Godejcie po naszymu -powrót mowy poznańskiej


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Godejcie po naszymu -powrót mowy poznańskiej
Skrócony opis projektu
Wielka legalizacja Mowy Poznańskiej - wyjście ze strefy "prześmiewczej" do strefy poważnej akceptacji.
Opis projektu

Obecnie mamy sytuację, że wszyscy Poznaniacy mówią po poznańsku, lecz nie jest traktowana jako mowa oficjalna, wręcz niedozwolona, mową nie istniejącą. My Poznaniacy wstydzimy się jej używać, nie ma jej w mediach oficjalnych TV, Prasa, jak i w organach samorządowych. Przez lata była rugowana. Chociaż mocno przetrwała w Formie konkursu w D.K. "Jubilat". Stańmy na nogi. Zacznijmy od publicznej akceptacji i legalizacji.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

brak

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

brak
Potencjalni odbiorcy projektu

Społeczeństwo Poznania - 500 000

Uzasadnienie dla realizacji projektu

1) Ożywi zainteresowanie Mową Poznańską w wielu poziomach - oświata, Media, Samorząd, Kościół 2) Powołanie Sztabu Koordynującego - max 7 osób Uniwersytet Poznański, Juliusz Kubel, Wydz. Kultury U. M. Poznania, D.K. Jubilat, Jacek Hałasik, autor projektu Ryszard Musielak 3) Duma że wreszcie mamy Mowę Poznańską, żywą.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Podział kwot wg propozycji Szabu zatwierdzony przez Radę Miasta Poznania. 2 000 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 0
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Ryszard Musielak

Telefon

501613740, 502613740

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział opiniuje projekt pozytywnie. W dniu 25 lipca o godz. 11.00 br. odbyło się spotkanie z p. Ryszardem Musielakiem, na którym omówiono zasady realizacji zadania. Wnioskodawca przyjął do wiadomości, iż z tytułu zgłoszenia projektu nie uzyskuje prawa do jego realizacji. Wyboru wykonawcy projektu dokona wydział wiodący w drodze otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Pan Ryszard Musielak zgodził się zastąpić powołanie Sztabu powołaniem Komisji Konkursowej. Potwierdził także, iż wskazane we wniosku nazwiska oraz wymienieni przedstawiciele instytucji mający wchodzić w skład Komisji stanowią przykłady.
  Zespół Obradował w składzie: Dyrektor Wydziału Kultury Justyna Makowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury Marcin Kostaszuk, Anna Fil-Kowanek
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 0 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.