Muzyczny plac zabaw "Pięciolinia"


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Muzyczny plac zabaw "Pięciolinia"
Skrócony opis projektu
Plac zabaw wykorzystujący dźwięki, łączący zabawę z muzyką, nowy, ciekawy element kulturalnego oblicza Śródki
Opis projektu

Projekt przewiduje realizację muzycznego placu zabaw, wyposażonego między innymi w atrakcyjne urządzenia do zabaw muzycznych. Szkoła muzyczna im. Tadeusza Szeligowskiego obchodzi jubileusz 50 lecia. Plac zabaw to wspaniały prezent dla wszystkich dzieci, a przy tym zaspokojenie jednej z priorytetowych potrzeb szkoły. Na placu zabaw przewidziany jest obok zestawu ciekawych instrumentów, zestaw zabawowy - do zabaw ruchowych i sprawnościowych. Estetyczne i piękne sprzęty o stonowanej kolorystyce będą piękną i charakterystyczną wizytówką tej części Śródki, gdzie mieszczą się 2 szkoły muzyczne a przy tym zapewnią dzieciom wspaniałą, twórczą zabawę i relaks. Projekt zyskał pozytywny odbiór w lokalnym środowisku. Szkoła kształci obecnie ponad 170 uczniów na poziomach od klasy 1-6. W cyklu kształcenia 8 letniego będzie to ponad 200 dzieci. W szkole organizowane są liczne koncerty i wydarzenia muzyczne, które przyciągają słuchaczy, a wsród nich wiele dzieci. Nasi goście (a jest wśród nich corocznie kilkuset przedszkolaków będą mogli dodatkowo skorzystać z możliwości zabawy na przyszkolnym muzycznym placu zabaw, który będzie dużą atrakcją, zachęcającą do poznawania dźwięków i instrumentów. Jest to dodatkowy edukacyjny walor projektu. Dotychczas poparli jego realizację: Rada Osiedla Ostrów Tumski - Śródka - Zawady oraz jej Przewodniczący P. Gerard Cofta, Dyrektor POSM2 w Poznaniu P. Jacek Fogt. Ks. Ireneusz Szwarc (proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła) oraz Dyrektor sąsiadującego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących przy ul. Bydgoskiej 4a P. Jolanta Ruła. Projekt jest oceniany jako zasadny, wpisujący się w charakter Śródki, zgodny z misją realizowanej w pobliskich szkołach edukacji muzycznej i kulturalnej. Brak podobnych realizacji w mieście.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Bydgoska 4, Poznań teren szkoły POSM2

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Projekt posiada zgodę Dyrektora POSM 2 w Poznaniu na jego realizację na terenie przyszkolnym.
Potencjalni odbiorcy projektu

Projekt ma znaczenie dla lokalnej społeczności, na co dzień w największej mierze odbiorcami będą uczniowie w wieku od 6 do 14 lat, liczbę korzystających ocenia się na co najmniej 150 dzieci codziennie, a w czasie wydarzeń typu koncerty dla przedszkoli, koncerty otwarte dla mieszkańców - liczba ta może ulec podwojeniu.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Muzyczny Plac Zabaw "Pięciolinia" to projekt adresowany do dzieci w wieku szkolnym. Skorzystają na nim bardzo dzieci uczące się w Poznańskiej Szkole Muzycznej Nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego. Obecnie na terenie przyszkolnym nie ma żadnej infrastruktury sportowej czy rekreacyjnej dedykowanej dzieciom. Dzieci bawią się na betonowym podwórzu szkolnym, na którym brak warunków do wypoczynku. W szkole nie ma sali gimnastycznej ani boiska sportowego, a plac przyszkolny spełnia też rolę parkingu. W związku z uzyskaniem przez szkołę zielonego skweru przyległego do terenu szkoły istnieje możliwość zrealizowania projektu, na co Dyrektor POSM 2 w Poznaniu Jacek Fogt wyraził zgodę. Zorganizowanie przyjaznego, ciekawego i bezpiecznego miejsca zabaw i wypoczynku jest bardzo potrzebne, biorąc pod uwagę charakter szkoły. Dzieci spędzają w niej czas do późnych godzin popołudniowych, gdy oczekują na zajęcia muzyczne. Projekt pozwoli na stworzenie miejsca, zapewniającego ruch i wypoczynek na świeżym powietrzu, w sytuacji, gdy obecne warunki tego dzieciom nie zapewniają.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wykonanie projektu budowlanego 5 000
Przygotowanie podbudowy 10 554
Dostawa i montaż zabawek 79 093
Dostawa i montaż nawierzchnia bezpieczna 25 728
SUMA: 120 375
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
Oferta cenowa Za_cznik 1 - oferta cenowa.pdf
Lokalizacja, dokumentacja zdjęciowa oraz graficzna Za_cznik 2 - lokalizacja dokumentacja zdj_ciowa oraz graficzna.pdf
Rekomendacje Za_cznik 3 - rekomendacje.pdf
Karty techniczne urządzeń Za_cznik 4 - karty techniczne.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Magdalena Cichoń

Adres email

magdalenacichon@gmail.com

Telefon

604807941

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, właściwą jednostką do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 8.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Oświaty pozytywnie rekomenduje ten projekt.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, dyr. Wydziału Oświaty, Wanda Musioł, z-ca dyr. Wydziału Oświaty, Piotr Kurosiński, Eliza Malarecka, Hanna Janowicz, Małgorzata Szerszeń,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 120 375 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 20 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 120 375 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 20 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Jankowski Zbysław, Jaśkowiak Elżbieta, Jeliński Karol, Kałużny Krzysztof, Knasiecki Marek, Leś Zenona, Mura-Waraczewska Tatiana, Nachaczewska Anna, Pawełczyk Paweł, Suchora Ewa, Urbańska Beata, Zalewska Barbara
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.