze) właściciel, za chwilę już dawny właściciel - Agencja Nieruchomości Rolnych - zgoda z 4 sierpnia 2015 r. znajduje się załączniku do niniejszego projektu. Rozplanowanie ścieżek do wykonania, ławek i koszy na śmieci, nasadzeń wiśni ozdobnej oraz umiejscowienia lamp solarnych pokazuje mapka załączona do niniejszego projektu. Jak już zaznaczono wcześniej wszystko jest zgodne ze wspomnianym już projektem budowlanym wg którego powstał I etap inwestycji.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Obszar położony między ul. Jasna Rola a os. Łokietka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Obszar pomiędzy ul. Jasna Rola a os. Łokietka - por. załącznik graficzny zakresu prac
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy Naramowic, w szczególności osiedla Łokietka oraz bloków wielorodzinnych przy ul. Jasna Rola, Błażeja oraz Bolka.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dokończenie prac nad Parkiem Przy Żurawińcu, który jest terenem rekreacyjno-sportowym w obszarze o bardzo intensywnej, nowej zabudowie wielorodzinnej (bloki przy ul. Jasna Rola) ma pierwszorzędne znaczenie nie tylko dla mieszkańców, ale i samej ochrony przyrody. Park stanowi swego rodzaju otulinę dla rezerwatu przyrody, co wpisuje się w działania mające na celu ochronę „Żurawińca”. Pełni istotną rolę w przeciwdziałaniu skutkom wzmożonej antropopresji na rezerwat "Żurawiniec". Park stwarza możliwość wypoczynku i spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu kilku tysiącom mieszkańców okolicznych bloków. Projekt wychodzi naprzeciw Mapie Potrzeb Lokalnych (pkt. 15 – zgodność ze strategią rozwoju miasta, obszar „Sportowy Poznań” oraz pkt. 16 - ochrona Żurawińca przed zabudową). Projekt poprawia też bezpieczeństwo mieszkańców dzięki wykonaniu i oświetleniu ścieżki łączącej os. Łokietka z blokami przy ul. Jasna Rola, bardzo uczęszczanej także przez dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 na os. Łokietka.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
wykonanie ścieżek o ekologicznej nawierzchni typu HanseGrand wraz z obrzeżami 290 000
dostawa i montaż 8 ławek do siedzenia z oparciami 12 800
dostawa i montaż 8 koszy na śmieci 7 200
zakup i posadzenie 30 drzew wiśni ozdobnej koloru różowego - odmiana "Pink Perfection" 60 000
dostawa i montaż 8 lamp - latarni solarnych 90 000
SUMA: 460 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 40 000
Dodatkowe załączniki
zgoda ANR na utworzenie Parku Przy Żurawińcu z 4 sierpnia 2015 zgoda ANR z 4 sierpnia 2015 skan.jpg
Dokończenie Parku rozmieszczenie składowych projektu Rozbudowa Parku Przy _urawi_cu.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Paweł Sowa

Adres email

starosta12@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy w większości nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa. W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b (nieruchomości nie są we władaniu Miasta) oraz opiniuje projekt negatywnie.oraz rozdział 2/ pkt. 12/ lit. b (nie jest dopuszczana częściowa realizacja projektu w danym roku).
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 7.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
  Zespół Obradował w składzie .
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Szanowni Państwo, na terenie objętym projektem już od 2 lat toczą się procesy inwestycyjne ze strony Miasta Poznania będące wynikiem dobrej woli dawnego (jeszcze przez chwilę) właściciela - Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa (przekształconej obecnie w Agencję Nieruchomości Rolnych) na mocy ustaleń i porozumień z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. Wspomniany właściciel w dniu 5 sierpnia 2015 roku wydał zgodę Jednostce Pomocniczej Miasta Poznania Radzie Osiedla Naramowice na dysponowanie działkami ark. 17 dz. nr 2/1 oraz ark. 19 dz. 2/1 na cele rekreacyjne "Park rekreacyjno-sportowy Przy Żurawińcu". Była ona niezbędna do dopuszczenia projektu nr 122 PBO 2016 do głosowania oraz – już po wygranej, do jego realizacji. Zgoda ta została przepisana przez ANR na Zarząd Zieleni Miejskiej w dniu 3 czerwca 2016 roku. Wydano również decyzję lokalizacyjną dla tego terenu z przeznaczeniem na wspomniany Park. W tymże roku nastąpiła realizacja pierwszej części inwestycji tj. budowa boiska i kilku ścieżek. Inwestycja ta jest kontynuowana w tym roku – są zabezpieczone środki finansowe z PBO 2016, obecnie ZZM rozstrzyga przetarg na prace wykonawcze. Jednocześnie przez ostatnie 2 lata Wydział Gospodarki Nieruchomościami prowadził prace nad przypieczętowaniem formalnym ostatecznego przejęcia tego terenu. Dawny właściciel postanowił podarować go Miastu ze względu na szczytne cele przyświecające projektowi nr 122 do PBO 2016 – ochronę przyrody i rozwój funkcji sportowo-rekreacyjnych. Z mojej rozmowy w zeszłym tygodniu z przedstawicielami WGN wynika, że kończone jest postępowanie podziałowe działek (było konieczne ze względu na wydzielenie części ich terenu pod ulicę Nw. Stoińskiego, której to części ANR nie mogła dać Miastu bezpłatnie – mój wniosek jednak ul. Nw. Stoińskiego nie obejmuje!) i lada moment (ok. 1-2 miesięcy) przejdą one w pełne władanie Miasta. Procesowi porozumień między ANR i Miastem towarzyszyłem od samego początku, wspomagali mnie radni z Rady Osiedla Naramowice ze względu na wagę tego projektu dla życia lokalnej społeczności i konieczność inwestowania w tereny zielone w zapuszczonej infrastrukturalnie części Poznania. Byłem autorem tego zwycięskiego projektu z PBO edycja 2016, który w toku głosowania uzyskał największą liczbę głosów w dzielnicy – ponad 2 tysiące. Obecny projekt PBO 2018 jest jego kontynuacją. Biorąc pod uwagę sytuację, w której Miasto Poznań jest już de facto gospodarzem i właścicielem obu działek objętych projektem Parku, procedury formalno-prawne są na ukończeniu a od dwóch lat inwestowane są środki budżetowe, wnioskuję o akceptację mojego projektu nr 282 „Dokończmy Park Przy Żurawińcu!” do głosowania w PBO 2018. Dokończenie projektu Parku to wzmocnienie znaczenia otuliny rezerwatu Żurawiniec, a więc poza wzbogaceniem Naramowic o teren sportowo-rekreacyjny, ochrona ważnego miejsca, które ucierpiało w ostatnich kilkunastu latach ze względu na niekontrolowaną zabudowę i jej negatywne skutki. Z poważaniem, Paweł Sowa
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna zgodna z WGN:"Wskazana lokalizacja dotyczy w większości nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa. W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b (nieruchomości nie są we władaniu Miasta) oraz opiniuje projekt negatywnie.oraz rozdział 2/ pkt. 12/ lit. b (nie jest dopuszczana częściowa realizacja projektu w danym roku)".
  Zespół Obradował w składzie: Dyr. Patryk Pawełczak, Michalina Rachelska, Karolina Kubis, Dagmara Woźniak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.