Rowerowe Smochowice


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Rowerowe Smochowice
Skrócony opis projektu
Organizacja dwóch imprez rowerowych: rodzinnego rajdu rowerowego i mini wyścigu rowerowego dla dzieci
Opis projektu

Zadanie to polega na zorganizowaniu wydarzeń sportowych na Osiedlu Krzyżowniki – Smochowice, skierowanych do mieszkańców w każdym wieku /RAJD/ oraz do najmłodszych /MINI WYŚCIG ROWEROWY/z osiedli peryferyjnych: Krzyżowniki – Smochowice, Kiekrz, Strzeszyn, Wola. Opis proponowanych przedsięwzięć: - organizacja RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO - całodniowy Rajd /na zakończenie lata/ rozpoczynający się na Osiedlu Krzyżowniki – Smochowice z trasą przebiegająca wokół jeziora strzeszyńskiego i kierskiego, który składałby się organizacji konkursów i animacji podczas postojów, poczęstunku, którego zwieńczeniem byłby festyn w Kiekrzu, - organizacja mini wyścigu rowerowego dla najmłodszych (3 – 12 lat) w różnych kategoriach wiekowych, który odbyłby się wiosną, na Osiedlu Krzyżowniki - Smochowice.


notatka GP 9.08: po kontakcie z wnioskodawcą zmodyfikowano opis projektu (jedna lokalizacja festynu) i dokonano korekty kosztorysu

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Osiedle Krzyżowniki - Smochowice, Strzeszynek, Stajnia Kaliński, ul. Chojnicka 74, Kiekrz

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Imprezy będą odbywały sie w miejscach ogólnodostepnych
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy Osiedla Krzyżowniki - Smochowice, Kiekrza, Strzeszyna, Woli.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wyżej wymienione osiedla, to osiedla peryferyjne, oddalone od centrów wydarzeń kulturalnych i sportowych, dlatego też wnioskodawca proponuje poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego. Istotną kwestią i celem obu wydarzeń jest rozwijanie wspólnotowości i budowanie sąsiedzkich relacji, a także zwiększenie dostępności do oferty sportowej tych mieszkańców, którzy mają do niej utrudniony dostęp. Takie inicjatywy dają również sposobność do realizowania ambicji sportowych oraz spędzania czasu wolnego aktywnie na świeżym powietrzu.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
KOSZTY ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM I UTRZYMANIEM PORZĄDKU / zabezpieczenie, oznakowanie trasy, sanitariaty, zabezpieczenie medyczne itp/ 13 000
KOSZTY WYKONAWCÓW, PROWADZĄCYCH / projekt trasy, sędziowie, animatorzy itp/ 9 000
PROMOCJA, REKLAMA /nagrody, medale, plakaty itp/ 9 000
KOSZTY TECHNICZNE /wynajęcie urządzeń pomiarowych itp/ 6 000
KOSZTY ORGANIZACYJNE /katering, ubezpieczenie itp/ 6 000
SUMA: 43 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Dorota Matkowska

Adres email

dor.mat@poczta.fm

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk Piotr Wrześniewski Paweł Koralewski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 43 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 43 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Głosowanie wszystkich radnych - LI Sesja Rady Osiedla Krzyżowniki - Smochowice
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.