Rower miejski na Górczynie


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Rower miejski na Górczynie
Skrócony opis projektu
Montaż trzech nowych stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego na Górczynie
Opis projektu

Projekt zakłada zakup i montaż trzech zupełnie nowych stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego na terenie Górczyna i Górczynka. Pierwsza z nich stanie w pobliżu akademików znajdujących się na rogu ulic Krzywej i Andrzejewskiego, a zatem w rejonie skrzyżowania ulicy Głogowskiej z ulicą Ściegiennego. Drugi stojak zamontowany zostanie w okolicach przystanku autobusowego "Kordeckiego", a więc u zbiegu ulic Arciszewskiego, Ściegiennego i Albańskiej. Trzecia stacja zamontowana zostanie w rejonie węzła drogowego, gdzie krzyżują się ulice Głogowska i Ostatnia. Nie brakuje tam nowych dróg rowerowych, a ponadto jest to dobry punkt wypadowy do wycieczek rowerowych na malownicze Szachty. Stacje PRM stają zazwyczaj na chodnikach lub przystankach MPK, zatem nie ma problemu z własnością gruntu, gdyż są one we władaniu ZDM. Przybliżone propozycje lokalizacji przedstawiono na mapce w załączniku.


notatka GP 14.07.17: wnioskodawca zmodyfikował projekt zamieniając lokalizację przy ul. Zgoda na ul. Krzywą i Andrzejewskiego

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Głogowska, ul. Krzywa i Andrzejewskiego, ul. Ściegiennego, ul. Albańska, ul. Arciszewskiego, ul. Kordeckiego, ul. Ostatnia

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Górczyn
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy Górczyna oraz osoby z różnych powodów odwiedzające tę część miasta.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Mimo rosnącej popularności Poznańskiego Roweru Miejskiego, osiedla położone w południowo-zachodniej części miasta wciąż są poszkodowane brakiem dostępu do tej sieci. Trzy nowe stacje na Górczynie rozpoczną rozwijanie możliwych połączeń rowerowych właśnie w tym rejonie. Być może w przyszłości uda się zagęścić sieć na rubieżach miasta, tak jak to się dzieje w Centrum. Z proponowanych trzech stojaków skorzystają mieszkańcy Górczyna i ich goście, ale także mieszkańcy pobliskiego Świerczewa czy Fabianowa. Ponadto liczbę wypożyczeń nakręcać mogą osoby przesiadające się z różnych środków komunikacji na ważnym i ruchliwym węźle Górczyn, czy też mieszkańcy różnych stron Poznania odwiedzający cmentarz górczyński.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup i montaż 3 nowych stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego (szacunkowy koszt jednej to 125 tys. zł) wraz z opracowaniem potrzebnej dokumentacji i podłączeniem stojaków do sieci. 375 000
SUMA: 375 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
Mapka z proponowanymi lokalizacjami stacji PRM (źródło: Google Maps) PRM Gorczyn mapka.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Magdalena Sokół

Adres email

migdaliao@onet.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 6.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO, ponieważ koszt utrzymania w ciągu 5 lat przekracza 30% wartości inwestycji (Zasady PBO18/Rozdział 3/pkt 6, lit. e).
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 375 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 20 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 375 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 247 800 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.