Bezpieczne przejście na Dolnej Wildzie


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Bezpieczne przejście na Dolnej Wildzie
Skrócony opis projektu
Budowa od podstaw przejścia na ulicy Dolna Wilda a Łęgi Dębińskie.
Opis projektu

Projekt zakłada rozwiązanie niewielkimi kosztami dwóch problemów w obrębie skrzyżowania ulic Łęgi Dębińskie a Dolna Wilda. Pierwsze z nich to brak przejścia dla pieszych, które w bezpieczny sposób pozwalało by się dostać mieszkańcom na tereny nadwarciańskie. Drugi problem to auta dołączające się do ruchu na ulicy Dolna Wilda. Dziś za każdym razem kierowca zmuszony jest do blokowania ruchu wzdłuż chodnika. Rozwiązanie zaproponowane przez mnie pozwoli pieszym i rowerzystom ominąć takie auto.


NOTATKA GP 27.07.2017 r.: Wnioskodawca w porozumieniu z ZDM jako jednostką opiniującą projekt zaproponował modyfikację projektu. Wyraził zgodę na ograniczenie projektu do samego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Dolna Wilda i Łęgi Dębińskie. Modyfikacja ta wynika z niezgodności zaproponowanego rozwiązania odnośnie przejazdu względem standardów rowerowych. Wg oficera rowerowego aby uzyskać proponowany efekt odsunięcia przejazdu zgodnie z propozycją ze Zgłoszenia należałoby przebudować istniejący ciąg pieszo-rowerowy na znacznie dłuższym odcinku niż jest to uwzględnione we wniosku. To wiązałoby się ze zwiększonymi kosztami i koniecznością przesunięcia projektu do ogólnomiejskiego.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Skrzyżowanie Łęgi Dębińskie a Dolna Wilda

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Skrzyżowanie Łęgi Dębińskie a Dolna Wilda
Potencjalni odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu jest kilka tysięcy mieszkańców Wildy. Są to przede wszystkim wieloletni a nawet wielopokoleniowi Wildzianie, jak i też nowi lokatorzy z powstających właśnie osiedli w rejonie ulic Saperska, Rolna, którzy każdego dnia poruszają się ulicą Łęgi Dębińskie oraz "przecinają" ulicę Dolna Wilda odwiedzając tereny nadwarciańskie czy też wyprowadzając psa.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Proponowany projekt ma przynajmniej dwie zalety. Są to zarówno poprawa komfortu ale też, co najważniejsze, bezpieczeństwa w miejscach często uczęszczanych przez mieszkańców Wildy. Rodziny z dziećmi, rowerzyści, właściciele psów, osoby starsze... wszyscy, którzy wyruszają rano do pracy, pobiegać, wyprowadzić psa przechodzą tą właśnie ulicą w kierunku rzeki, pracy, przystanku autobusowego.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
aktywne przejście dla pieszych 2 500
Budowa kawałka drogi do omijania pojazdów 6 000
Budowa kawałka chodnika po obu stronach ulicy Dolna Wilda 1 600
SUMA: 10 100
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Fotografia_1 1.jpg
Fotografia_2 2.jpg
Fotografia_3 3.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Piotr Bigus

Adres email

bigus.p@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 6.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 10 100 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Wilda
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.