Fort Ia - zielona enklawa Starołęki


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Fort Ia - zielona enklawa Starołęki
Skrócony opis projektu
Kontynuacja prac PBO2017 w celu stałego udostępnienia pierwszych pomieszczeń i wydzielonych stref lokalnej społeczności.
Opis projektu

Projekt jest kontynuacją działań podjętych w 2017 i obejmie projektu zakłada zabezpieczenie Fortu Ia przed dalszą dewastacją oraz przeprowadzenie rewitalizacji mającej na celu otwarcie fortu nie tylko na krótkie imprezy nastawione na turystów, ale by zaczął służyć lokalnej społeczności. Musi więc zacząć odpowiadać ogólnie przyjętym standardom (węzeł sanitarny, pomieszczenie na spotkania i przechowywanie niezbędnych narzędzi itp.). Pozwoli to kontynuować i zintensyfikować zapoczątkowane prace na obiekcie. Z każdym tego typu działaniem, obiekt będzie zyskiwał na wartości i atrakcyjności, a więc poprawi perspektywę wykorzystania również w celu rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznych. Stałe przebywanie przez przedstawicieli lokalnej społeczności i monitoring, pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa obiektu i jego najbliższej okolicy.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Gołężycka 23. Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Działka Fort Ia
Potencjalni odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu będą mieszkańcy Poznania, ale głównie społeczność okolicznych osiedli. Porządkowane i udostępnione pomieszczenia będą również wykorzystywane przez środowiska uczestniczące w rewitalizacji obiektu - Fort Ia. Umożliwi to otwarcie kolejnych przestrzeni dla ruchu turystycznego, a więc wpisuje się w ogólny projekt rozbudowy Poznańskiego Szlaku Fortecznego.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Fort Ia wchodzi w skład obiektów Twierdzy Poznań. Pierwsze prace zabezpieczające obiekt i hamujące jego degradację zostały poczynione i będą kontynuowane dzięki środkom z PBO2017 oraz pracy społeczników. Zaprzestanie ich może spowodować nieodwracalne skutki. Tak ze względów technicznych, jak społecznych (np. zniechęcenie ze strony pracujących społecznie grup pasjonatów). Dzięki środkom i przychylności władz lokalnych, środowiska te będą kontynuować swoje działanie, traktując obiekt jako swoją szeroko rozumianą siedzibę i miejsce aktywności. Podniesie to atrakcyjność samego obiektu i będzie z latami podnosić jego standard poprzez rozbudowę infrastruktury. Realizacja projektu przyczyni się do dalszej rewitalizacji fortu oraz zabezpieczeniu obiektu i przystosowania do nowych funkcji

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Prace projektowe i koncepcyjne w części koszar szyjowych. Zaprojektowanie i wykonanie węzła sanitarnego, w oparciu o istniejącą instalację kanalizacyjną (szambo). Rewitalizacja i przywrócenie pierwotnej funkcji sieni bramnej (wjazd do fortu). Przygotowanie i oddanie do użytku pierwszego pomieszczenia (np. wartownia) dla lokalnej społeczności i środowisk pracujących na rzecz fortu. Oczyszczenie, zabezpieczenie i odtworzenie studni fortecznej z przeznaczeniem do użytkowania. Kontynuacja zabezpieczenia obiektu poprzez przywrócenie pierwotnych grodzeń i zamontowanie monitoringu. Bieżące prace porządkowe, obsługa techniczna itp. 500 000
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 150 000
Dodatkowe załączniki
Wizualizacja fort_IA.jpg
Elewacja koszar szyjowych DSCF2788.JPG
Zdewastowana sień bramna DSCF2791.JPG
Koszary szyjowe DSCF2789.JPG
Kaponiera szyjowa DSCF2787.JPG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Michał Andrzejak

Adres email

ulan.poznanski@wp.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwą jednostką do zaopiniowania projektu jest Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwą jednostką do zaopiniowania projektu jest Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wszystkie prace jakie należy przeprowadzić w ramach projektu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego dotyczące fortu Ia wymagają bardzo dużego nakładu pracy oraz specjalistycznej wiedzy. Prace jakie zakłada projekt PBO 2018 wymagają wykonania wcześniejszych prac zgodnie z założonym projektu z roku ubiegłego. Tut. Wydział czynności zamierza przeprowadzić w latach 2017-2018 i tak tez zostały rozdysponowane środki. W związku z powyższym Wydział Gospodarki Nieruchomościami zaznacza, iż w pierwszej kolejności należy zrealizować projekt „Rewitalizacja Fortu Ia – otwarcie na ruch turystyczny”. Dopiero w momencie ukończenia czynność będzie można zaprojektować listę kolejnych działań, które będę niezbędne aby obiekt mógł być stale eksploatowany. Wydział dokonał rozeznania w zakresie przeprowadzania przez wyspecjalizowane firmy inwentaryzacji drzew i krzewów oraz wykonawstwa projektu urządzenia terenu. Prace te są niezbędne do wykonania ponieważ ze względu na długi okres braku eksploatacji obiektu występuje bardzo duże zagęszczenie drzew i krzewów, które uniemożliwiają swobodne poruszanie się po obiekcie w tym również przeprowadzenie prac zabezpieczających i w późniejszym etapie otwarcie terenu na ruch turystyczny. Szczegółowy kosztorys prac inwestycyjnych będzie mógł zostać opracowany dopiero po ukończeniu zakresu rzeczowego określonego w PBO 2017, jednakże Wydział szacuje, iż koszty prac przekroczą 500000 zł.
  Zespół Obradował w składzie: Szymon Błażek, Bożena Urbaniak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - tak
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 150 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 700 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 150 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.