Termomodernizacja SP 15


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Termomodernizacja SP 15
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada dokończenie termomodernizacji budynku SP nr 15 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6.
Opis projektu

Projekt zakłada wykonanie termomodernizacji części budynku w którym mieści się SP 15 (część budynku została zmodernizowana w 2016 roku), w tym budynku głównego i sali gimnastycznej. W ramach zadania zostanie docieplony stopodach, ściany zewnętrzne budynku, wymienione nieszczelne okna oraz rynny i rury spustowe, uzupełniona opaska betonowa wokół budynku oraz instalacja odgromowa. Celem inwestycji jest poprawa warunków technicznych i walorów wizualno-użytkowych budynku. Zmniejszą się koszty ogrzewania budynku a co najwazniejsze poprawi się komfort przebywania dzieci w placówce.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

os. Jana III Sobieskiego 105

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren miejski
Potencjalni odbiorcy projektu

Dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 15.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Powstała w 1983 roku szkoła przez 34 lata nie była modernizowana. Dokonywano niezbędnych remontów budynku. Częściowo sytuacja budynku poprawiła się z chwilą uruchomienia Przedszkola nr 191, ale środki wystarczyły tylko na termomodernizację tylko części zajmowanej przez Przedszkole. Pozostała część wita dzieci brudno-szarą sylwetką. W porównaniu do innych szkół na Piątkowie, budynek Szkoły Podstawowowej nr 15 wygląda źle. Dzieci chodzące do smutnej i szarej szkoły nie czerpią radości z nauki.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt budowlany- (uzupełnienie i aktualizacja posiadanych przez Szkołę dokumentów) 30 000
Termomodernizacja. (wykonanie prac niezbędnych na podstawie projektu) 390 000
SUMA: 420 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Tomasz Wiśniewski

Adres email

twisnia@wp.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Oświaty pozytywnie rekomenduje ten projekt.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, dyr. Wydziału Oświaty, Wanda Musioł, z-ca dyr. WO, Piotr Kurosiński, Eliza Malarecka, Hanna Janowicz, Małgorzata Szerszeń,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 420 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 494 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Czechanowski, Roman Dera, Jolanta Galas, Henryk Józefowski, Teresa Klimpel, Andrzej Krawczyk, Henryk Król, Zenon Nalewaj, Emilia Piotrowska, Tomasz Wiśniewski, Maria Zalewska, Maria Zatyczyc Uchwała nr XVIII/63/II/2017 Rady Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki z dnia 12 września 2017 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.