Trasa pieszo-rowerowa na Dąbrowskiego


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Trasa pieszo-rowerowa na Dąbrowskiego
Skrócony opis projektu
Trasa po południowej stronie Dąbrowskiego od Wichrowej w stronę centrum. Zmiany na krytycznym odcinku.
Opis projektu

TRASA PIESZO-ROWEROWA OD WICHROWEJ DO WYSOKOŚCI GORZYŃSKIEJ Zadaniem projektu jest ucywilizowanie południowej strony ul. Dąbrowskiego i zapewnienie na pierwszym, krytycznym odcinku o długości pół kilometra komfortowych warunków do poruszania się pieszo i rowerem w kierunku centrum i zabudowań. Na części odcinka istnieje już infrastruktura, ale wymaga poprawy pod kątem bezpieczeństwa i komfortu (zwłaszcza na wysokości przystanku Wichrowa). Za posesją na Dąbrowskiego 536 w kierunku centrum infrastruktura musi jednak powstać od podstaw. Powinna powstać nowa trasa piesza i rowerowa z nawierzchnią z asfaltu o szerokości co najmniej 3 metrów, w przyszłości wydłużana w kierunku centrum.

SZYNY W PRZEJŚCIU PODZIEMNYM W ramach projektu zamontowane miałyby zostać szyny do sprowadzania rowerów po schodach w przejściu podziemnym przy Leśnowolskiej.

SKRZYŻOWANIE Z WICHROWĄ Jeśli budżet projektu na to pozwoli, wskazane byłoby rozszerzenie projektu i wprowadzenie rozwiązań poprawiających warunki poruszania się na rowerze na skrzyżowaniu z ul. Wichrową. Przede wszystkim w poprzek Wichrowej obok przejścia dla pieszych powinien zostać wytyczony przejazd rowerowy ze śluzą umożliwiającą wyjazd w kierunku północnym (obecnie w tym miejscu jest tylko przejście dla pieszych i legalne pokonanie skrzyżowania od centrum w kierunku Wichrowej jest skomplikowane).

NOTATKA GP 21/06/2017: przekazano do dodatkowej opinii MPU na prośbę ZDM. 24.07 dokonano na prośbę Wnioskodawcy zmian w opisie projektu oraz lokalizacji.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Dąbrowskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

odcinek od Wichrowej do wysokości ul. Gorzyńskiej po południowej stronie ul. Dąbrowskiego
Potencjalni odbiorcy projektu

Przede wszystkim mieszkańcy osiedla Krzyżowniki-Smochowice wraz z osobami dojeżdżające do pracy w rejon ul. Wichrowej. Nową trasę wykorzystywać będą mogły również niektóre osoby dojeżdżające do Kiekrza od strony ulicy Słupskiej.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na wskazanym odcinku obok szerokiej trasy tranzytowej brakuje podstawowych warunków dla pieszych i rowerzystów. Codzienne poruszanie się, zwłaszcza przy niepogodzie, jest utrudnione. Opisany projekt ma za zadanie częściową naprawę tego problemu. Trasa wzdłuż ul. Dąbrowskiego została wskazana w Programie Rowerowym wśród najważniejszych w mieście.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt 50 000
Wykonanie 450 000
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Tadeusz Mirski

Adres email

tadeuszmirski@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Dróg Miejskich. NOTATKA GP: 5/07/17 opinia Wydz.Urbanistyki została wydana, przesłano do ZDM.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 6.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 20 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie (obligatoryjne w przypadku opinii NEGATYWNEJ; fakultatywne w przypadku opinii POZYTYWNEJ) Na wstępie zgłaszamy uwagę ogólną co do braku konkretnej lokalizacji, raz jest mowa o stronie południowej ulicy Dąbrowskiego od ulicy Wichrowej w kierunku centrum wraz ze wskazaniem wykonania szyny rowerowej w przejściu podziemnym przy ulicy Leśnowolskiej, jednocześnie w innym miejscu treści projektu wskazywany jest odcinek od ulicy Wichrowej do Gorzyńskiej, którego faktycznie nie ma albowiem są to ulice po przeciwnych stronach. Z drugiej strony w treści wskazywana jest część północna ulicy Dąbrowskiego w bliżej nieokreślonej lokalizacji, jedyne co można domniemywać, że autorowi może chodzić o odcinek od ulicy Gorzyńskiej do Słupskiej. Projekt (w przypadku lokalizacji południowej) pokrywając się z planowanym zadaniem Miasta nie powinien zostać przyjęty. Wstępnie planowana trasa pokrywa się lokalizacyjnie i funkcjonalnie z trasą RADIAL NR 1 (od Krzyżownik do Kobylepole) zawartą na stronie 31 (mapka strona 35) Załącznika do UCHWAŁY NR XLVIII/843/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rowerowego Miasta Poznania na lata 2017-2022 z perspektywą do roku 2025. Sam autor w uzasadnieniu wskazuje, że przedmiotowy odcinek znajduje się w programie rowerowym Miasta. Projekt (w przypadku lokalizacji północnej) będzie odcinkiem autonomicznym, który nie będzie miał ciągłości w kierunku z i do Poznania, przy jednoczesnym dublowaniu drogi rowerowej po stronie południowej, nie będzie też on odcinkiem skomunikowanym z tą drogą. Wskazany odcinek północny był w 2016 roku obiektem proponowanych realizacji remontów chodników ze środków Osiedla, będących środkami celowymi ZDMu lub też środkami własnymi Osiedla. Osiedle wycofało się z propozycji realizacji remontu tego odcinka i przeniesieniu jej na bliżej nieokreślone lata następne po uzyskaniu w ZDM w lutym 2016 roku informacji o planowanych modernizacjach infrastruktury sieci gazowej znajdującej się pod planowanym odcinkiem. Zadanie to będzie realizowane dopiero po modernizacji przez gestora infrastruktury gazowej. W ocenie radnych, w oparciu o dotychczasowe kosztorysy i realizacje zadań na terenie Osiedla poprzez ZDM, obu przypadkach (wersja północna i wersja południowa) z wskazanych odcinków, pod względem ich długości nie jest możliwe aby kwota 500.000 złotych była kwotą wystarczającą na realizację zadania - koszty wykonania projektu i jego realizacja (budowa) , zatem projekt już pod względem kosztów powinien znaleźć się w projektach ogólnomiejskich.
  Zespół Obradował w składzie: Głosowanie wszystkich radnych - LI Sesja Rady Osiedla Krzyżowniki - Smochowice
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.