Połączenie Wartostrady z Dębiną


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Połączenie Wartostrady z Dębiną
Skrócony opis projektu
Budowa ścieżki rowerowej i trasy dla biegaczy od Mostu Przemysła I (Hetmańska) do LasuDębina
Opis projektu

Od Mostu Przemysła I w ciągu ulicy Piastowskiej, za ogródkami działkowymi, a następnie w ciągu Drogi Dębińskiej, aż do tunelu pod torami kolejowymi, (obok leśniczówki w Dębinie) powstanie 2 kilometrowy odcinek trasy dla biegaczy, rowerzystów. Trakt ten wraz z Wartostradą będzie stanowił doskonałe miejsce dla osób uprawiających różne formy aktywności ruchowej

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Hetmańska - Piastowska - Droga Dębińska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

za ogródkami działkowymi
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy i goście miasta

Uzasadnienie dla realizacji projektu

W ten sposób, niekolidując z ruchem samochodowym, bez względu na warunki atmosferyczne, można patrzeć z Lasu Dębina, aż w rejony Jeziora Maltańskiego. A zatem budowa tego brakującego odcinka stworzy fantastyczną trasę dla amatorów sportu, wykorzystując i łącząc wzdłuż rzeki Warty tak niepowtarzalne miejsca jakimi są tereny nad Maltą i obszar naturalnego lasu w granicach miasta!

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa ścieżki 990 000
SUMA: 990 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 75 000
Dodatkowe załączniki
Mapa Mapa.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Piotr Mleczak

Adres email

piotrmleczak@wp.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Dróg Miejskich. W związku z powyższym właściwym do zaopiniowania projektu jest Wydział Transportu i Zieleni we współpracy z Biurem Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta (ze względu na prowadzony przez Biuro projekt "Wartostrada"). notatka GP 30.06.17: zmiana dekretacji na Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 8.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Po analizie merytorycznej dokonanej przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, powyższy wniosek został zaopiniowany negatywnie. Uszczegóławiając podjętą negatywną decyzję informujemy, że podana kwota realizacji, nie pozwoli na wykonanie wskazanej inwestycji. Dokonany przez Biuro szacunek kosztów realizacji powyższego zadania przekracza kwotę 2 mln zł przeznaczoną na projekty ogólnomiejskie realizowane w ramach PBO 2018. Kolejnym istotnym elementem jest brak analizy prawnej w zakresie dysponowania gruntami na wskazanym terenie. Ponadto w początkowym etapie realizacji takiej inwestycji należy określić uwarunkowania terenowo - prawne, związane m.in. z procentowym określeniem udziału zieleni w samym projekcie. Wskazując powyższe, zakres, skala, horyzont czasowy oraz koszty są niewystarczające do realizacji tego projektu w ramach PBO 2018.
  Zespół Obradował w składzie: Sylwia Wnuk Piotr Izydorski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 990 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 75 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 300 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 100 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.