Więcej zieleni na Orła Białego


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Więcej zieleni na Orła Białego
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada zwiększenie ilości drzew i krzewów na osiedlu Orła Białego.
Opis projektu

Projekt zakłada dokonanie nasadzeń drzew, krzewów oraz kwiatów wewnątrz osiedla Orła Białego. Realizacja zamierzonych działań przyczyni się do upiększenia okolicy oraz pozwoli utworzyć "zielony zakątek" wśród bloków mieszkalnych.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Osiedle Orła Białego (przy numerze 121)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

dz. nr 1/3, 8/6, obr. Żegrze
Potencjalni odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu będą zarówno mieszkańcy osiedli Orła Białego, Stare Żegrze oraz mieszkańcy ulic przyległych: Dziadoszańskiej, Pyrzyczańskiej, Ślężańskiej. Z dodatkowej zieleni na osiedlu skorzystają wszyscy, bez względu na wiek: zarówno starsi, jak i młodsi.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Mieszkańcy osiedla Orła Białego od lat zabiegają o to, aby ich osiedle stawało się "zieloną oazą". Wewnątrz osiedla znajdują się nadal tereny niewykorzystane, będące terenami miejskimi, które można upiększyć krzewami, kwiatami oraz nowymi drzewami. Konieczne jest podejmowanie dalszych działań w tym kierunku. Więcej zieleni przełoży się na jakość powietrza, a tym samym na samopoczucie mieszkańców.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wywóz ziemi, przywiezienie nowej, dokonanie nasadzeń drzew, krzewów, kwiatów. 385 000
SUMA: 385 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
Rzut projektowy wraz z zdjęciami drzew projektORLA.bmp
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Maria Chomicz

Adres email

m_chomicz@wp.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Działka 1/3 została przekazana Radzie osiedla do korzystania, dlatego też jednostką właściwa do zaopiniowania jest Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych UMP. notatka GP 14.07.17: po ponownej weryfikacji przedekretowano projekt na Zarząd Zieleni Miejskiej
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 30.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Część nasadzeń zgodnie z istniejącym projektem zieleni będzie zrealizowana w ramach nasadzeń rekompensacyjnych. Realizacja pozostałej części projektu w zakresie nasadzeń zieleni wg kosztorysu inwestorskiego kosztować będzie 543.429,00 zł brutto. W związku z powyższym, żeby w ramach PBO18 zamknąć zadanie realizacji zieleni potrzebna będzie kwota przekraczająca 500.000,00 zł. Zatem koszty realizacji wniosku nie mieszczą się w zakresie projektu rejonowego (Zasady PBO18/Rozdział 2/pkt 12/lit. d).
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - tak
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 385 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 30 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 100 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.