Pieszo przez Głogowską


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Pieszo przez Głogowską
Skrócony opis projektu
Poprawa bezpieczeństwa oraz poprawa warunków przekraczania ulicy Głogowskiej od Dworca Zachodniego do Rynku Łazarskiego.
Opis projektu

Projekt zakłada poprawę sytuacji pieszych przekraczających ul. Głogowską na wysokości od Dworca Zachodniego do Rynku Łazarskiego, w szczególności skrócenie czasu dojścia oraz poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z przystanków tramwajowych. Projekt zakłada: 1. Wyłączenie sygnalizacji świetlnej na ul. Zachodniej - ułatwienie dojścia do Dworca Zachodniego, 2. regulację sygnalizacji świetlnej na wysokości Rynku Łazarskiego przy przystanku MPK w celu wykluczenie sytuacji, gdy pieszy jest zmuszony do oczekiwania na światło na wąskiej wyspie, ograniczonej z dwóch stron jadącymi pojazdami (zielone światło jednocześnie dla samochodów oraz tramwajów) 3. przejścia dla pieszych w okolicy przystanków - poprawa, ponowne wykonanie oznaczeń dla osób niewidomych i niedowidzących - przede wszystkim w bezpośrednim sąsiedztwie torowiska, 4. przejście dla pieszych od południowej strony ul. Sczanieckej - poszerzenie wyspy - pasu dojścia do przystanku, stanowiącej jednocześnie przejście dla pieszych ograniczone z jednej strony torowiskiem z drugiej strony ulicą - ww. odcinek między torami tramwajowymi a pasem ulicy jest zbyt wąski (ok. 2 m), przede wszystkim dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, rodziców z dziećmi w wózkach, osób prowadzących rower - w godzinach szczytu zdarzają się sytuacje, że piesi nie mieszczą się na wyspie, może dojść do potrącenia zarówno przez tramwaj jaki i jadące z dużą prędkością pojazdy, 5. zastosowanie rozwiązań obligujących kierowców do respektowania ograniczenia do 50 km/h lub wprowadzenie ograniczenia do 30 km/h, 6. zmiana ogrodzenia przystanku Rynek Łazarski - odporne na uderzenie pojazdów bariery, zabezpieczające przystanek przed uderzeniem pojazdu.


NOTATKA GP 26.07.2017 r.: projekt został zmodyfikowany w porozumieniu ZDM-u z Wnioskodawcą

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Głogowska - od ul. Zachodniej do przystanku "Rynek Łazarski" wraz z dojściami

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

przejścia dla pieszych oraz przystanki tramwajowe na odcinku Dworzec Zachodni - Rynek Łazarski
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy Poznania i okolic, mieszkańcy Łazarza, osoby podróżujące komunikacją miejską, dzieci uczęszczająca do pobliskich szkół, osoby robiące zakupy na Rynku Łazarskim, osoby starsze, rodzice z dziećmi, dzieci - uczniowie okolicznych szkół i przedszkoli, osoby z niepełnosprawnościami, w tym z dysfunkcjami ruchu, poruszające się o kulach, za pomocą chodzików, na wózkach

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ułatwienie oraz poprawa bezpieczeństwa osób przechodzących przez ul. Głogowską - szczególnie niebezpieczna jest strefa dojścia do przystanku Rynek Łazarski - wąski pas, na którym w godzinach szczytu kumulują się piesi ograniczeni z jednej strony torowiskiem, z drugiej ulicą z szybko jadącymi pojazdami. Szczególnie niekomfortowa jest sytuacja osób z dysfunkcjami ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz rodziców z małymi dziećmi, dla których jest zbyt mało miejsca. W tym rejonie miały miejsce potrącenia, nieuważnie i zbyt szybko jadące pojazdy wjeżdżały również w ogrodzenie przystanku Rynek Łazarski, zagrażając bezpieczeństwu i życiu osób oczekujących. Wyłączenie/likwidacja sygnalizacji świetlnej na ul. Zachodniej pozwoli na sprawniejsze pokonanie odcinka przystanek-dworzec - obecnie wielokrotnie piesi przebiegają na "czerwonym' co prowadzi często do niebezpiecznych sytuacji.Ww. zmiany są konieczne również ze względu na działania związane z rewitalizacją Łazarza - ulica Głogowska nie powinna być barierą NIEdo przejścia.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wyłączenie sygnalizacji świetlnej na ul. Zachodniej - ułatwienie dojścia do Dworca Zachodniego 5 000
regulację sygnalizacji świetlnej na wysokości Rynku Łazarskiego przy przystanku MPK w celu wykluczenie sytuacji, gdy pieszy jest zmuszony do oczekiwania na światło na wąskiej wyspie, ograniczonej z dwóch stron jadącymi pojazdami (zielone światło jednocześnie dla samochodów oraz tramwajów) 12 000
przejścia dla pieszych w okolicy przystanków - poprawa, ponowne wykonanie oznaczeń dla osób niewidomych i niedowidzących - przede wszystkim w bezpośrednim sąsiedztwie torowiska 18 000
przejście dla pieszych od południowej strony ul. Sczanieckej - wykonanie projektu i realizacja poszerzenie wyspy - pasu dojścia do przystanku, stanowiącej jednocześnie przejście dla pieszych ograniczone z jednej strony torowiskiem z drugiej strony ulicą - ww. odcinek między torami tramwajowymi a pasem ulicy jest zbyt wąski (ok. 2 m), przede wszystkim dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, rodziców z dziećmi w wózkach, osób prowadzących rower - w godzinach szczytu zdarzają się sytuacje, że piesi nie mieszczą się na wyspie, może dojść do potrącenia zarówno przez tramwaj jaki i jadące z dużą prędkością pojazdy oraz 5. zastosowanie rozwiązań obligujących kierowców do respektowania ograniczenia do 50 km/h lub wprowadzenie ograniczenia do 30 km/h 430 000
zmiana ogrodzenia przystanku Rynek Łazarski - odporne na uderzenie pojazdów bariery, zabezpieczające przystanek przed uderzeniem pojazdu 25 000
SUMA: 490 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 8 000
Dodatkowe załączniki
zdjęcia G_ogowska.docx
uszkodzenie ogrodzenia przystanki 17834076_10212505638532980_8802491775227699174_o.jpg
szerokość pieszych os. z niepełnosprawnościami wymiary.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Agnieszka Michalak-Pietkiewicz

Adres email

agmm@wp.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
  Zespół Obradował w składzie .
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Proszę o ponowne rozważenie możliwości realizacji projektu. W uzasadnieniu dot. rekomendacji odniesiono się tylko do części planowanych założeń. W centrum miasta obecnie jest prowadzona polityka wyłączania sygnalizacji - przy Dworcu Zachodnim często dochodzi do przejść "na czerwonym" co powoduje niebezpieczne sytuacje, niestety biegnący na pociąg podróżni na odcinku przystanek-dworzec muszą pokonać przejście przez ul. Głogowską i Zachodnią, co może zająć nawet kilka minut. Przykłady z centrum Poznania pokazują, że wyłączona sygnalizacji zapewnia płynne poruszanie się wszystkim użytkownikom ruchu. Projekt zakłada również poprawę sytuacji pieszych w ciągu ul. Głogowskiej - poprawa oznaczeń dla osób z niepełnosprawnością, zabezpieczenie przystanków barierkami, bardziej odpornymi na uderzenie, wprowadzenie rozwiązań mobilizujących kierowców do ograniczenia prędkości nie wymagają zmiany geometrii drogi. Bezpieczne przystanki tramwajowe oraz bezpieczne dojścia do przystanków powinny być priorytetem...jak pisałam w projekcie ulica Głogowska nie powinna być barierą NIE do przejścia.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Nie ma możliwości wyłączenie sygnalizacji świetlnej na ul. Zachodniej. Sygnalizacja świetlna dostosowana jest do potrzeb wszystkich uczestników ruchu aby zapewnić im płynne poruszanie się i zawsze stosowane są optymalnie najlepsze rozwiązania dla danego miejsca. Przebudowa wysp i azyli dla pieszych wiązałaby się ze zmianą geometrii drogi zawężeniem pasów, co nie jest możliwe do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 490 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 8 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.