URBANATOR Bezpieczna droga do szkoły (11)


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
URBANATOR Bezpieczna droga do szkoły (11)
Skrócony opis projektu
Projekt"Bezpieczna droga do szkoły" ma przywrócić poczucie bezpieczeństwa opiekunówi dzieci w drodze do szkoły.
Opis projektu

Bezpieczna droga do szkoły" to projekt mający na celu przywrócić poczucie bezpieczeństwa opiekunów dzieci uczęszczających do szkół w poruszaniu się w przestrzeni ulic w swojej okolicy.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Dojścia do szkół podstawowych, przedszkoli i przystanki MPK.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

5 grunwaldzkich osiedli rejonu 11
Potencjalni odbiorcy projektu

Dzieci i opiekunowie. Celem jest zachęcenie ich do dotarcia do szkół pieszo albo rowerem albo MPK.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Jaki jest cel projektu? Ulice przecinające główne ciągi ruchu pieszego do szkół i przedszkoli stały się zbyt niebezpieczne w odczuciu wielkiej grupy mieszkańców nie tylko dla samodzielnego poruszania się uczniów, ale i dla dorosłych. Dlatego uspokojenie ruchu na ulicach lokalnych i zbiorczych, po których prowadzą drogi do szkół i przedszkoli, jest kluczowe dla dzieci i ich opiekunów. Projekt nie ingeruje w ruch na ulicach głównych. Na etapie dzisiejszej zapaści systemu transportowego Poznania niezbędne jest przywrócenie wielofunkcyjności ulic lokalnych i zbiorczych. Nie mogą służyć one tylko ruchowi samochodów. Trzeba skoncentrować ruchu przelotowy na ulicach głównych. Projekt jest dobrym pierwszym krokiem ku temu celowi.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Szczegółowy opis i koszt w załączniku w pdf 478 000
SUMA: 478 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Załącznik nr 1 PBO2018-Rejon11 FabianGorczynJunikowKwiatowLawica.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Justyna Klak-Nowakowa

Adres email

klak.nowakowa@interia.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
  Zespół Obradował w składzie .
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: ODWOŁANIE Dzień dobry! 1. Po pierwsze nie zgadzam się z wnioskiem wydziału merytorycznego. Jest to też uzasadnienie nieregulaminowe. W regulaminie wymienione są przyczyny odrzucenia merytorycznego i poniższe do nich nie należy. 2. Projekt spełnia wymogi zgodności ze strategią miasta Poznania i to do gestii mieszkańców należy wybór miejsc wymagających zwiększenia ich subiektywnego lub obiektywnego bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa jest ważnym elementem wpływającym na nasze zachowania mobilnościowe. Oba elementy są przedmiotem projektu i nie wykluczają działań urzędu na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Bynajmniej! Jest to działanie uzupełniające do działań, które zarządca drogi winien podejmować we własnym zakresie i z własnej inicjatywy. 3. Argument o nagromadzeniu zadań nie jest kryterium regulaminowym. Proszę skierować odpowiedni wniosek do organizatora pracy Zarządu, Wydziału TiZ, Prezydenta i Rady Miasta, które odpowiadają za alokację zasobów. 4. Proszę o informację w trybie dostępu do informacji publicznej o osobach, które formułowały niniejszą odpowiedź i przesłanie protokołu z dyskusji. -- Pozdrawiam, Justyna Klak-Nowakowa
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Należy wprowadzić zadanie kompleksowe do budżetu miasta dot. poprawy bezpieczeństwa w rejonach szkół. Na podstawie wypadkowości, audytu brd należy określić wykaz przejść do realizacji w pierwszej kolejności. Rozwiązania winny być zestandaryzowane i w zależności od stopnia niebezpieczeństwa należy stosować odpowiednie rozwiązania (np. wyznaczenie przejść, doświetlenie, znaki aktywne, wyniesione przejścia, sygnalizacja świetlna). Nie można wprowadzać rozwiązań profilaktycznych w miejscach, w których nie stwierdzono zdarzeń, a pomijać lokalizacje o dużym stopniu zagrożenia. Z uwagi na znaczące obciążenie służb miejskich odpowiedzialnych za organizację ruchu drogowego, należy rozwiązania wprowadzać etapowo na terenie całego miasta na podstawie przyjętej przez ekspertów hierarchizacji. Wprowadzanie kilku projektów w różnych rejonach Miasta na podstawie konkursu może spowodować, że z uwagi na nagromadzenie zadań służb miejskich nie będą realizowane w pierwszej kolejności zadania w rejonach szkół, które najbardziej tego potrzebują. Rekomendacja negatywna projektu. Podstawa: pkt 12 c rozdziału 2 oraz pkt 6 d rozdziału 3 Zasad PBO18.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 478 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.