Strefa zamieszkania łącząca Grochowską z Włodkowica


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Strefa zamieszkania łącząca Grochowską z Włodkowica
Skrócony opis projektu
Przekształcenie ulicy dojazdowej do bloków mieszkalnych w strefę zamieszkania, z uporządkowaniem miejsc parkingowych
Opis projektu

Proponuję przekształcenie drogi dojazdowej obsługującej 5 bloków mieszkalnych (Grochowska 40-46) wraz z położonym wzdłuż niej obszarem w strefę zamieszkania. Jest to droga wewnętrzna, wymagająca od lat gruntownego remontu - nie była remontowana od co najmniej 30 lat i jest w dramatycznym stanie. Chodniki przed blokami zostały już wyremontowane przez okoliczne wspólnoty mieszkaniowe. Brak miejsc parkingowych powoduje parkowanie 'na dziko', niszczenie chodników i części zieleni (trawniki). Proponuję połączyć remont nawierzchni z wytyczeniem miejsc parkingowych w pn. części pasa jezdni/dawnego chodnika (na poziomie bloku 40-42) i wzbogacenie o przyuliczną zieleń i drobną architekturę (choćby ławki). Droga biegnie także obok placu zabaw. Z uwagi na dużą liczbę samochodów, które nią wyjeżdżają (na kilku odcinkach, np. wzdłuż placu zabaw, brak chodnika) bywa niebezpieczna. Archaiczna i bardzo nierówna (doły i wzniesienia) kostka betonowa generuje podczas jazdy spory hałas, który następnie zwielokrotniony jest przez ściany budynków. Niszczy też podwozia samochodów. Zastąpienie drogi przelotowej przestrzenią współdzieloną, z rozwiązaniami skłaniającymi kierowców do ostrożnej jazdy, uczyniłoby ją bezpieczniejszą, a teren ten bardziej przyjaznym dla mieszkańców.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Grochowska - Włodkowica, droga dojazdowa i wyjazdowa wzdłuż bloków mieszkalnych Grochowska 40-46

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Droga wewnętrzna, przelotowa, wjazd od Grochowskiej obok apteki, wyjazd we Włodkowica
Potencjalni odbiorcy projektu

Kilkuset mieszkańców 5 bloków położonych w sąsiedztwie drogi, osoby ich odwiedzające, użytkownicy placu zabaw.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Proponowane rozwiązanie uczyni życie kilkuset rodzin wygodniejszym i bezpieczniejszym, sprzyjać będzie większej integracji mieszkańców, zapobiegnie też dalszej degradacji zieleni i infrastruktury w tym obszarze.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt - 20 tysięcy zł Mała architektura i zieleń - 40 tysięcy zł Nowa nawierzchnia jezdni - 440 tysięcy zł 500 000
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Paulina Suszka

Adres email

psuszka@o2.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie Miasta Poznania, właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 8.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie WGN planuje ujednolicenie stanu prawnego oraz przeprowadzenie negocjacji z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych. Grunt poza pasem drogowym - realizacja zadania sprzeczna z Zasadami PBO18/ Rozdział 2 /pkt 11/lit. b. Działki 6/41, 6/40, 6/37, 6/35, 6/34 obręb 39 arkusz 16 (poza liniami rozgraniczającymi dróg publicznych).
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - nie
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.