Ptasia szkoła


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Ptasia szkoła
Skrócony opis projektu
Ochrona przyrody (budki dla jerzyka, wróbla, kawki), edukacja, upiększanie szkoły (ptasi mural)
Opis projektu

Zaplanowano szereg działań mających na celu, by szkoła podstawowa nr 15 stała się 1 poznańską "Ptasią Szkołą". Przewidziano wymianę istniejących i dewastowanych budek dla kawek (corvus monedula) na 4 budki trocinobet. - działanie mające charakter ratowania siedliska. Dodatkowo zaplanowano 3 budki dwuotworowe (6 siedlisk) dla występujących na osiedlu wróbli mazurków (passer) i montaż budek dla jerzyków - 20 szt. Powód tych działań: poszerzenie bazy potencjalnego lęgu (z powodu ociepleń budynków zniszczono wiele siedlisk; na os. Sobieskiego kompensacja jest dość udana, dlatego należy ją kontynuować. Budki mogą być szybko zasiedlone przez wróble. Dla zachęcenia jerzyka konieczne jest wabienie dźwiękowe (specjalne nagranie i sprzęt). Budki prócz ochrony będą stanowiły doskonałe narzędzie edukacyjne dla uczniów, osób starszych. Dodatkowo przewidziano ptasi mural na ścianie szkoły (strefa wejścia) i instalacji (podkonstrukcji) z bluszczem. Ważny jest walor estetyczny, realizacja pod kontrolą specjalistów. Mural i bluszcz może być przykładem jak najlepiej wykorzystać potencjał architektoniczny budynku.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

os. J. III Sobieskiego, dz. nr 49/21 obr 53, ark. 1

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren szkoły podstawowej nr 15
Potencjalni odbiorcy projektu
 1. Dzieci (uczniowie szkoły)
 2. Nauczyciele
 3. Rodzice uczniów
 4. Mieszkańcy osiedla J. III Sobieskiego
Uzasadnienie dla realizacji projektu

W ostatnich 20 latach obserwujemy drastyczny spadek populacji jerzyka (i ptaków takich jak wróble). Przyczyną jest utrata siedlisk (na skutek termomodernizacji niewłaściwie przeprowadzonej), wycinki drzew i krzewód. Na os. Sobieskiego udało się przeprowadzić prace i po termomodernizacji zainstalować i zasiedlić budki. Szkoła nr 15 od lat ma na budynku budki dla kawek. Jednak sam budynek (stara część) czeka na termomodernizację. Aktywność szkoły, jej udział w akcji: Piknik "Powitanie Jerzyka" pod patronatem zast. prez. M. Wudarskiego, wskazują, że jest duża szansa poprzez działania na budynku szkoły poprawić warunki dla zamieszkujących ptaków, wprowadzić nowe siedliska. Istotna jest też edukacja dzieci, rodziców, a przy okazji mieszkańców osiedla, którzy na co dzień będą mogli obcować i obserwować ptaki. Pojawienie się murala i bluszczu zwiększy estetykę szkoły, podniesie jej atrakcyjność. Pokaże, że można dbać o przyrodę dbając o jakość otoczenia i wygląd budynków. Pomysł: Centr. Pr. i Ekor. Kpp.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budki trzcinobetonowe 2 170
Kotwienie i montaż budek 2 200
Nadzór ornitologiczny i achitektoniczny 2 500
Mobilny system wabienia ptaków (głośniki, program ITR) 5 000
Instalacja z bluszczem i informatorami o ptakach 12 000
Ptasi Mural (projekt, wykonanie. nadzór) 25 000
SUMA: 48 870
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Zdjęcia (dodatkowo ustna akceptacja dyrektor SP 15 p. Ewy Ostrowskiej) Zdj_cia.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Jakub Kotnarowski

Adres email

jakub.kotnarowski.cpe@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Oświaty pozytywnie rekomenduje ten projekt.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, dyr. Wydziału Oświaty, Wanda Musioł, z-ca dyr. WO, Piotr Kurosinski, Eliza Malarecka, Hanna Janowicz, Małgorzata Szerszeń,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 48 870 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 48 870 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Czechanowski, Roman Dera, Jolanta Galas, Henryk Józefowski, Teresa Klimpel, Andrzej Krawczyk, Henryk Król, Zenon Nalewaj, Emilia Piotrowska, Tomasz Wiśniewski, Maria Zalewska, Maria Zatyczyc Uchwała nr XVIII/63/II/2017 Rady Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki z dnia 12 września 2017 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.