Remont chodnika przy ulicy Dmowskiego


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Remont chodnika przy ulicy Dmowskiego
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada remont chodnika po zachodniej stronie ulicy Dmowskiego od Rynku Łazarskiego do Hetmańskiej.
Opis projektu

W ramach projektu wyremontowany ma zostać chodnik po zachodniej stronie ulicy Romana Dmowskiego od Rynku Łazarskiego aż po skrzyżowanie z ulicą Hetmańską. Renowacja dotyczy tylko jednej strony ulicy, gdyż chodnik po stronie wschodniej został już w większej części odnowiony. Po zachodniej stronie, która charakteryzuje się nieco większym natężeniem ruchu pieszych ze względu na dwie szkoły oraz liczne stojące równolegle do ulicy budynki mieszkalne, wciąż straszy stara, podziurawiona nawierzchnia z asfaltu. Stąd propozycja jej wymiany na nawierzchnię z takiej samej kostki, jakiej użyto do remontu chodnika po stronie wschodniej. Odcinek między Rynkiem Łazarskim a Hetmańską ma długość ok. 650 metrów. W projekcie należy pominąć pojedyncze fragmenty chodnika pozostające poza władaniem Miasta Poznania. Oczywiście w razie uzyskania niewystarczających środków finansowych lub innych problemów, odcinek można odpowiednio skrócić, np. do fragmentu ulicy Dmowskiego między skrzyżowaniami z ulicami Stablewskiego i Potockiej.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Romana Dmowskiego od Rynku Łazarskiego do skrzyżowania z ul. Hetmańską

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Łazarz
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy ulicy Dmowskiego oraz ulic poprzecznych, wszystkie osoby zmierzające tą drogą na Rynek Łazarski oraz uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 77 i dotychczasowego Gimnazjum nr 51.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ulica Dmowskiego jest jedną z najważniejszych ulic Łazarza. Ponieważ łączy południowo-wschodnią część osiedla z Rynkiem Łazarskim, jest codziennie przemierzana przez setki pieszych. Niestety mimo swojej istotności dla mieszkańców jest to ulica dość zaniedbana. Nowych chodników doczekały się już mniejsze ulice w okolicy (Lodowa, Stablewskiego), które charakteryzują się mniejszymi potokami ruchu pieszych, natomiast remonty z jakiegoś powodu wciąż omijają ulicę Dmowskiego. Przez brzydkie, dziurawe chodniki cierpi wizerunek całego Łazarza. Oprócz estetyki pojawia się też kwestia bezpieczeństwa. Wielkie uskoki w nawierzchni chodnika stwarzają zagrożenie dla pieszych, w tym zwłaszcza dla seniorów, którzy licznie zamieszkują osiedle. Być może więc dzięki budżetowi obywatelskiemu uda się nieco ulżyć mieszkańcom w kwestii codziennego poruszania się wzdłuż ich własnej ulicy.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zlecenie opracowania dokumentacji projektowej 40 000
Budowa chodnika o długości 650 m i szerokości ok. 2,5 m. 650 x 2,5 = 1625 m². 1625 x 200 zł = 325000 zł 325 000
SUMA: 365 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 3 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Teresa Wesołek

Adres email

teresa.pzn@op.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Dróg Miejskich. Wydział jednocześnie zwraca uwagę, że zakres inwestycyjny projektu częściowo pokrywa się ze zgłoszeniem nr 40, tj. "Remont nawierzchni ulicy Dmowskiego".
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 30.05.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 365 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 3 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 5 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Opiniowanie uchwała Rady Osiedla z dnia 23.08.2017 r
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.